متغیر ترفندهای مدیریت تعارض، آزمون کولموگروف اسمیرنف، نتایج آزمون کولموگروف

 

جدول۳-۴: شاخص های برازش مدل اندازه گیری تکعاملی……………………………………………………………………………………..۶۲
نمودار ۱-۴: مدل اندازه گیری سه عاملی مقیاس خویشتنشناسی در حالت استاندارد……………………………………………………..۶۳
جدول ۴-۴: نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی مدل اندازه گیری در حالت استاندارد و معنادار………………………………….. ۶۴
جدول ۵-۴: محاسبه پایایی متغیر ترفندهای مدیریت تعارض و مولفه های آن………………………………………………………………۶۵
جدول۶-۴: شاخص های برازش مدل اندازه گیری تکعاملی سه خرده مقیاس ترفندهای مدیریت تعارض………………………۶۶
نمودار ۲-۴: مدل اندازه گیری سه عاملی مقیاس ترفندهای مدیریت تعارض در حالت استاندارد …………………………………….۶۷
جدول ۷-۴: نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی مدل اندازه گیری در حالت استاندارد و معنادار……………………………………۶۸
جدول ۸-۴:- محاسبه پایایی متغیر ترفندهای مدیریت تعارض و مولفه های آن…………………………………………………………….۶۹
جدول ۹-۴: آزمون نرمالیت تک متغیری متغیرهای پیوسته…………………………………………………………………………………………۷۰
جدول۱۰-۴٫ امتیازبندی طیف لیکرت……………………………………………………………………………………………………………………..۷۱
جدول۱۱-۴: نتایج کلی بررسی وضعیت موجود خویشتنشناسی………………………………………………………………………………..۷۲
جدول۱۲-۴٫ امتیازبندی طیف لیکرت………………………………………………………………………………………………………………………۷۳
جدول (۱۳- ۴) نتایج کلی بررسی خویشتن شناسی در ابعاد مختلف………………………………………………………………………….۷۳
جدول ۱۴-۴: نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف………………………………………………………………………………………………….۷۵
جدول ۱۵-۴ : نتایج آزمون همبستگی…………………………………………………………………………………………………………………….۷۵
جدول ۱۶- ۴: نتایج آزمون همبستگی…………………………………………………………………………………………………………………….۷۶
جدول ۱۷-۴٫ نتایج تحلیل واریانس برای پیش بینی راهبرد راهحلگرایی بر اساس متغیر خویشتنشناسی…………………………۷۷
جدول۱۸-۴٫ پیش بینی ترفند راحلگرایی بر اساس متغیر مستقل خویشتنشناسی…………………………………………………………۷۷
جدول ۱۹-۴ : نتایج آزمون همبستگی…………………………………………………………………………………………………………………….۷۸