متغیر سبک زندگی، سرمایه اجتماعی، محصولات فرهنگی

 

– چت کردن و معاشرت با جنس مخالف
برای سنجش متغیر سبک زندگی، از ۱۸گویه استفاده شده است که ضریب پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ در تحقیق زارع و همکاران (۱۳۹۱) برابر با ۷۳/۰ بدست آمده است. در این تحقیق نیز، گویه های این متغیر با اقتباس از پژوهش مذکور ، مورد استفاده قرار گرفته است. هرکدام از گویه ها بر روی طیف پنج درجه ای لیکرت به صورت « خیلی زیاد، زیاد، متوسط ، کم، خیلی کم » تنظیم شده اند.
۳-۱۲-۲- سرمایه اجتماعی: طبق تعریف بوردیو ، سرمایه اجتماعی شامل همه منابع واقعی و بالقوه ای است که می تواند بر اثر عضویت در شبکه اجتماعی کنشگران یا سازمان ها به دست می آید. به عبارت دیگر، سرمایه اجتماعی شامل پیوند های اجتماعی ، هنجارها و اعتماد ملازم با آن هاست (فاضلی ،۱۳۸۲ :۱۰۳)گویه های مربوط به سنجش متغیر سرمایه اجتماعی در جدول زیر آورده شده است.
جدول ۳-۴ :گویه های سنجش متغیر سرمایه اجتماعی
گویه ها
متغیر سرمایه اجتماعی
تا چه اندازه موراد زیر را انجام می دهید؟ لطفا پاسخ دهید.
– با دوستانم رفت و آمد خانوادگی هم دارم.
– با فامیل های نزدیکم رفت و آمد خانوادگی دارم.
– از مشارکت در فعالیت های جمعی احساس لذت می برم.
– دوستانی از سایر اقوام و زبان ها دارم.
– برای فامیل شدن، قوم و زبان افراد برایم مهم نیست.
– در انجمن های محلی (انجمن اسلامی ، انجمن های خیریه و …)عضو هستم.
– اخبار جامعه را از طریق شبکه های خبری پیگیری می کنم.
باتوجه به جدول (۳-۴)، برای سنجش متغیر سرمایه اجتماعی ، از ۷ گویه استفاده شده است. که براساس طیف لیکرت به صورت :« خیلی زیاد ، زیاد ، متوسط ، کم ، خیلی کم »، درجه بندی شده است. که این ضریب پایایی این گویه ها، در تحقیق زارع و همکاران در سال ۱۳۹۱، معادل ۶۹/۰ به دست آمده است.
۳-۱۲-۳- سرمایه فرهنگی :دربرگیرنده تمایلات پایدار فرد است که در خلال اجتماعی شدن در فرد انباشته می شود. بوردیو تحصبلات را نمودی از سرمایه فرهنگی می داند و آن به معنای توانایی مشروعیت دادن، تعریف کردن، ارزش گذاری با سبک سازی(در میدان فرهنگ) در نظر می گیرد(فاضلی ، ۱۳۸۲ :۱۰۴). ورفهوست نیز ظرفیت شناختی و کنجکاوی افراد برای رمزگشایی و رمزگذاری محصولات فرهنگی را سرمایه فرهنگی می داند (ورفهورست،۲۰۰۱) گویه های مربوط به سنجش متغیر سرمایه فرهنگی در جدول زیر آورده شده است.
جدول ۳-۵:گویه های سنجش متغیر سرمایه فرهنگی
گویه ها
متغیر سرمایه فرهنگی
لطفا به جملات زیر پاسخ دهید.
– رفتن به سخنرانی ، کنفرانس ها و سمینارها
– رفتن به موزه ، نمایشگاه ها و فرهنگ سرا