متغیر های مستقل تحقیق

 

۱٫ اولین متغیر، تمایل است، این متغیر در تحلیل های توصیفی و مدل معادلات ساختاری با بهره گرفتن از یک شاخص ۱۱گویه ای محقق ساخته، سنجیده شده است. مقدار این شاخص از ترکیب خطی مجموع نمرات این ۱۱ گویه در قالب طیف لیکرت ۵ درجه ای محاسبه می شود.
۲٫ دومین متغیر، ترجیح است، این متغیر در تحلیل های توصیفی و مدل معادلات ساختاری با استفاده از یک شاخص۷گویه ای محقق ساخته، سنجیده شده است. مقدار این شاخص از ترکیب خطی مجموع نمرات این ۷ گویه در قالب طیف لیکرت ۵ درجه ای محاسبه می شود.
۳٫ سومین متغیر،مجاب شدن است، این متغیر در تحلیل های توصیفی و مدل معادلات ساختاری با بهره گرفتن از یک شاخص۱۰گویه ای محقق ساخته، سنجیده شده است. مقدار این شاخص از ترکیب خطی مجموع نمرات این ۱۰ گویه در قالب طیف لیکرت ۵ درجه ای محاسبه می شود.
۴٫ چهارمین متغیر، مواجهه است، این متغیر در تحلیل های توصیفی و مدل معادلات ساختاری با استفاده از یک شاخص ۹ گویه ای محقق ساخته، سنجیده شده است. مقدار این شاخص از ترکیب خطی مجموع نمرات این ۹ گویه در قالب طیف لیکرت ۵درجه ای محاسبه می شود.
۵٫ پنجمین متغیر، توجه است، این متغیر درتحلیل های توصیفی و مدل معادلات ساختاری با بهره گرفتن از یک شاخص۱۲گویه ای محقق ساخته، سنجیده شده است. مقدار این شاخص از ترکیب خطی مجموع نمرات این ۱۲ گویه در قالب طیف لیکرت ۵درجه ای محاسبه می شود.
۶٫ ششمین متغیر، درک است، این متغیر در تحلیل های توصیفی و مدل معادلات ساختاری با بهره گرفتن از یک شاخص۱۰گویه ای محقق ساخته، سنجیده شده است. مقدار این شاخص از ترکیب خطی مجموع نمرات این ۱۰ گویه در قالب طیف لیکرت ۵ درجه ای محاسبه می شود.
۷٫ هفتمین متغیر، گرایش به خرید محصولات با درگیری ذهنی پایین (متغیر وابسته تحقیق ) است، این متغیر در تحلیل های توصیفی و مدل معادلات ساختاری با استفاده از یک شاخص۱۴گویه ای محقق ساخته، سنجیده شده است. مقدار این شاخص از ترکیب خطی مجموع نمرات این ۱۴ گویه در قالب طیف لیکرت ۵درجه ای محاسبه می شود.
درجدول(۴-۸) شاخص های اصلی به تفکیک عوامل، ابعاد وعلائم ترسیمی در مدل تحلیلی و همچنین شماره گویه در پرسشنامه آورده شده است.
جدول۴-۸: شاخص ها و علائم ترسیمی در مدل ها
متغیر
مفهوم (شاخص)
بعد (ساختار)
علائم ترسیمی در مدل ها
شماره گویه در پرسشنامه
تعداد گویه
متغیر های مستقل تحقیق
تبلیغات هیجانی
تمایل
TAB.H