مجلس شورای اسلامی، اجتماعی و فرهنگی، مددکاری اجتماعی

دانلود پایان نامه

 

با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و تغییرات شگرف اجتماعی و فرهنگی جامعه و جایگزینی ارزش های متعالی الهی و انسانی در تمام شئون زندگی مردم، ایجاب می کرد به مقوله زندان ها که در واقع بخشی از زندگی اجتماعی محسوب می شدند، توجه ویژه شود .
شرایط اولیه از پیروزی انقلاب و ضرورت تثبیت نهادهای حاکمیت به گونه ای بود که رهبران فکری و سیاسی انقلاب با پشتکاری وصف ناپذیر به سرعت به سر و سامان دادن امور پرداخته و با وضع قوانین و مقررات فوری از طریق تنها نهاد رسمی قانونگذاری آن سال ها ( یعنی شورای انقلاب اسلامی) یکی پس از دیگری وضعیت مدیریت آن ها را مشخص می نمود امور زندان ها از جمله امور مهمی بود که خیلی زود مورد توجه قرار گرفت در اردیبهشت ماه سال 1358 اولین تصمیم شورای انقلاب در خصوص زندان ها در قالب مصوبه ، اتخاذ و زندان ها به طور کامل از سیستم اجرایی به بدنه دستگاه قضایی متصل و ابتدا به وزارت دادگستری وقت و پس از مدتی و با تشکیل شورای عالی فضایی مسئولیت اداره زندان ها به این شورا سپرده شد.
به طور طبیعی در این سال ها و تا زمان تشکیل سازمان زندان ها در اواخر سال 1364 ( حدود هشت سال) ناگزیر برای اداره زندان ها و بازداشتگاه ها در سطح کشور از توان نهادهای متعددی نظیر کمیته های انقلاب اسلامی – شهربانی کل – سازمان های اطلاعاتی و امنیتی و برخی دیگر از نهادها بهره
برده و تمامی این نهاد ها تحت تولیت شورای سرپرستی زندان ها که متشکل ازسه نفرعضو منتخب شورای عالی قضایی بود،انجام وظیفه می کردند.
به طورقطع وبه خاطر تعدد مدیریت های مراکزنگهداری مجرمان ،دراین سال ها ،حرکت های اصلی وتربییتی نمی توانست به شکلی واحد اجرا شود وگاه به لحاظ شرایط زمانی ،ناگزیرازنگهداری صرف مجرمان بودند ،دراین سال ها وضعیت بهداشتی ،زیستی و…زندان ها درحد مطلوبی نبود وبه طورکلی تفکرپلیسی برجای مانده ازرژیم طاغوت هنوز در بدنه مدیریت زندان ها خودنمایی می کرد.
ازطرفی مدیریت کلان زندان ها درآن مقطع به علت شورایی بودن وعدم تصمیم گیری واحد،کارآیی لازم را ازدست داده بود.به همین خاطر جهت اجرایی نمودن رهنمود اندیشمندانه امام راحل (ره) درتبدیل زندان ها به دانشگاه برداشتن گام های علمی درانسجام مدیریت زندان ها ضروری می نمود.خوشبختانه این دوراندیشی همراه با پیگیری مجدانه ودلسوزانه جامعه ،باعث شد تادربهمن ماه سال 1364 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها به سازمان زندان ها واقدامات تامینی وتربیتی کشوردر10 ماده و2 تبصره مجلس شورای اسلامی گذشت .پس ازتصویب و ابلاغ این قانون ،هسته ای اولیه سازمان زندان ها ازابتدای سال 1365 بنیانگذاروحجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری که تلاش زیادی برای تشکیل سازمان مصروف داشته بود به عنوان اولین رئیس سازمان منصوب شد.درمدت کوتاه مدیریت ایشان به عنوان رئیس سازمان،تشکیلات اولیه سازمان طراحی ودرسطح استان ها نیزادارات کل زندان ها عهده دارسرپرستی زندان ها وبازداشتگاه ها وتمامی مراکزاقدامات تامینی استان شدند.دراین مدت مدیران تازه منصوب شده دراستان ها دراجرای مفاد قانون ودرکوتاه ترین مدت ممکن،سعی نمودند تا تمامی مراکزی راکه به نوعی دراختیارسایرنهادها بود،تحت سرپرستی خود درآورند وهرچند درسال های اولیه تاسیس سازمان نحوه ی تحویل وتحول زندان ها با مشکلات و بعضا مقاومت هایی روبرو بود،ولی مدیران جوان وعاشق خدمت با تدابیرتشکیلات اولیه ی ادارات زندان ها وراه اندازی وبدین ترتیب پس ازحدود 9سال،سازمان زندان ها درمرحله ی تثبیت قرارگرفت .
دراواسط سال 1366 وپس ازانتخاب جناب آقای انصاری به عنوان نماینده ی مردم درمجلس شورای اسلامی،مسئولیت سازمان تازه تاسیس زندان ها به عهده حجت الاسلام والمسلمین شیخ اسماعیل شوشتری-که تجارب ذی قیمتی درقانون گذاری و مسایل قضایی داشت –گذاشته شد.
ایشان نیزدرمدت تصدی خود(حدود دو سال) درجهت تثبیت کامل ساختارتشکیلاتی سازمان گام های موثری برداشت.دراین مقطع آیین نامه ی زندان ها اصلاح وبرای اولین بارمفاهیم اصلاحی وتربیتی ومقولات فرهنگی دربند آیین نامه تجلی شد،دراین دوران ،تشکیلات اداری سازمان کامل گشت.
درشهریور1368 وبا توجه به انتصاب آقای شوشتری به سمت وزیردادگستری ،شهید سیداله لاجوردی چهره ی شناخته شده انقلاب ومبارزخستگی ناپذیرزندان های رژیم ستم شاهی ازسوی رئیس محترم وقت قوه ی قضاییه مسئولیت اداره ی سازمان زندان ها را پذیرفتند.
با توجه به گذشت بیش از3 سال ازتشکیل سازمان زندان ها وتثبیت نسبتی تشکیلات اداری زندان،ایشان با تکیه برنیروهای متعهد ودلسوزسطح زندان ها حرکت اصلاحی را شروع ،ودرمدت هشت سال تصدی این مسئولیت اقدامات موثری را به انجام رساندند.دراین مدت قانون استخدامی کارکنان زندان ها به تصویب وبه تدریج نیروهای رسمی جایگزین نیروهای انتظامی به ویژه درپست های حساس ومدیریتی شدند.
اقداماتی نظیرزیباسازی محیط داخلی زندان ها،حرکت به سمت خود کفایی زندان ها،تمرکززدایی درامرمدیریت زندان ودادن اختیارات به مدیران محلی واستانی ازدیگراقدامات وی بود وبه تعبیر جناب آقای سید مرتضی بختیاری جانشین بعدی ایشان به عنوان رئیس سازمان زندان ها،«بنیان زندانبانی اسلامی» دراین دوران پی ریزی شد.
پس ازهشت سال مدیریت شهید لاجوردی وکناره گیری ایشان ازاین مسئولیت ،جناب آقای سید مرتضی بختیاری که سابقه ای طولانی دردستگاه قضایی داشتند وبه مسایل کلی زندان ها نیزاشراف داشتند به عنوان چهارمین رییس سازمان زندان ها منصوب شدند که دردوران ایشان اقدامات مهم وگسترده ای درسازمان صورت گرفت که فهرست واربه برخی ازآنها اشاره می شود:
*نهادینه کردن مقوله برنامه ریزی درسطح تصمیم گیری سازمان؛
*تاسیس نهاد مهم وتاثیرگذارمراکزمراقبت بعد ازخروج بعد ازخروج درهمه استان های کشور؛
*تقویت جایگاه مددکاری اجتماعی درزندان ها؛
*تقویت واستمرارمقوله مهم روان درمانی ومشاوره درسطح زندان ها وسراسری کردن این امر
*ارتقاء سطح تشکیلات واداری وجذب نیروهای جدید؛
*تاسیس وراه اندازی اردوگاه های حرفه آموزی واشتغال
*فعال نمودن بنگاه تعاون وحرفه آموزی زندان ها ونهادینه کردن امرخودکفایی زندان ها؛
*اصلاح آیین نامه زندان ها وتوجه به امورفرهنگی وآموزشی زندانیان،

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.