مجلس شورای اسلامی، تعهدات بین المللی، امنیت بین المللی

 

ماده 6 – چنانچه ، “قاچاق انسان” توام با جرائم دیگری تحقق یابد ، مرتکب یا مرتکبان علاوه بر مجازات مقرر دراین قانون به مجازاتهای مربوط به آن عناوین نیز محکوم خواهند شد.
ماده 7 – هر تبعه ایرانی که درخارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم موضوع این قانون گردد، مشمول مقررات این قانون خواهد بود.
ماده 8 – تمامی اشیاء ، اسباب و وسائط نقلیه ای که عالما” و عمدا” به امر “قاچاق انسان ” اختصاص داده شده اند به نفع دولت ضبط خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم تیر ماه یکهزارو سیصدو هشتادو سه مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نودو چهارم(94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل نگردید.
متن میثاق جامعه ملل
متن فارسی میثاق جامعه ملل1924
ازآنجاکه بسط همکاری میان کشورهاوتضمین صلح وامنیت بین المللی مستلزم رعایت اصول زیراست: – پذیرش تعهداتی برای دوری جستن ازجنگ؛
– علنی کردن روابط بین الملل واستوارساختن آن برعدالت وشرافت؛
– رعایت کامل مقررات حقوق بین الملل که ازاین پس روابط بین الملل براساس آن سازمان خواهد یافت؛
– گستردن مبانی عدالت وبه انجام رساندن دقیق تکالیفی که ازمعاهدات ناشی می شود وبایددرروابط متقابل اقوام متمدن به اجرادرآید؛
– پذیرش پیمان حاضرکه اساس تشکیل جامعه ملل است ازسوی دولتهای بزرگ هم پیمان.
ماده1
اعضای اصلی جامعه ملل عبارتنداز:
1) امضاکنندگانی که نام آنهادرسندضمیمه این میثاق ثبت شده،همچنین دولتهایی که اسامی آنان درسند ضمیمه آمده است وبی هیچ قیدوشرطی بااعلامیه ای که ظرف دوماه ازتاریخ به اجرادرآمدن این پیمان به دبیرخانه تسلیم خواهندکرد،به این پیمان خواهندپیوست. مفاداین اعلامیه رادبیرخانه به اطلاع سایراعضای جامعه خواهدرساند.
2) هرکشوریادومینیون یامستعمره ای که حکومتی آزادداردودرسندضمیمه،نام آن ثبت نشده است، به شرط اینکه دلایل محکمی ارئه دهدکه باخلوص نیت تعهدات بین المللی ومقرراتی راکه جامعه برای نیروهای زمینی ودریایی وهوایی وضع می کند،محترم خواهدشمرد؛
3) ه

Post Author : 92

Related Post