محتوای الکترونیکی

 

محتوای الکترونیکی اصلی ترین بخش در آموزش الکترونیکی در یک مدرسه هوشمند می باشد. یک محتوای الکترونیکی باید از استاندارهای مشخصی برخوردار باشد تا بتواند ارتباط با مخاطب را به خوبی برقرار نماید. تولید محتوای الکترونیک از طریق معلم یا سازمان آموزش و پرورش انجام می پذیرد، که در هر دو صورت رعایت استانداردها لازم است.
• محیط ارتباطی بین اجزاء مدرسه هوشمند
مدیریت آموزشی، ارزیابی هوشمند، محیطهای گفتگوی دانش آموزان، معلم و مدیر، ارتباط با والدین، نیاز به یک بستر نرم افزاری دارد.این بستر که به صورت مدلهای مجازی به کار گرفته می شود که برای مدرسه هوشمند با توجه به نیازها و شکل کار باید به طور مستقل تعریف گردد(زاین ،۲۰۰۴: ۲۱۳).
آموزش و پرورش
تجهیز مدارس:آموزش و پرورش به منظور پیشبرد اهداف آموزشی از طریق الکترونیک، نیاز دارد که مدارس مجهز به فناوری داشته باشد، مدرسه هوشمند به عنوان یک مدرسه الکترونیک کامل باید از تجهیزات رایانه، شبکه، نرم افزارهای مورد نیاز غنی گردد تا بتواند به اهداف مورد نظر خود دست پیدا نماید. (مورهد،۱۳۸۰: ۵۴)
تهیه و استاندارد سازی محتوا:از وظایف آموزش و پرورش تهیه محتوای متناسب با اهداف و سیاستهای آموزشی کل کشور می باشد. ایجاد استانداردهای لازم در این زمینه از اصولی ترین راهبردها است تا با ارائه این استانداردها بتوان محتواهای تولید شده در بخش خصوصی و دولتی را محک زد و از آن در مدرسه هوشمند استفاده نمود. (مورهد،۱۳۸۰: ۵۴)
قوانین لازم برای مدارس هوشمند:در برخی از بخش های مدرسه هوشمند نیاز به تغییر قوانین و اعمال سیاستها ی جدید می باشیم که این کار دشوار، باید در طول زمان و با در نظر گرفتن شرایط فرهنگی کشور صورت پذیرد. از جمله بخش هایی که در آن نیاز به تغییر قوانین می باشد:
الف)- بخش ارزیابی
ب)آموزش در بخش تربیت معلم
ج)- ساماندهی تجهیز مدارس
پشتیبانی از مدارس هوشمند:با توجه به اینکه مدارس هوشمند در حال تغییر ساختار آموزش در کشور می باشند. حمایت از این طرح دارای اهمیت ویژه ای است، پر واضح است که استفاده ابزار توانمند فناوری در زمینه آموزش می تواند قابلیت‌ها و استعدادهای دانش آموزان را به منصه ظهور برساند. (مورهد،۱۳۸۰: ۵۴)
دیدگاه برنامه درسی: معنی دار بودن: همه دانش آموزان مفاهیم آموزش را درک می کنند تا مقصود از آموزش خود را بدانند.مسئولیت اجتماعی: از وظایف و مسئولیتهای خود در جامعه آگاه می شوند، نسبت به مردم احساس مسئولیت می کنند.باز خورد برنامه درسی: برنامه درسی باید در دانش آموز مهارت و نگرش نقادانه و خلاقیت مثبت ایجاد کند(مورهد،۱۳۸۰: ۵۴).
همه جانبه بودن: بر روی رشد همه ابعاد انسانی تاکید می کند و به دانش آموزکمک می کند که روابط بین موضوعات مختلف را درک کند. (مورهد،۱۳۸۰: ۵۴)
عدم محدودیت: برنامه درسی محدود کننده نیست. اولا” دائما” برنامه های موجود بازنگری می شود. ثانیا” به دانش آموزان اجازه می دهد از برنامه درسی خود فراتر گام بردارند. (مورهد،۱۳۸۰: ۵۴)
هدفداری: برنامه درسی از فناوری به عنوان یکی از وسایل انتقال دانش استفاده می کند و به دانش آموزان نیز مهارت استفاده از فناوری را برای رفع نیاز خود را می آموزد. (مورهد،۱۳۸۰: ۵۴)
ب- روش تدریس
روش تدریس در این مدرسه، دانش آموز محور خواهد بود.
اصول حاکم بر روش تدریس به شرح ذیل می باشد: