محدوده جغرافیایی، مدیریت بازرگانی، اوایل قرن بیستم

 

صادرات کالا عبارت است از خروج کالا از قلمرو جغرافیایی کشور.
واردات کالا عبارت است از ورود کالا به قلمرو گمرکی کشور.
هزینه نهایی خانوار :
هزینه نهایی خانوار عبارت است از ارزش پولی کالاها و خدماتی که طی دوره مورد بررسی توسط خانوار برای مصرف جاری و یا آتی اعضای خود و یا هدیه به دیگران تهیه شده باشد.
هزینه مصرف نهایی دولت :
هزینه مصرف نهایی دولت شامل هزینه هایی است که دولت در طول یک سال انجام می دهد که صرف هزینه های عمومی دولت می شود.
حق بیمه کل :
حق بیمه کل مبالغ بیمه نامه هایی است که طی دوره گزارش توسط مؤسسات بیمه صادر شده اند.
۱-۹) قلمرو پژوهش
۱-۹-۱) قلمرو موضوعی
موضوع این پژوهش در حوزه مدیریت بازرگانی – مدیریت بیمه می باشد و تأثیر خصوصی سازی بر کارایی صنعت بیمه را مورد بررسی قرار داده است.
۱-۹-۲) قلمرو مکانی
از نظر مکانی صنعت بیمه در محدوده جغرافیایی کشور ایران مورد بررسی قرار می گیرد.
۱-۹-۳) قلمرو زمانی
از نظر زمانی این تحقیق به دوره های زمانی ۵۷ – ۱۳۴۶ و ۹۰ – ۱۳۵۸ محدود می شود. که البته دوره زمانی ۹۰ – ۱۳۵۷ خود به سه دوره زمانی ۶۸ – ۱۳۵۷ و ۸۰ – ۱۳۶۸ و ۹۰ – ۱۳۸۱ تقسیم می گردد. در سالهای۵۷-۱۳۴۶ این صنعت به طور کامل خصوصی بوده است. در سالهای ۶۸-۱۳۵۷ این صنعت به طور کامل دولتی وکشور درجنگ بوده است. سالهای۸۰-۱۳۶۸ صنعت بیمه به طور کامل دولتی بوده است. سال‎های ۹۰-۱۳۸۱ صنعت بیمه به صورت خصوصی ودولتی بوده است.

۲-۱ ) مقدمه
در اوایل قرن بیستم رکود شدید، که اقتصاد دنیا را به کام خود فرو برده بود و با توجه به نظریات جدید اقتصادی که توسط کینز ارائه گشت، دخالت دولت در اقتصاد فزونی یافت.
حضور دولت در اقتصاد تا دهه ۷۰ باعث رفع رکود اقتصادی گردید، تا اینکه در دهه ۷۰ به دلایلی همچون ” فقدان انگیزه کاری، تعدد در اهداف، حاکمیت اهداف سیاسی بر اهداف اقتصادی، بوروکراسی شدید، استفاده نا مطلوب از انحصارات، ضعف مدیریتی و. . . ” موجب شکست حضور دولت در عرصه اقتصادی گردید و موجب تجدید نظر در الگوهای اقتصادی شد. بنابراین کشورهای مختلف به فکر واگذاری شرکتهای دولتی بخش خصوصی افتادند و موج عظیم خصوصی سازی در دنیا به راه افتاد.( Aftabir. com)
کشورهایی که در امر خصوصی سازی موفق عمل نمودند قبل از اجرای خصوصی سازی اقدامات اولیه را به اجرا گذارده و شرایط جامعه را برای این تحول آماده نمودند Ofogheconomic. blogfa. com) (. خصوصی سازی صنعت بیمه فرایندی در جهت نیل به وضعیت تعادلی در فعالیتهای بیمه ای بخش دولتی با ساز و کار بازار است. برای افزایش رقابت و کارایی اقتصادی و استفاده بهینه از منابع تولیدی و از این طریق رسیدن به رشدهای اقتصادی مستلزم خصوصی سازی صنایع کشور می باشیم.