محصولات آرایشی و بهداشتی، رفتار خرید مصرف کنندگان، رفتار خرید مصرف کننده

 

این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و با توجه به اینکه تحقیق حاضر به جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیات یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی می پردازد لذا روش تحقیق به کار رفته در این طرح روش توصیفی از نوع پیمایشی است. تحقیق توصیفی شامل مجموعه ای از روش هایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری رساندن به فرایند تصمیم گیری باشد. (سرمد و همکاران،۱۳۹۰)
روش پیمایشی روشی در تحقیق است که فراتر از یک تکنیک خاص در گردآوری اطلاعات است و هدف اکتشافی توصیفی یا تبیینی است هرچند عمدتا در آن پرسشنامه استفاده می شود اما ابزارهای دیگری همچون مصاحبه ساختارمند، مشاهده و تحلیل محتوا استفاده می شود.(خاکی،۱۳۸۷)
۱-۷٫ قلمرو تحقیق
قلمرو مکانی تحقیق
تحقیق حاضردر چهار استان کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان، چهارمحال و بختیاری و مرکزی انجام شد.
قلمرو زمانی تحقیق
این پژوهش در بهار، تابستان و پاییز سال ۱۳۹۱ صورت گرفت.
قلمرو موضوعی تحقیق
این مطالعه با عنوان «بررسی رابطه میان بسته بندی و رفتار خرید مصرف کنندگان- مطالعه موردی محصولات آرایشی و بهداشتی سینره»می باشد.
۱-۸٫ تعریف واژگان کلیدی
بسته بندی
بسته بندی، علم، هنر و تکنولوژی محافظت از محصولات به منظور کنترل، محافظت و حملونقل، ذخیره سازی و نمایش اطلاعات تعریف شده است. (لی و همکاران،۲۰۰۳)
بازاریابی
بازاریابی فرایندی است که طی آن نیاز مصرف کننده شناسایی می شود و آنچه این نیاز ارضاء میکند تعیین و ایجاد شده و به گونهای به دست مشتری می رسد که رضایت وی جلب و روابط بلند مدت و سودمند دوطرفه ای با وی برقرار شود. (فیروزیان و همکاران، ۱۳۸۸)
رفتار خرید مصرف کننده
رفتار خرید مصرف کننده، رفتاری است که مصرف کنده نهایی به هنگام خرید دارد (یعنی افراد و خانوارهایی که کالاها و خدمات را برای مصرف شخصی خریداری میکنند). همه این مصرف کنندگان نهایی، در مجموع، بازار مصرف را بوجود میآورند. (کاتلر و آرمسترانگ،۱۳۸۵)
تعهد ارتباطی
تعهد ارتباطی عبارت است از میل به ادامه ارتباط و اطمینان از آن که ارتباط ادامه خواهد داشت. در واقع تعهد ارائهدهنده بالاترین مرحله از پیوند ارتباط است. (صمدی و همکاران، ۱۳۸۸ )
تاکتیک های بسته بندی
روش ها و ایده های گوناگون در ارتباط با مباحث فنی و گرافیکی بسته بندی از قبیل ابعاد و شکل مختلف هندسی و طراحی گرافیکی بسته بندی را تاکتیک های بسته بندی می گویند.

۲-۱٫ مقدمه