مدلسازی معادلات ساختاری، تجزیه و تحلیل داده ها، تجزیه و تحلیل داده ه

 

در تحقیقی با عنوان اندازه شرکت و افشای داوطلبانه اطلاعات غیرمالی توسط مدیران شرکت های خصوصی در مقابل دولتی که با هدف درک تاثیر اندازه شرکت و وابستگیهای دولتی / خصوصی (وضعیت اشتغال) بر تصمیمات افشای داوطلبانه در مورد اطلاعات غیرمالیمیباشد. در اینمقالهاز۱۳۶ نفر از مدیران و ۲۴ آیتم غیرمالی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که افشای مثبت به اندازه شرکت مرتبط است. تست اضافی نشان میدهد که مدیران شرکتهای خصوصی نسبت به نظارت SEC و دیگر فشارهای رقابتی خارجی حساس هستند و همچنین نشان میدهد که آنها با فشار تقلیدی به مانند همتایان شرکت عمومی خود رفتار کنند. (Karim& et al ,2013)
امید واری
در تحقیقی با عنوان تاثیر مثبت در بهداشت و درمان : رابطه امیدواری با عملکرد که با هدف بررسی ارتباط بین سطوح امیدواری پرستاران و نتایج عملکرد آنها میباشد؛ نمونه پژوهش شامل ۷۸ نفر از پرستاران شاغل در بیمارستانهای بزرگ بهداشت و درمان در غرب میانه ایالات متحده میباشد.از همبستگی اسپیرمن و آنالیز واریانس یک طرفه برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد رابطه مثبت و بسیار معنی دار بین امیدواری اندازه گیری شده در پرستاران و رتبه بندی درتعهد خود به بیمارستان، افزایش رضایت مشتری، واندازه گیری کلی از عملکرد کارآنها دارد(۲۰۰۸,Luthans& et al).
در تحقیقی با عنوان بهبود عملکرد از طریق تعیین هدف، تعهد و امیدواری که با هدف بررسی روابط میان تعیین هدف، تعهد شغلی، امیدواری در محل کار، و ساختارهای عملکرد فردی است؛
داده ها از ۴۲۶ کارمند تماموقت و پارهوقت به دنبال یک روش مدلسازی معادلات ساختاری جمعآوری و تجزیهوتحلیل شده است. اندازه گیری و مدلهای ساختاری داده ها نسبتاً خوب است. نتایج نشان میدهد که ساختار هدف فرایندهای تنظیم شده منجر به سطوح بالاتری از مشارکت کارکنان، که به سطوح بالاتری از تعامل و منجر به بهبود امیدواری در محل کار و بهبود امیدواری در نوبه خود منجر به سطوح بالاتر عملکرد فردی است(۲۰۰۹,Medlin& et.al).
در تحقیقی با عنوان امیدواری علمی و تعامل اجتماعی در مدارس شهری، هدف بررسی رابطه میان امیدواری دانشگاهی، تعامل اجتماعی و موفقیت دانشآموزان در مدارس ابتدایی شهری در سراسر یک منطقه است. بدین منظور داده ها از ۳۵ مدارس ابتدایی شهری در سراسر یک منطقه در ایالت ویرجینیای ایالات متحده آمریکا جمعآوری شد. تجزیهوتحلیل همبستگی، رگرسیون چندگانه برای آزمون فرضیه مورد استفاده قرار گرفت و نتیجه گرفته شد که در آن دانشکده از مدارسی که دانشآموزان با وجود وضعیت اجتماعی و اقتصادی پایین امیدواری هستند، احتمال بیشتری برای رسیدن به سطوح بالاتر موفقیت وجود دارد . (Misty& et al ,2011)
عزت نفس
در تحقیقی با عنوان بررسی ارتباط عزت نفس با فرسودگی شغلی پرستاران که هدف ان تعیین ارتباط عزت نفس با فرسودگی شغلی پرستاران است.بدین منظور اطلاعات از ۳۰۰ پرستار شاغل در سه بیمارستان شهری از کشور المان جمع اوری شده است و نتایج بدست امده نشان میدهد سطح پایین عزت نفس در میان پرستاران منجر به فرسودگی شغلی پرستاران شده است (human relation et al 2012)
رضایت از زندگی
رونالد اینگلهارت تحقبقات گسترده ای در موردمتغیر رضایت از زندگی در کشورهای مختلف اجام داده است او معتقد است رضایت از زندگی و خوشبختی با سطوح بالای توسعه اقتصادی متناسب است و همچنین با مقایسه رضا یت از زندگی در ۱۶ کشور جهان رابطه مستقیم بین دینداری ورضایت ارز زندگی را اثبات کرده است.( A.G. engelhart& et al ,2012
جدول ۲-۱- خلاصه پیشینه تحقیق در سطح ملی
موضوع
محقق
سال
جامعه آماری
متغیر
نتایج
افشا