مدلهای آمادگی الکترونیکی در سطح صنعت یا سازمانی، مدلهای ملی ارایه شده توسط سازمانهای بین المللی، دلایل ارزیابی آمادگی الکترونیکی

 

الکترونیک از سویسازمان ها
الکترونیکی سازمانی دریافتی با متغیرهایی چون آگاهی ، منابع کسب وکار، تعهد و راهبری. ۲- آمادگی الکترونیکی محیط دریافتی با متغیرهایی همچون آمادگی دولت،بازار، صنایع پشتیبان
EMM
(2004)
دانشگاه کارنگی ملون در ایالت متحده
ارزیابی کسب و کار الکترونیکی
استراتژی سازمان ، مدیریت عملکرد، تحویل و عملیات، فرایندهای ارزش شبکه،امنیت، سیستم ها، فناوری، مالیات و قانون
۲-۶ ) مدلهای ملی ارائه شده توسط سازمان های بین المللی
Danish dada ( 2006 ) با توجه خاص به کشورهای در حال توسعه، مفاهیم آمادگی الکترونیکی را به طور اساسی بازبینی می کند. نتایج بررسی مقالات قبل نشان می دهد که غالب مدل های ارزیابی آمادگی در سطح کلان بوده و مدل پذیرش فناوری(TAM) سطح سازمانی نادیده گرفته شده است.
( D dada ,2006)
از مهمترین این سازمانها سازمان ملل است که مهم ترین فعالیت های آن ایجاد کار گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات تدوین شاخصهای هزاره و شناسایی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات ، در رسیدن به اهداف هزاره است . بانک جهانی نیز فعالیتهای بخش فاوا خود را به دو بخش مجزا در نقش مشاور و تدارک آمارهای ملی و بین المللی تقسیم نموده است . سازمان بین المللی اپک مدلی با هدف سنجش میزان آمادگی پذیرش تجارت الکترونیکی ارائه داده است. اتحادیه ITU وضعیت زیرساختهای فاوا در کشورهای مختلف را بررسی میکند. گروه اکونومیست که فعالیت های کشورها در زمینه های فناوری، تجاری، اقتصادی و سیاسی را رتبه بندی میکند. سازمان OECD نیز به تعریف شاخصهایی برای سنجش وضعیت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات درکشورها اقدام کرده است. سازمان OECD علاوه بر حوزه تجارت الکترونیک، موضوعات اجتماعی و اقتصادی، آموزش، توسعه علوم و نوآوری را نیز پوشش میدهد. سازمان UNESCO با تمرکز بر حوزه آموزش الکترونیکی شاخص های مربوط به آن را معرفی نموده است. (ضیایی پور و همکاران ، ۱۳۹۰)
۲-۷ ) مدلهای آمادگی الکترونیکی در سطح صنعت یا سازمانی
پژوهشهای مختلف همواره بر این مسئله تأکید دارند که فقدان زیر ساختهای کلان ملی مانع اصلی در پیاده سازی موفقیت آمیز فرصتهای دیجیتالی هستند؛ درحالی که پژوهش های جدیدتر نشان می دهند که همزمان با این امر، آمادگی الکترونیکی بخش های زیرمجموعه نظیر صنعت یا سازمانها و حتی افراد نیز از اهمیت بسیاری برخوردار هستند از مهمترین مدلهایی که برای بررسی رقابت پذیری فناوری اطلاعات در سطح صنایع ارائه شده مدل پنج نیروی رقابتی پورتر است مدل های دیگری نیز ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سطح صنعت را مورد بررسی قرار داده و ابعاد مختلفی همچون زیرساختهای فنی، ظرفیتهای به کارگیری و ارزش آفرینی را مؤثر دانسته اند . مدل های آمادگی الکترونیکی در سطح سازمان از تنوع بیشتری برخوردارند. از جمله این ها، مدل KPMG است که برای استفاده در سطح سازمان های کشورکانادا به منظور پیاده سازی خدمات رسانی الکترونیکی به شهروندان کانادایی طراحی شده است . این مدل شامل ۲۵ عامل در ۶ دسته اصلی: استراتژی الکترونیکی، معماری، مدیریت ریسک، قابلیت های سازمانی، مدیریت زنجیره ارزش و مدیریت عملکرد است. مدلی دیگر که با همکاری دانشگاه ملون کامجی تهیه شده، یک چارچوب ارزیابی برای کسب وکار الکترونیک است. برخی از مدلها نیز همچون مدل میسرا مدلی را برای بلوغ آمادگی الکترونیکی ارائه کرده اند . (ضیایی پور و همکاران ، ۱۳۹۰)
۲-۸ ) دلایل ارزیابی آمادگی الکترونیکی
موفقیت در تجارت الکترونیک تنها زمانی حاصل می شود که مقدمات آن براساس مبانی مستحکم آمادگی فراهم شود. ۲۰۰۳،
دلایلمختلفی برای ارزیابی میزانآمادگیالکترونیکی یککشور یا سازمانمطرح میشود:(باقریتژاد،ستاری، ۱۳۹۱)
۲-۸-۱ ) گسترش شکاف دیجیتالی
: مدیران سازمان ها باید از توان فناوری های اطلاعات و ارتباطات به عنوان فناوری های توانمند ساز در راستای توسعه بیشتر بهره گیرند. سازمان های خدماتی عمومی باید از نظر زیرساخت )فیزیکی، انسانی، منابع ملموس وغیرملموس(، قابلیت دسترسی فناوری اطلاعات و ارتباطات برای عامه مردم و تاثیر چارچوب ضوابط قانونی موجود در به کارگیری فناوری مزبور از آمادگی الکترونیکی برخوردار باشند . لذا با ارزیابی میزان آمادگی الکترونیکی، سازمانها با اطمینان بیشتر در راستای برنامه ریزی لازم برای گسترش امور مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات گام بر می دارند.