مدلهای تصمیم گیری

۴٫ عمل‌ خرید
۵٫ نتایج‌
این‌ پنج‌ فعالیت‌ در چهار گروه‌ عام‌ دسته‌بندی‌ شده‌ است‌ که‌ شامل‌ مقوله‌های‌ ذیل‌ است‌:
الف‌: داده‌های‌ محرک‌ و انگیزه‌ساز
ب‌: پردازش‌ اطلاعات‌
ج‌: فرایند تصمیم‌گیری‌
د: متغیرهای‌ مؤثر بر فرایند تصمیم‌گیری‌
در این‌ مدل‌ شیوه‌های‌ اثرگذاری‌ بر نحوه‌ تصمیم‌ برای‌ مصرف‌ در سه‌ مرحله‌ تدوین‌ شده‌ است‌. در مرحله‌ کامل‌ حل‌ مساله‌ با در نظر گرفتن‌ سه‌ متغیر توسط‌ مصرف‌کننده‌ شروع‌ می‌شود که‌ شامل‌:
۱٫ اطلاعات‌ ذخیره‌ شده‌ در حافظه‌ مصرف‌کننده‌
۲٫ تأثیرات‌ محیطی‌
۳٫ خصوصیات‌ فردی‌
در این‌ روش‌ معمولاً مصرف‌کننده‌ از تفاوت‌های‌ میان‌ وضعیت‌ موجود خود و وضعیت‌ آرمانی‌ که‌ مایل‌ است‌ در آن‌ باشد آگاهی‌ پیدا می‌کند و انگیزه‌ مصرف‌کننده‌ براساس‌ تمایل‌ وی‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ وضع‌ آرمانی‌ تحریک‌ خواهد شد (Loudon and Della Bitta,1993,p. 610)
همان‌گونه‌ که‌ هر مصرف‌کننده‌ای‌ از الگوهی‌ عمومی‌ رفتار تبعیت‌ می‌کند، می‌توان‌ این‌گونه‌ گفت‌ که‌ اکثر مصرف‌کنندگان‌ تصمیمات‌ خود را برای‌ خرید، طی‌ سه‌ مرحله‌ انجام‌ می‌دهند. به‌ بیان‌ دیگر، هر مصرف‌کننده‌ برای‌ خرید کالا یا خدمات‌ معینی‌ معمولاً از سه‌ فرایند عبور می‌کند که‌ شامل‌:
الف‌: تصمیم‌ قبل‌ از خرید
ب‌: تصمیم‌ در حال‌ خرید
ج‌: تصمیم‌ بعد از خرید.
از دیدگاه‌ روش‌شناختی‌ “سولومون‌” هر یک‌ از فرایندهای‌ فوق‌ از دو منظر: مصرف‌کننده‌ و بازاریاب‌ متفاوت‌ است‌. برای‌ مثال‌، برای‌ یک‌ فرد بازاریاب‌ موضوعاتی‌ که‌ تا قبل‌ از خرید کالا و خدمات‌ مطرح‌ است‌ این‌ است‌ که‌ چگونه‌ نگرش‌ مصرف‌کننده‌ به‌ سوی‌ کالاهای‌ او گرایش‌ پیدا می‌کند و یا این‌ که‌ مصرف‌کننده‌ از چه‌ روش‌هایی‌ برای‌ یافتن‌ ارجحیت‌ کالا نسبت‌ به‌ یکدیگر استفاده‌ می‌کنند؟ آنها چه‌ تکنیک‌هایی‌ را برای‌ مقایسه‌ علایم‌ تجاری‌ کالاها به‌کار می‌برند؟ در مقابل‌ موضوعاتی‌ که‌ تا قبل‌ از خرید برای‌ مصرف‌کنندگان‌ مطرح‌ است‌ این است‌ که‌ برای‌ یادگیری‌ بیشتر در مورد یک‌ کالا یا کالاهای‌ جایگزین‌ بهترین‌ منابع‌ اطلاعاتی‌ کدامند؟
باید توجه‌ داشت‌ که‌ آگاهی‌ از موضوعاتی‌ که‌ در هر مرحله‌ براساس‌ نگرش‌ مصرف‌کننده‌ و بازاریاب‌ مطرح‌ می‌شود نخستین‌ گام‌ در راه‌ مدیریت‌ موفق‌ رفتار مصرف‌کننده‌ می‌باشد.
به ‌طور کلی‌ مباحثی‌ که‌ از دید بازاریابی‌ عنوان‌ می‌شوند با هدف‌ این‌ که‌ چگونه‌ به‌ جذب‌، حفظ‌ و افزایش‌ وفاداری‌ مشتری‌ پرداخته‌ شود قابل‌ طرح‌اند اما از دیدگاه‌ مصرف‌کننده‌ آنچه‌ که‌ بیشتر در عمل‌ به‌ وقوع‌ می‌پیوند مطرح‌ است‌. (Solomon ,1994,p. 7) ، در جدول ۲-۶ انواع مدلهای تصمیم گیری خرید گردآوری شده است.