مدل سازی معادلات ساختاری، تجزیه و تحلیل چند متغیره، روشهای تجزیه و تحلیل

 

80/0
وضعیت مالی مشتریان
83/0
وضعیت حمایتی دولت
83/0
به روز نبودن نیروی متخصص
86/0
8-3 روش های آماری پژوهش
در انجام این پژوهش مولفهها و متغیرهای تحقیق بر اساس مولفههای این دو متغیر در نظر گرفته شده است.در انجام آزمون فرضیه های این پژوهش از دوآزمون آمار توصیفی که شامل بررسی تعدادپاسخ های صحیح به سوالات مرتبط با هر فرضیه، تعداد سوالات بدون پاسخ مرتبط با هر فرضیه، میانگین، انحراف معیار،واریانس، دادههای جمع آوری شده از سوالات مرتبط با هر فرضیه می باشدوآزمون تی که شامل بررسی مقدار متغیر، درجه آزادی، سطح معنی داری(دوطرفه)یامقدار آماره آزمون، اختلاف میانگین ها،حد بالاو حد پایین اختلاف میانگین در فاصله اطمینان 95% می باشد،استفاده شده است. در انجام آزمون آمار توصیفی هر فرضیه بعد از بدست آمدن نتایج براساس میانگین با مبنای عدد3 (به معنای متوسط در طیف لیکرت به کار برده شده) مقایسه شده است و سپس با انجام آزمون تی (به معنای زیاد در طیف لیکرت به کار برده شده) فرضیه ها و مولفه های آن بررسی گردیده است.
ج) آزمون تی استیودنت: این آزمون برای متغیرهای کمّی به کار میرود و در مواردی برای تشخیص رابطه یا عدم رابطه یک متغیر در وضعیت مورد بررسی استفاده میشود و گاهی نیز برای سنجش وضعیت موجود نسبت به یک مقدار مشخص کاربرد دارد. از این ضریب به منظور بررسی فرضیه ی اول تا ششم استفاده شد.
د) آزمون تحلیل واریانس: آزمون تحلیل واریانس(ANOVA) یک آزمون پارامتریک می‌باشد که در آن به بررسی واریانس بیش از دو جامعه پرداخته می‌شود. از این آزمون از آن‌جایی که با چند حالت سرو کار داریم، برای آزمون فرضیه‌های متفاوتی استفاده می‌شود. در جدول خروجی این آزمون چنانچه سطح معنی‌داری کم‌تر از مقدار خطا باشد، چنین استنباط می‌شود که حد‌اقل یک زوج از طبقه‌ها با هم اختلاف دارند.
ه)آزمون LSD:برای مشخص‌نمودن این‌که کدام‌یک از این زوج‌ها با هم متفاوتند می‌باید از آزمون‌های ویژه موسوم به آزمون‌های پس از تجربه استفاده نمود. به دلیل اهمیت مشخص‌نمودن تفاوت‌ها تعداد این آزمون‌ها نسبتا زیادند و در این تحقیق از آزمون LSD بدین منظور بهره گرفته شده است. این آزمون وجود اختلاف یا عدم آن را بین گروهها به صورت دو به دو بررسی میکند و به همین دلیل نتایج دقیقتری را نسبت به آزمون آنووا در اختیار ما می گذارد.
3-9 تحلیل وآزمون فرضیه های تحقیق بر اساس مدل سازی معادلات ساختاری
مدل معادلات ساختاری یک رویکرد آماری جامعی برای آزمون فرضیه‌هایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده و متغیرهای مکنون می‌باشد.از طریق این رویکرد می‌توانیم قابل قبول بودن مدل های نظری را در جامعه‌‌های خاص با استفاده از داده‌های همبستگی، غیرآزمایشی، آزمایشی آزمون نمود.یکی از قویترین و مناسب‌ترین روش های تجزیه و تحلیل در تحقیقات علوم رفتاری و علوم اجتماعی تجزیه و تحلیل چند متغیره است. زیرا ماهیت این گونه موضوعات، چند متغیره بوده و نمی‌توان آنها را با شیوه دو متغیری (که هر بار تنها یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته در نظر گرفته می‌شود) حل نمود.تجزیه و تحلیل چند متغیره به یک سری روشهای تجزیه و تحلیل اطلاق می‌شود که ویژگی اصلی آنها، تجزیه و تحلیل همزمان K متغیر مستقل و N متغیر وابسته است.تجزیه و تحلیل ساختارهای کوواریانس یا مدل سازی علّی یا مدل معادلات ساختاری یکی از اصلی‌ترین روشهای تجزیه و تحلیل ساختارهای داده‌های پیچیده است. بنابراین از آن جایی که در تحقیق حاضر چند متغیر مستقل وجود دارد که می بایستی اثر آنها بر روی متغیر وابسته مورد بررسی قرار گیرد استفاده از مدل معادلات ساختاری ضرورت می یابد.به منظور بررسی درستی و نادرستی مدل تحقیق از نرم‌افزار لیزرل استفاده گردید. در این قسمت سعی می‌شود مدل تحقیق و اجزاء آن به صورت مجزا مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند با استفاده از نرم افزار لیزرل مدل تحقیق را ترسیم کردیم و سپس با انجام عملیات روی مدل به نتایج زیر دست یافتیم که در آن روابط میان متغیرها و ضرایب هر یک از آنها ارائه شده است.
شکل 4-4–مدل تحقیق
در شکل فوق ضرایب مسیر نشان داده شده است .سؤال اساسی مطرح شده این است که آیا این مدل؛ مدل مناسبی می‌باشد؟ برای پاسخ به این پرسش بایستی آماره /df و سایر معیارهای مناسب بودن برازش مدل مورد بررسی قرار گیرد.با توجه به خروجی لیزرل مقدار /df محاسبه شده برابر با 59/2می‌باشد وجود /dfپایین نشان دهنده برازش مناسب مدل است. زیرا هر چه مقدار/df کمتر باشد، مدل ارائه شده مدل مناسب‌تری می‌باشد با توجه به نتایج ذیل که از خروجی نرم افزار لیزرل بدست آمده‌اند.
001/. = RMSEAو 00/1 = Value – p و 599/2=
مقدار Value – بیشتر از مقدار سطح معنی‌داری استاندارد (5% = ) می‌باشد بنابراین مدل ارائه شده مدل مناسبی می‌باشد.
شاخصهای برازش
برای ارزیابی مدلها در معادلات ساختاری چندین شاخص برازندگی وجود دارد که موارد استفاده شده در این تحقیق عبارتند از: ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب، شاخص نیکویی برازش، شاخص نیکویی برازش تعدیل شده. نتایج شاخصهای فوق در جدول 4-20 آمده است.شاخص ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب برای مدلهای خوب برابر 05/. یا کمتر است. مدل هایی که این شاخص برای آنها 1/. یا بیشتر باشد برازش ضعیفی دارند. برای این شاخص میتوان فاصله اعتماد محاسبه نمود. ایده آل آن است که حد پایین فاصله اعتماد خیلی نزدیک به صفر باشد و حد بالایی آن خیلی بزرگ نباشد. همانطور
که مشاهده میشود RMSEAدر این مدل 001/. است که میتوان گفت در وضعیت مناسبی قرار دارد. هرچه GFI وAGFبه یک نزدیک تر باشند مدل با دادهها برازش بهتری دارد. در این مدل دو شاخص به ترتیب برابر93/.و90/. هستند که نشان دهنده برازش خوب مدل است.