مدل سازی معادلات ساختاری

 

اولین مرحله مدل سازی معادلات ساختاری شامل ارزیابی تک بعدی (تک عاملی) بودن متغیرها و ارزیابی اعتبار و روایی ابزار اندازه گیری. (بخش۴٫۷٫۳و۵٫۷٫۳و۵٫۴)
تعداد ۴۰۰ پرسشنامه در بین نمونه آماری توزیع گردید. (بخش۲٫۵٫۳)
پرسشنامه تحقیق در شش بخش (نامه همراه، متن توصیفی، سوالات عمومی و ۳ بخش سوالات اختصاصی) تدوین شده است. (بخش۳٫۷٫۳)
گویه ها بر اساس مبانی نظری پژوهش و بررسی تحقیقات پیشین صورت گرفته در این زمینه تدوین شده است. (بخش۲٫۷٫۳)
طراحی پرسشنامه
تدوین گویه های مربوط به هر متغیر
تحلیل عاملی تاییدی
۲٫۳- روش تحقیق
۱٫۲٫۳- مفهوم تحقیق
از نظر انجمن تحقیقات بازاریابی آمریکا: « تحقیق عبارت است از جمع آوری و تحلیل داده های مربوط به خصیصه ها، نگرش ها، رفتارها، نظریات و داراییهای یک نمونه از افراد یا سازمانها».
تحقیقات بازاریابی کارکردی است که با جمع آوری اطلاعات، مصرف کنندگان، مشتریان و جامعه را به یکدیگر پیوند می زند (دهدشتی و بحرینی زاده،۱۳۹۰: ۶).
۲٫۲٫۳- مفهوم روش
مجموع فعالیتهایی که رسیدن به مقصدی را میسر می سازد، روش نام دارد. براین اساس روش علمی مجموعه فعالیتهایی است که محقق را به قوانین علمی یعنی قوانین ِواقعیت رهبری می کند (مهاجری ، ۱۳۹۰: ۱۵).
۳٫۲٫۳- روش پژوهش
پژوهشگر پس از تعیین و تنظیم موضوع تحقیق باید در فکر انتخاب روش تحقیق باشد. هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ نماید تا او را هر چه دقیق تر، آسان تر، سریع تر و ارزان تر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ هایی برای پرسش یا پرسش های تحقیق مورد نظر کمک کند (نادری و سیف نراقی ،۱۳۸۸ :۳۱). تحقیقات را بر اساس معیارها و مبناهای مختلفی می توان دسته بندی کرد، مفیدترین طرح طبقه بندی انواع تحقیق، حالتی است که در آن دسته بندی ها به حداقل و تفاوت ها به حداکثر برسد (خاکی،۱۳۹۰: ۹۳). تحقیقات علمی بر اساس دو مبنا یعنی هدف و ماهیت و روش تقسیم بندی می شوند که در ادامه به آن اشاره می شود.
۱٫۳٫۲٫۳- طبقه بندی انواع پژوهش بر اساس هدف
پژوهش های علمی بر اساس هدف تحقیق به سه دسته تقسیم می شوند که عبارتنداز: پژوهش های بنیادی، پژوهش های کاربردی، پژوهش های توسعه ای (مهاجری،۱۳۹۰: ۱۴). این پژوهش از نظر دسته بندی تحقیقات بر اساس هدف، یک پژوهش کاربردی به شمار می آید؛ تحقیقات کاربردی معمولا درپاسخ به یک نیاز خاص انجام می شوند و نتایج آنها در کوتاه مدت قابل بهره برداری هستند، به عنوان مثال پژوهش در مورد چگونگی بهبود فروش یک کالا(همان منبع: ۱۴). هدف از تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص می باشد، به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می شوند (بازرگان و همکاران ، ۱۳۸۵: ۷۹ ).
۲٫۳٫۲٫۳- طبقه بندی انواع پژوهش بر اساس روش