مدل معادلات ساختاری

 

همچنین نمودار(۴-۲) الگوی دادهای مفقود را به نمایش می گذارد، همان گونه که مشاهده می شود نرم افزار با توجه به تعداد متغییر های این تحقیق،۱۰۹الگو برای دادهای مفقود در نمونه آماری این تحقیق شناسایی کرده است، به عنوان مثال درالگوی شماره۱هیچ داده مفقودی با توجه به متغیرهای ذکر شده وجود ندارد به عبارتی الگویی از عدم پاسخ گویی به بیش از ۱۰درصد یا بیشتر سوالات مرتبط با شاخصها و ابعاد آنها وجود ندارد، در حالی که در الگوی شماره۹ الگویی از عدم پاسخگویی به سوال متغیر درک ۴(DARK4) وجود دارد، همچنین درالگوی شماره ۱۰۹ می توان مشاهده کرد که دادهای مفقود حول سوالات در آمد در جریان است.
نمودار۴-۲: الگوی داده های مفقود
نمودار۴-۳: الگوی داده های مفقود
نمودار(۴-۳) نیز به الگوی دادهای مفقود اختصاص دارد، همان گونه که گذشت الگوی شماره ۱ به الگوی عدم وجود داده های مفقود در متغییرهای ذکر شده اختصاص دارد این الگو نزدیک به ۶۰درصد از الگوی دادهای مفقودی این تحقیق را شامل می شود در حالی که الگوی شماره ۶۸ به میزان ۹۱/۱۰درصد ازکل الگوی داده های مفقود ی را شامل می شود و الگوی شماره ۲۳ دارای کمترین فراوانی است.
۲٫۲٫۴- روش جایگذاری داده های مفقودی
اغلب روش های مورد اشاره در بالا کم و بیش در مدل معادلات ساختاری استفاده می شود اما این روش ها به علت ایجاد برخی از مشکلات در روش SEM جای خود را به روش حداکثر محتمل برای داده های مفقود داده اند، این روش، روشی متداول برای مواجهه با داده های مفقود در روش مدل معادلات ساختاری است. ارباکل (۱۹۹۶) و اندرس و بندالوس (۲۰۰۱) معتقدند این روش به علت داشتن کمترین میزان اریب در نتایج، بهترین روش در مدل SEM است، بنابراین در این پژوهش برای جایگذاری داده های مفقود با همین روش و از تکنیک EM کمک گرفته شده است.
۳٫۴- آمارتوصیفی
۱٫۳٫۴- تحلیل توصیفی وضعیت نمونه بر حسب مدرسه
همان گونه که در جدول(۴-۲) ملاحظه می شود از میان ۳۲۱ پاسخگویی که به پرسش های این تحقیق پاسخ گفته اند، مدرسه عفاف و مهدیه با ۱۷ درصد بیشترین میزان پاسخگویان و بازگشت پرسشنامه ها را به خود اختصاص داده است.
جدول۴-۲: توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب مدارس
نام مدرسه
فراوانی
درصد
درصد صحیح
درصد انباشتی
بهشتی
۳۶