مدل معادلات ساختاری

 

16.5%
268
2.1903
.99304
a. Maximum number of variables shown: 25
b. Minimum percentage of missing values for variable to be included: 10.0%
همچنین نمودار(4-2) الگوی دادهای مفقود را به نمایش می گذارد، همان گونه که مشاهده می شود نرم افزار با توجه به تعداد متغییر های این تحقیق،109الگو برای دادهای مفقود در نمونه آماری این تحقیق شناسایی کرده است، به عنوان مثال درالگوی شماره1هیچ داده مفقودی با توجه به متغیرهای ذکر شده وجود ندارد به عبارتی الگویی از عدم پاسخ گویی به بیش از 10درصد یا بیشتر سوالات مرتبط با شاخصها و ابعاد آنها وجود ندارد، در حالی که در الگوی شماره9 الگویی از عدم پاسخگویی به سوال متغیر درک 4(DARK4) وجود دارد، همچنین درالگوی شماره 109 می توان مشاهده کرد که دادهای مفقود حول سوالات در آمد در جریان است.
نمودار4-2: الگوی داده های مفقود
نمودار4-3: الگوی داده های مفقود
نمودار(4-3) نیز به الگوی دادهای مفقود اختصاص دارد، همان گونه که گذشت الگوی شماره 1 به الگوی عدم وجود داده های مفقود در متغییرهای ذکر شده اختصاص دارد این الگو نزدیک به 60درصد از الگوی دادهای مفقودی این تحقیق را شامل می شود در حالی که الگوی شماره 68 به میزان 91/10درصد ازکل الگوی داده های مفقود ی را شامل می شود و الگوی شماره 23 دارای کمترین فراوانی است.
2.2.4- روش جایگذاری داده های مفقودی
اغلب روش های مورد اشاره در بالا کم و بیش در مدل معادلات ساختاری استفاده می شود اما این روش ها به علت ایجاد برخی از مشکلات در روش SEM جای خود را به روش حداکثر محتمل برای داده های مفقود داده اند، این روش، روشی متداول برای مواجهه با داده های مفقود در روش مدل معادلات ساختاری است. ارباکل (1996) و اندرس و بندالوس (2001) معتقدند این روش به علت داشتن کمترین میزان اریب در نتایج، بهترین روش در مدل SEM است، بنابراین در این پژوهش برای جایگذاری داده های مفقود با همین روش و از تکنیک EM کمک گرفته شده است.
3.4- آمارتوصیفی
1.3.4- تحلیل توصیفی وضعیت نمونه بر حسب مدرسه
همان گونه که در جدول(4-2) ملاحظه می شود از میان 321 پاسخگویی که به پرسش های این تحقیق پاسخ گفته اند، مدرسه عفاف و مهدیه با 17 درصد بیشترین میزان پاسخگویان و بازگشت پرسشنامه ها را به خود اختصاص داده است.
جدول4-2: توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب مدارس
نام مدرسه
فراوانی
درصد