مدل مفهومی تحقیق، رفتار مصرف کننده، اهمیت بسته بندی

 

۱٫ تعهد ارتباطی در میان سطوح مختلف تحصیلات متفاوت است.
۲٫ توجه به نوع بسته بندی در بین سطوح تحصیلات مختلف متفاوت است.
۳٫ میان تعهد ارتباطی مصرف کننده با ادامه خرید ارتباط وجود دارد.
۱-۵٫ مدل مفهومی تحقیق
در این تحقیق با توجه به وجود دو مؤلفه مشخص بسته بندی و رفتار خرید، به صورتی جداگانه این دو پارامتر را بر مبنای دسته بندی فیروزیان و همکاران (۱۳۸۸) به صورت زیر تقسیم میکنیم:
الف) عوامل بسته بندی: شامل عوامل تصویری و عوامل اطلاعاتی. شایان ذکر است عوامل تصویری شامل طراحی، رنگ، اندازه و شکل می باشد.و عوامل اطلاعاتی نیز شامل اطلاعات تولیدی و نوع بسته بندی می باشد.
ب: رفتار خرید: که به سه مرحله رفتارهای پیش از خرید، حین خرید و پس از خرید تقسیم می شود.
یکی از دلایلی مهمی که اهمیت بسته بندی را نمایان می کند خرید ناگهانی است. یعنی خریدار به طور ناگهانی و یکباره با دیدن محصول، تصمیم به خرید کالا می کند. رفتار خرید آنی اغلب مبتنی بر یک محرک آنی یا انگیزشی قوی برای خرید است. خرید آنی را نمی توان به سادگی در مدل های موجود رفتار مصرف کننده قرار داد.این نوع خرید با مدل های انتخاب منطقی متناقض است.از این رو خرید آنی می تواند تحت تأثیر عوامل متعددی باشد که مهمترین آنها محرک های روانی و بازاریابی است. (فیض و همکاران،۱۳۸۹) بطوریکه مصرف کننده با دیدن محصولی با رنگ زیبا، طراحی ایده آل، اندازه استاندارد و شکلی مناسب به خرید محصول به صورتی آنی اقدام مینماید. همچنین با توجه به اینکه بسته بندی به صورت بازرگانی پنج ثانیه ای در آمده است (کاتلر و آرمسترانگ،۱۳۸۹) و مصرف کنندگان سعی میکنند در کوتاهترین زمان ممکن اطلاعات لازم را در مورد محصول بدست آورند و اقدام به خرید کنند، عوامل اطلاعاتی میتواند کمک موثری در این راستا باشد.
در این مدل هر یک از عوامل بسته بندی می توانند بر مراحل مختلف رفتار خرید تأثیرگذار باشند. با مراجعه به نمودار(۱-۱)،انتخاب هر یک از عوامل ذکر شده با توجه به اهداف تحقیق صورت گرفته و سعی شده به صورتی جامع تر به ارتباط بین این عوامل پرداخته شود و به نتایج درخوری دست یابیم.
نمودار ۱-۱٫مدل مفهومی تحقیق
اجزاء بسته بندی
عوامل تصویری
عوامل اطلاعاتی
رفتارهای پیش ازخرید
رفتارهای حین خرید
رفتارهای پس از خرید

جنسیت- سن- تعهد ارتباطی- تمایل به ادامه خرید
رفتار خرید اجزاء بسته بندی
متغیرها
(فیروزیان و همکاران،۱۳۸۹)
۱-۶٫ روش تحقیق