مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها، متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی، شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها

 

این نسبت از تقسیم سود پس از کسر مالیات بر حقوق صاحبان سهام بدست میآید. با این نسبت می‌توان سود شرکت در ازای هر ریال حقوق صاحبان سهام محاسبه کرد. برای سنجش نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، سه دوره مالی شرکتها مورد بررسی قرار می‌گیرد.
موفقیت صادراتی درک شده توسط مدیر؛
این معیار از عقاید مدیریت در شرکت نشأت میگیرد. این معیار جهت سنجش عملکرد از دید خود مدیران، به عنوان یک جزء کلیدی در سازمان که بهتر از هر معیار و شاخصی عملکرد خود را میداند، بررسی میشود. برای سنجش این مؤلفه از سوالات پرسشنامه استفاده می‌شود.
رضایت مدیر از عملکرد صادراتی شرکت؛
این معیار از عقاید مدیریت در شرکت نشأت میگیرد. اینکه مدیر چقدر از عملکرد صادراتی شرکت خود راضی است؟ سؤالی است که پاسخ به آن عملکرد صادراتی شرکت را به صورت کیفی میسنجد. برای سنجش این مؤلفه از پرسشنامه استفاده می‌شود.
دستیابی به اهداف صادراتی از دید مدیر؛
این معیار از عقاید مدیریت در شرکت نشأت میگیرد. مدیر است که از اهداف صادراتی اطلاع دارد و میداند چقدر محقق شدهاند. لذا دستیابی به اهداف صادراتی میتواند نمایانگر عملکرد مطلوب شرکت باشد. برای سنجش این مؤلفه از پرسشنامه استفاده می‌شود.
متغیرهای تعدیل کننده؛
اندازه شرکت؛
این متغیر را میتوان به روش های مختلفی اندازه گرفت. در این تحقیق ارزش کل داراییهای شرکت برای محاسبه اندازه شرکت در نظر گرفته شده که به صورت لگاریتم طبیعی اقام مربوط به جمع کل داراییها در تاریخ ترازنامه محاسبه می‌گردد.
طول عمر شرکت؛
این متغیر میزان سال گذشته از بدو تأسیس شرکت را نشان میدهد و بر اساس سالهای سپری شده از عمر شرکت اندازه‌گیری میشود.
۵-روش شناسی تحقیق:
الف- شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهیزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفکیک):
تذکر: درخصوص تفکیک مراحل اجرایی تحقیق و توضیح آن، از به کار بردن عناوین کلی نظیر، «گردآوری اطلاعات اولیه»، «تهیه نمونه‏های آزمون»، «انجام آزمایش‏ها» و غیره خودداری شده و لازم است در هر مورد توضیحات کامل در رابطه با منابع و مراکز تهیه داده‏ها و ملزومات، نوع فعالیت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهیزات و مشخصات هر یک ارائه گردد.
این تحقیق از لحاظ هدف تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی، از لحاظ نوع روش، توصیفی و همبستگی می‌باشد و هدف آن تعیین رابطه بین فرهنگ بازارگرایی و عملکرد صادراتی شرکتهای تولیدی می‌باشد. لذا از لحاظ روش گردآوری اطلاعات روش تحقیق مورد نظر پیمایشی خواهد بود.
ب- متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:
در الگوی مفهومی تحقیق، ابعاد فرهنگ بازارگرایی از مدل نارور و اسلاتر (۱۹۹۵) استفاده شده است که شامل مشتریگرایی، رقیبگرایی و هماهنگی بین بخشی است، هر کدام از سه مؤلفه، دارای وزن یکسانی بر فرهنگ بازارگرایی شرکتها دارند. همچنین مؤلفه هایی که میتوان از طریق آنها عملکرد صادراتی شرکتها را سنجید شامل معیارهای مالی (حاشیه سود عملیاتی، نرخ بازده داراییها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام) و معیارهای غیرمالی (موفقیت صادراتی درک شده توسط مدیر، رضایت مدیر از عملکرد صادراتی شرکت، دستیابی به اهداف صادراتی از دید مدیر) است. در بسیاری از تحقیقات بر استفاده از معیارهای غیرمالی تأکید شده است. معیارهای غیرمالی گوناگونی وجود دارد از جمله رضایت مشتری، رضایت کارکنان، وفاداری مشتری، معیارهای ذهنی، ادراکات مدیر، عقاید مدیریت و غیره. در این تحقیق از عقاید و ادراکات مدیریت از شرکت استفاده شده است. این معیارها توسط مدسن (۱۹۸۷) مطرح شده است. همچنین این معیارها توسط زو و استان در سال ۱۹۹۸ و توسط پاول در سال ۱۹۹۶ نیز استفاده شده است. در ایران از این معیارها تحت عناوین معیارهای ذهنی، ادراکات مدیریت، عقاید مدیریت مورد استفاده قرار گرفته است. به عنوان مثال ضیغمی و اسدی (۱۳۸۸) معیارهای ذهنی ادراکات مدیران را به عنوان یک معیار سنجش عملکرد مورد بررسی قرار دادهاند. همچنین دکتر رحمان سرشت (۱۳۸۹) ارزیابی مدیر را هم معیار سنجش عملکرد مورد استفاده قرار داده است. با تفاسیر فوق مدل مفهومی تحقیق به شکل زیر قابل نمایش می‌باشد.