مدل مفهومی و فرضیه های تحقیق، تعریف مفهومی و عملیاتی، مدل مفهومی و فرضیه ها

 

ضرورت و اولویت تحقیق:
سرمایه گذاران همواره به دنبال کاهش ریسک و افزایش بازدهی هستند. ضرورت شناسایی و درک تاثیر کیفیت شرکت از آنجا ناشی می شود که انتخاب و در اختیار گرفتن سهام شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار بر اساس مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل فاما و فرنچ(۱۹۹۳) منجر به قیمت گذاری اشتباه سهام این شرکت ها می شود. این اشتباه عمدتا ناشی از عوامل تفسیر نشده این مدل ها می باشد. شناسایی و تفسیر این عوامل می تواند از معمای بازدهی بالا و نوسانات غیرسیستماتیک پایین پرده بردارد. سودمندی مطالعه نوسان غیرسیستماتیک از طرف سرمایه گذاران از این جهت است که آنها نوسان پذیری غیرسیستماتیک سهام را به عنوان معیاری از ریسک در نظر می گیرند و همچنین خطی مشی گذاران بازار سرمایه می توانند از این معیار به عنوان ابزاری برای اندازه گیری میزان آسیب پذیری بازار در اکثر سهام استفاده نمایند. با توجه به اینکه نوسان غیرسیستماتیک کاربردهایی برای مواردی از قبیل تنوع بخشی پورتفوی، مدیریت فعال پورتفوی، رابطه بین ریسک و پاداش و ارزشیابی حق تقدم دارد، بررسی عوامل موثر بر آن می تواند مهم باشد.
۱-۳-اهداف تحقیق:
هدف اصلی تحقیق عبارت است از:
بررسی تأثیر کیفیت شرکت بر رابطه بازدهی شرکت و نوسانات غیرسیستماتیک است.
این هدف با توجه به مدل های تحقیق به اهداف فرعی زیر عملیاتی می گردد:
هدف ۱٫ بررسی تأثیر سود آوری شرکت بر بازدهمازادسهام.
هدف ۲٫ بررسی تأثیر نوسانات جریانات نقدی شرکت بر بازده مازاد سهام .
۲-۳-مدل مفهومی و فرضیه های تحقیق:
۱-۴-۱- فرضیه های تحقیق
با توجه به تحقیقات پیشین در مورد رابطه میان بازده و نوسانات غیرسیستماتیک (اثر نوسانات غیرسیستماتیک) و همچنین اثر کیفیت شرکت بر این رابطه، فرضیه های پژوهش به شرح زیر بیان می شود:
فرضیه ۱: میان بازده و نوسانات غیرسیستماتیک رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه ۲: سود آوری شرکت تاثیر معناداری بر رابطه میان بازده و نوسانات غیرسیستماتیک دارد.
فرضیه ۳: نوسانات جریان های نقدی شرکت تاثیر معناداری بر رابطه میان بازده و نوسانات غیرسیستماتیک دارد.
۱-۴-۲- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق:
متغیرهای مورد استفاده در پژوهش حاضر به شرح ذیل سنجیده می شود:
متغیر وابسته:
محاسبه بازده روزانه و ماهانه هر سهم:
که در آنi سهام مورد نظر، قیمت سهام i در زمان t، نرخ بازده بدون ریسک و T دوره زمانی ۳۵۶ روزه برای بازده روزانه و ۱۲ ماهه برای بازده ماهانه می باشد.
متغیر های مستقل: