مدل های برنامه ریزی استراتژیک، برنامه ریزی استراتژیک، برنامه ریزی استراتژی

 

بنابراین در توسعه مدل مفهومی ، باید به نکات زیر توجه شود:
ارزش ها ، نگرش ها ، بینش و نظرات بنیانگذاران و مدیران عالی در سازمان های کوچک از اهمیت بسزایی برخوردار بوده ، فعالیت ها و برنامه های ،آن را تحت تاثیر قرار می دهد .
سازمان های کوچک به خاطر مشکلات مالی، نیروی انسانی ، تخصصی و کوچک بودن که نسبت به سازمان های بزرگ دارند ، به مدلی ساده تر ، مختصر تر و با تعداد مراحل کم تر نیاز دارند که در عین جامعیت (از لحاظ برآوردن نیازهای برنامه ریزی بلند مدت آن ها )، با هزینه ، زمان و تعداد متخصصین کم تر قابل به کارگیری باشد.
هر مدل برنامه ریزی استراتژیک چه در سازمان های بزرگ و چه در سازمان های کوچک باید در نهایت به یک برنامه استراتژیک قابل اجرا ختم شود . این برنامه استراتژیک باید شامل استراتژی های شرکت و نحوه اجرای استراتژی ها از نظر هزینه ، زمان و سایر منابع مورد نیاز باشد.
بر اساس آنچه از تفاوت های برنامه ریزی استراتژیک بین سازمان های بزرگ و کوچک و مقایسه مدل های برنامه ریزی استراتژیک سازمان های بزرگ و کوچک و ویژگی های خاص سازمان های کوچک به دست می آید ، می توان مدل مفهومی برنامه ریزی استراتژیک سازمان های کوچک را در چهار مرحله و به شکل نمودار ۲ طراحی نمود . همان طور که ملاحظه می شود در این مدل علاوه بر مراحل سه گانه که از مقایسه مدل ها در جدول فوق به دست آمده ، یک مرحله دیگر با عنوان «ارزش های مدیران عالی » با توجه به ویژگی خاص شرکت های کوچک اضافه شده است.
مدل مفهومی برنامه ریزی استراتژیک برای سازمان های کوچک حداقل مراحل را داشته و از سادگی زیادی برخوردار است ، نیاز کم تری به افراد متخصص داشته ، توسط یک کمیته برنامه ریزی استراتژیک کوچک در مدت زمانی کم ، قابل به کارگیری می باشد . این ها همه ویژگی هایی هستند که مشکلات سازمان های کوچک را در استفاده از مدل های برنامه ریزی استراتژیک برطرف می کنند . بنابراین مدل مفهومی مذکور مدلی است که به لحاظ سادگی ، تعداد مراحل کم ، قابلیت به کراگیری توسط افراد کم وو در زمان کم می تواند نیاز به سازمان های کوچک را نسبت به برنامه ریزی استراتژیک برطرف کند ؛ به طوری که سازمان های کوچک با به کارگیری این مدل به همان مزیت هایی دست می یابند که سازمان های بزرگ در استفاده از مدل های متداول برنامه ریزی استراتژیک به آن ها دست می یافتند .
شکل ۳: مدل مفهومی برنامه ریزی استراتژیک سازمان
ماموریت و اهداف شرکت
ارزش های
مدیران عالی
تجزیه و تحلیل خارجی و داخلی
استراتژی ها و برنامه استراتژیک شرکت
مدل مفهمومی شکل ۳ برای برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های کوچک طراحی شده است و اهدافی به شکل زیر را دنبال می کند:
ایجاد قابلیت برنامه ریزی استراتژیک برای سازمان های کوچک:
یکی از محدودیت های سازمان های کوچک دراستفاده از مدل های متداول برنامه ریزی استراتژیک ، طولانی و پیچیده بودن و تعداد زیاد مراحل این مدل ها بود؛ به طوری که این سازمان ها با توجه به منابع و وقت محدود خود قادر به استفاده مناسب از آن ها نبودند . مزیت های استفاده از چنین برنامه ریزی را از دست میداند .مدل مفهومی برنامه ریزی استراتژیک برای سازمان های کوچک با تعداد مراحل کمتر و سادگی خود به دنبال این است که قابلیت و توانایی برخورداری از این نوع برنامه ریزی را در سازمان های کوچک به وجود آورد ، تا این شرکت ها بتوانند با صرف زمان و منابع کم و در حد توان خود از فواید برنامه ریزی استراتژیک بهره مند شوند.
متقاعد کردن مدیران سازمان های کوچک به لزوم برنامه ریزی استراتژیک :
مدیران سازمان های کوچک به خاطر مشکلاتی که برای برنامه ریزی استراتژیک در این سازمان ها وجود دارد ، نسبت به استفاده از این نوع برنامه ریزی اعتقاد چندانی ندارند و آن را نوعی تلف کردن وقت و هزینه می دانند.
مدل مفهومی ارائه شده با ویژگی های خاص خود به دنبال رفع مشکلات برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های کوچک و تغییر نگرش مدیران این سازمان ها نسبت به استفاده ازآن ها هستند ، به طوری که از این طریق مدیران به اهمیت و لزوم برنامه ریزی استراتژیک پی ببرند و برای انجام دادن فعالیت های شرکت در جهت رسیدن به اهداف و کسب موفقیت بیش تر از آن بهره برداری نمایند.