مدل کارت امتیازی متوازن، افزایش انتظارات مشتریان، ارزیابی عملکرد سازمان

 

۱-۳٫ تشریح و بیان مسئله
درسالهای پایانی دهه ی ۱۹۸۰بسیاری از سازمان های و شرکت ها از پیاده سازی استراتژی خود ناامید شده بودند. در نتایج تحقیقی که در سال ۱۹۸۲توسط دیوید انجام شده و نتایج آن در مجله فورچون منتشر گردیده بود ، مشخص شده بود که فقط ۱۰درصد استراتژیهایی که به خوبی فرموله شده اند ،درعمل با موفقیت پیاده میشودند. درچنین شرایطی مدیران به دنبال ابزاری بودند که آنها را در تحقق استراتژیها یشان یاری دهد .
در نتایج تحقیقی که در سال ۱۹۸۲توسط دیوید انجام شده نشانگراین است که فقط ۱۰درصد استراتژیهایی که به خوبی فرموله شده اند ،درعمل با موفقیت پیاده میشوند. درچنین شرایطی مدیران به دنبال ابزاری بودندکه آنها را در تحقق استراتژیهایشان یاری دهد.( بختیاری،۱۳۸۳،ص۲۳)ولی مسئله مهمتر در فرایند مدیریت استراتژیک ،موضوع پیادهسازی استراتژی است. موانع اساسی در سر راه پیاده سازی استراتژی عبارتند از :
۱)نادیده انگاشتن عوامل محیطی ۲) همسویی کارکنان با استراتژی
۳) عدم حمایت مدیریت ارشد ۴) عدم تخصیص منابع لازم (بختیاری ،۱۳۸۳،ص۲۴تا۲۶)
کاپلان و نورتون برای رفع این موانع روش ارزیابی متوازن را به عنوان ابزار نیرومند در تحقیق استراتژی های سازمان و شرکت ها به مدیران عرضه کردند. (ابن الرسول و همکاران ،۲۰۰۳)
در این پژوهش تلاش می شود سازمان تامین اجتماعی استان البرز از چهار منظر مالی ،مشتری ،فرایند های داخلی و رشد و یادگیری مورد ارزیابی قرار گیرد.
۱-۴٫اهمیت موضوع و ضرورت انجام تحقیق
حیاتی که قابل اندازه گیری نباشد قابل زندگی نیست. اطلاع ازاثربخشی وکارائی عوامل بکارگرفته شده برای رسیدن به هدف نهایی هرحرکت ،می تواند به عنوان ملاک اصلی ارزیابی آن حرکت تعریف شود.بدین منظور تمام سازمانها همواره در جهت ارزیابی و پایش وضیعت حیات خود اقدامات گوناگونی را انجام می دهند. پیچیدگی محیط عرصه رقابتی کسب و کار و افزایش انتظارات مشتریان، ضرورت آگاهی از نقاط قوت و ضعف سازمان و بهبود مستمر بهره وری رابیش از پیش آشکار نموده است. از این رو مدیران امروز در جستجوی دستیابی به یک راه حل جامع، قابل اعتماد و انعطاف پذیر جهت ارزیابی عملکرد سازمان خود بوده تا ضمن حصول اطمینان از اجرای استراتژی های خود، بتوانند اطلاعات دقیق و کافی از جایگاه امروز خویش را به دست آورده و با نگاه به آینده، موجبات ارتقاء و بهبود سازمان خود را فراهم نمایند(ابن الرسول وهمکاران،۲۰۰۷).
با توجه به نیاز روز افزون جامعه به بیمه و سازمان های بیمه گر ضرورت امر سبب گردید تا با اجرای این پژوهش عملکرد سازمان تامین اجتماعی با بهره گرفتن از روش کارت امتیازی متوازن از چهار بعد(مالی ، مشتری فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری )مورد ارزیابی قرارگیرد .
لازم به ذکر است که سازمان تامین اجتماعی استان البرز تاکنون بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن مورد بررسی قرار نگرفته است .
۱-۵ .اهداف تحقیق
هدف اصلی این تحقیق ، سنجش تحقق اهداف نظام مدیریت استراتژیک تامین اجتماعی استان البرز براساس مدل BSC در سال ۱۳۹۰ می باشد ،گرچه این پژوهش یک تحقیق کاربردی می باشد اما در ضمن می تواند به عنوان تلاشی برای پر کردن شکاف میان تئوری و عمل در زمینه ارزیابی حائز اهمیت باشد .
اهداف فرعی تحقیق عبارت از :
۱ .بررسی شاخص کارت امتیازی متوازن در سازمان تامین اجتماعی استان البرز از منظر مالی
۲٫ بررسی شاخص کارت امتیازی متوازن سازمان تامین اجتماعی استان البرز از منظر مشتری
۳٫ بررسی شاخص کارت امتیازی متوازن سازمان تامین اجتماعی استان البرز از منظر فرایند های داخلی
۴٫ بررسی شاخصکارت امتیازی متوازن سازمان تامین اجتماعی استان البرز از منظر رشد و یادگیری
۱-۶٫فرضیات تحقیق