مدل کارت امتیازی متوازن، کارت امتیازی متوازن، مجموعه های فازی

 

۲۳
ارتباط با این معیار در جدول ۴ ارائه شده است.
جدول۲-۱:مقایسه مدل های بررسی شده با توجه به معیار”اصول وپیش فرضها”
جدول۲-۱:مقایسه مدل های بررسی شده با توجه به معیار”اصول وپیش فرضها”
جدول۲-۲: مقایسه مدل های بررسی شده با توجه به معیار “ساختار”
جدول۲-۲: مقایسه مدل های بررسی شده با توجه به معیار “ساختار”
جدول ۲-۳: مفایسه مدل های بررسی شده با توجه به معیار “کارآمدی در اجرا”
جدول ۲-۳: مفایسه مدل های بررسی شده با توجه به معیار “کارآمدی در اجرا”
جدول۲-۴:مقایسه مدل های بررسی شده با توجه به معیار “پشتوانه علمی و اجرایی
جدول۲-۴:مقایسه مدل های بررسی شده با توجه به معیار “پشتوانه علمی و اجرایی
۲-۴ نتیجه گیری
سازمان ها بدون توجه به نوع فعالیت، اندازه و ساختار و یا میزان بلوغ سازمانی به منظور کسب موفقیت در دستیابی به آرمان و اهداف راهبردی خود نیاز به استقرار سیستم مدیریتی مناسب دارند. با توجه به مقایسه انجام شده در این مقاله مدل کارت امتیازی متوازن(BSC) به نظر می رسد مدل مطلوب می باشد. این مدل ابزاری اجرایی جهت کمک به سازمان ها برای اطمینان از تحقق استقرار سیستم مدیریتی مناسب بوسیله سنجش میزان قرار گرفتن در مسیر برتری پایدار است،که به صورت جامع و فراگیر کلیه روابط و فرایند ها را مورد توجه قرار داده و به سازمان ها کمک می کند تا فاصله ها را شناسایی و سپس راه حل ها را با انگیزه بیشتر تعیین کنند.
۲-۵ منطق فازی
منطق فازی یک تعمیم ∞- ارزشی است، این تعمیم صرفاً مشتمل بر بحثهای محض ومجرد نیست، بلکه این منطق به دلیل توانایی در صورتبندی وجوه تقریبی استدلال، موارد استفاده و کاربرد های بسیار یافته است. ویژگی های اصلی منطق فازی که آن را از منطق کلاسیک (منطق های دو ارزشی و چند ارزشی ) جدا می سازد به شرح زیر است:
۱) در منطق دو ارزشی، یک گزاره یا درست است و یا نادرست. در منطق های چند ارزشی هر گزاره می تواند درست یا نادرست باشد و یا یک مقدار درستی میانه داشته باشد، که این مقدار درستی می تواند عضوی از یک مجموعه متناهی یا نامتناهی مقادیر درستی T (معمولاً [۱و۰] = T) باشد، اما در منطق فازی ، مقادیر درستی ، زیر مجموعه های فازی از [۱و۰] هستند.
۲) در منطق کلاسیک ، محتمل ها باید کاملاً معین باشند، یعنی زیر مجموعه هایی مشخص (غیر فازی) از مجموعه مرجع باشند، در حالیکه در منطق فازی، محتمل ها می توانند فازی باشند.
۳) در منطق کلاسیک، تنها قیدی که معنای یک گزاره را تغییر می دهد قید منفی (نه، چنین نیست که) است، اما در منطق فازی می توان از قیدهای فازی برای تعدیل و تشدید و…. به طور کلی تغییر معنای گزاره ها استفاده کرد، مانند قیدهای خیلی، کم و بیش ، کمی ،…