مدل کارت امتیازی متوازن، کارت امتیازی متوازن، منابع اطلاعاتی

 

معیار 1- اصول و پیش فرض ها: هر یک از متدولوژی های انتخاب شده مبتنی بر یکسری اصول و پیش فرض بنا شده اند که نقاط قوت و ضعف آنها در مورد هر متدولوژی، در جدول شماره 1 ارائه شده است.
معیار 2- ساختار: این معیار ساختار مدل را با توجه به مواردی نظیر دیدگاه مدل به سازمان، حوزه ها و عوامل معرفی شده، وضوح و روشنی حوزه ها و عوامل معرفی شده و انعطاف پذیری ساختار مدل در صورت لزوم ایجاد تغییر در آن، مورد بررسی قرار می دهد. نقاط قوت و ضعف هر یک از متدولوژی های انتخاب شده با توجه این معیار در جدول شماره 2 ارائه شده است.
معیار 3- کارآمدی در اجرا: این معیار کارآمدی متدولوژی را در اجرا، با توجه به مواردی نظیر سهولت اجرا، فراگیری استفاده (تنوع کاربردی)، وضوح روشهای ارائه شده برای اجرای متدولوژی و تناسب متدولوژی با هدف عارضه یابی سازمانی مورد توجه قرار می دهد. نقاط ضعف و قوت هر یک از متدولوژی های انتخاب شده با توجه به این معیار در جدول شماره 3 ارائه شده است.
معیار 4- پشتوانه علمی و اجرایی: این معیار متدولوژی ها را با توجه به پشتوانه علمی و اجرایی از جمله توسعه دهندگان متدولوژی، منابع اطلاعاتی در دسترس وامکانات در دسترس برای اجرای متدولوژی مورد بررسی قرار می دهد. نقاط قوت و ضعف هر یک از متدولوژی های انتخاب شده در 23
23
ارتباط با این معیار در جدول 4 ارائه شده است.
جدول2-1:مقایسه مدل های بررسی شده با توجه به معیار”اصول وپیش فرضها”
جدول2-1:مقایسه مدل های بررسی شده با توجه به معیار”اصول وپیش فرضها”
جدول2-2: مقایسه مدل های بررسی شده با توجه به معیار “ساختار”
جدول2-2: مقایسه مدل های بررسی شده با توجه به معیار “ساختار”
جدول 2-3: مفایسه مدل های بررسی شده با توجه به معیار “کارآمدی در اجرا”
جدول 2-3: مفایسه مدل های بررسی شده با توجه به معیار “کارآمدی در اجرا”
جدول2-4:مقایسه مدل های بررسی شده با توجه به معیار “پشتوانه علمی و اجرایی
جدول2-4:مقایسه مدل های بررسی شده با توجه به معیار “پشتوانه علمی و اجرایی
2-4 نتیجه گیری
سازمان ها بدون توجه به نوع فعالیت، اندازه و ساختار و یا میزان بلوغ سازمانی به منظور کسب موفقیت در دستیابی به آرمان و اهداف راهبردی خود نیاز به استقرار سیستم مدیریتی مناسب دارند. با توجه به مقایسه انجام شده در این مقاله مدل کارت امتیازی متوازن(BSC) به نظر می رسد مدل مطلوب می باشد. این مدل ابزاری اجرایی جهت کمک به سازمان ها برای اطمینان از تحقق استقرار سیستم مدیریتی مناسب بوسیله سنجش میزان قرار گرفتن در مسیر برتری پایدار است،که به صورت جامع و فراگیر کلیه روابط و فرآیند ها را مورد توجه قرار داده و به سازمان ها کمک می کند تا فاصله ها را شناسایی و سپس راه حل ها را با انگیزه بیشتر تعیین کنند.
2-5 منطق فازی