مدل یابی معادلات ساختاری، تجزیه و تحلیل داده ها، نتیجهگیری و پیشنهادات

 

در این پژوهش روش کتابخانه ای و ابزار پرسشنامه برای جمعآوری داده ها مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین جهت سنجش روابط بین متغیرهای تحقیق از مدل یابی معادلات ساختاری(SEM) استفاده خواهد شد. با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی سعی خواهد شد تا تبلیغات دهان به دهان شخصی و مجازی و استفاده از نوآوری ، تجزیه و تحلیل شده و تعیین شود که آیا داده های جمع آوری شده با ساختار عاملی تعیین شده در فرضیات تحقیق هماهنگ می باشند یا نه.
به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده خواهد شد.
1-6- تعریف عملیاتی متغیرها
1-6-1- تبلیغات دهان به دهان شخصی
تبلیغات دهان به دهان شخصی شامل تبادل اطلاعات بین افراد، از طریق گفتگو است و معمولا بین افرادی انجام میگیرد که یکدیگر را می شناسند. ماکسهام (2001)
1-6-2- تبلیغات دهان به دهان مجازی
تبلیغات دهان به دهان مجازی: از طریق اینترنت و بین افرادی است که یکدیگر را نمی شناسند. معمولا از طریق سایت هایی است که به نقد محصولات جهت استفاده کاربران می پردازند. پارک و لی (2009)
1-6-3- اندازه جمعیت پذیرندگان محلی نوآوری
اندازه جمعیت پذیرندگان محلی نوآوری که شامل ادراک مصرف کننده از تعداد افرادی است که در اطرافش از این نوآوری استفاده میکنند. سونگ و همکاران (2009)
1-6-4- میزان دسترسی ادراک شده به محصولات مکمل
میزان دسترسی ادراک شده به محصولات مکمل ادراکاتی است که مصرف کننده از محصولات مکمل موجود در اطرافش دارد. سونگ و همکاران (2009)
1-6-5- شدت استفاده از نوآوری
شدت استفاده از نوآوری میزان افزایش استفاده از نوآوری است. شیه و ونکاتش (2004)
1-6-6- تنوع استفاده از نوآوری
تنوع استفاده از نوآوری یافتن راه های مختلف توسط مصرف کننده جهت استفاده از نوآوری است. کاواکامی و همکاران (2013)
1-7- جامعه و نمونه آماری
جهت جمع آوری داده های مورد نیاز به منظور آزمون آماری مدل تحقیق از پذیرندگان نوآوری های الکترونیکی خدمات بانکی در شهر تبریز استفاده خواهد شد. جهت آزمون مدل و متغیر نوآوری، نوآوری های بانکی در نظر گرفته شد. به همین منظور از مشتریان بانک های مهر اقتصاد، سامان، پارسیان که از خدمات نوین الکترونیکی بانکی استفاده نموده بودند، به عنوان جامعه آماری پرسش شد.
1-8 – سازماندهی تحقیق
پژوهش حاضر در پنج فصل ارائه شده است. در فصل اول کلیات پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است؛ فصل دوم به بررسی مبانی نظری و پژوهشهای داخلی و خارجی جهت حمایت از فرضیه ها و روش تحقیق اختصاص دارد؛ فصل سوم به روش شناسی پژوهش پرداخته و فصل چهارم دادههای بدست آمده را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد و در نهایت در فصل پنجم نتیجهگیری و پیشنهادات ارائه شده است.
1-9- چارچوب فصول آتی
بعد از فصل اول و اشارهای به کلیات تحقیق در فصل دوم مبانی نظری و پیشینه مطالعات پیرامون موضوع مطالعه ارائه گردیده و در فصل سوم روشهای برآورد مبتنی بر نمونه مورد بررسی تشریح میگردد. در فصل چهارم آمار توصیفی و نتایج برآوردها ارائه گردید و در نهایت در فصل پنجم نتیجهگیری و توصیههای سیاسی مطرح میگردد.