مدل یابی معادلات ساختاری، داده های جمع آوری شده، تعریف عملیاتی متغیرها

 

منبع:برگرفته از کاواکامی و همکاران (2012)
این تحقیق بر مبنای هدف از نوع کاربردی می باشد. تحقیقات کاربردی نظریه های تدوین شده در تحقیقات پایه را برای حل مسائل اجرائی و واقعی بکار میگیرد. بر حسب روش، تحقیق حاضر تحقیقی توصیفی از نوع پیمایشی است. تحقیق توصیفی آنچه را که هست توصیف و تفسیر می کند و توجه آن به شرایط و روابط موجود و فرآیندهای جاری در زمان حال می باشد. پژوهش حاضر نیز به دلیل کاربرد علمی دانش برای توصیف روابط موجود ما بین تبلیغات دهان به دهان شخصی و مجازی و استفاده از نوآوری، تحقیقی کاربردی و توصیفی از نوع پیمایشی محسوب می شود.
در این پژوهش روش کتابخانه ای و ابزار پرسشنامه برای جمعآوری داده ها مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین جهت سنجش روابط بین متغیرهای تحقیق از مدل یابی معادلات ساختاری(SEM) استفاده خواهد شد. با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی سعی خواهد شد تا تبلیغات دهان به دهان شخصی و مجازی و استفاده از نوآوری ، تجزیه و تحلیل شده و تعیین شود که آیا داده های جمع آوری شده با ساختار عاملی تعیین شده در فرضیات تحقیق هماهنگ می باشند یا نه.
به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده خواهد شد.
1-6- تعریف عملیاتی متغیرها
1-6-1- تبلیغات دهان به دهان شخصی
تبلیغات دهان به دهان شخصی شامل تبادل اطلاعات بین افراد، از طریق گفتگو است و معمولا بین افرادی انجام میگیرد که یکدیگر را می شناسند. ماکسهام (2001)
1-6-2- تبلیغات دهان به دهان مجازی
تبلیغات دهان به دهان مجازی: از طریق اینترنت و بین افرادی است که یکدیگر را نمی شناسند. معمولا از طریق سایت هایی است که به نقد محصولات جهت استفاده کاربران می پردازند. پارک و لی (2009)
1-6-3- اندازه جمعیت پذیرندگان محلی نوآوری
اندازه جمعیت پذیرندگان محلی نوآوری که شامل ادراک مصرف کننده از تعداد افرادی است که در اطرافش از این نوآوری استفاده میکنند. سونگ و همکاران (2009)
1-6-4- میزان دسترسی ادراک شده به محصولات مکمل
میزان دسترسی ادراک شده به محصولات مکمل ادراکاتی است که مصرف کننده از محصولات مکمل موجود در اطرافش دارد. سونگ و همکاران (2009)
1-6-5- شدت استفاده از نوآوری
شدت استفاده از نوآوری میزان افزایش استفاده از نوآوری است. شیه و ونکاتش (2004)
1-6-6- تنوع استفاده از نوآوری
تنوع استفاده از نوآوری یافتن راه های مختلف توسط مصرف کننده جهت استفاده از نوآوری است. کاواکامی و همکاران (2013)