مدل یابی معادلات ساختاری

 

۰٫۱۹
نرمال است


۹
گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری پایین
اندرسون- دارلینگ
۰٫۱۱
نرمال است


۵٫۴- تحلیل عاملی تاییدی
۱٫۵٫۴- مدل سازی معادلات ساختاری
این روش که به واقع بسط تحلیل عاملی معمولی است، یکی از جنبه های مهم SEM است، که درآن فرضیه های معینی درباره ساختار بارهای عاملی و همبستگی های متقابل بین متغیرها مورد آزمون قرار می گیرد. از لحاظ سنتی، تحلیل عاملی با آشکار ساختن ابعاد زیربنایی یا واریانس عامل مشترک در مجموعه ای از پرسش ها یا سوالهای تستی سر و کار دارد. برای معرفی یک سازه نظری، معمولا مجموعه ای از پرسش ها تهیه می شود و تحلیل عاملی به تدوین شاخصی که در پژوهش به کار می رود ، کمک خواهد کرد. برای معرفی ابعاد زیربنایی سازه مورد نظر، تحلیل عاملی می تواند یک یا چند عامل را آشکار سازد. برپایه نتایج تحلیل عاملی می توان گفت که یک سازه، تک بعدی یا چند بعدی است. به این رویکرد، در حال حاضر، به سبب آنکه دارای ماهیت اکتشافی است و نه ماهیت آزمون فرضیه، تحلیل عاملی اکتشافی گفته می شود. عامل ها چون در تحلیل عاملی مشاهده ناپذیر است متغیر مکنون خوانده می شود، این عامل ها در تحلیل عاملی، پیش بینی کننده پاسخ ها در متغیرهای اندازه گرفته شده و مشاهده شده هستند. همچنین روایی یک تحلیل عاملی تا حدودی از طریق تعیین این مطلب مشخص می شود که عامل ها با چه دقتی واریانس موجود در پرسش های انفرادی را توجیه می کنند. یعنی، چقدراز واریانس موجود در پرسش ها با عامل ها اشتراک دارد (دلاور،۱۳۸۶: ۳۶). مدل یابی معادلات ساختاری، علاوه بر تحلیل اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی را نیز به کار می برد.این تحلیل اساساً یک روش آزمون فرضیه است، و بر این مفروضه متکی است که شما درباره اینکه “مؤلفه متغیرهای مکنون چیست” اندیشه ای دارید؛ یعنی به دنبال یافتن نشانگرها نیستید. SEM این مطلب را که آیا نشانگرهایی که برای معرفی سازه یا متغیرمکنون خود برگزیده اید، و ابعاد معرف آن است یا نه، می آزمایید و گزارش می دهد که نشانگرهای انتخابی با چه دقتی معرف یا برازنده متغیر مکنون است.
مدل یابی معادلات ساختاری بر پایه فرضیه هایی درباره وجود روابط علّی بین متغیرها، مدل های علّی را با دستگاه معادله خطی آزمون می کند. بدین ترتیب، SEM، روابط نظری بین شرایط ساختاری معین و مفروض را می آزماید و برآورد روابط علّی میان متغیرهای مکنون (مشاهده نشده) و نیز روابط میان متغیرهای اندازه گیری شده (مشاهده شده) را امکان پذیر می سازد. در مدل معادلات ساختاری که یک فن نیرومند تحلیل چند متغیره است، تک تک گویه ها با خطا های مجزا تحلیل می شود، دراین روش برای رسیدن به نتیجه نهایی، ابتدا باید از معنا داری و برازش جزئی اطمینان حاصل کرد، تا در نهایت به ترسیم مدل کلی اقدام نمود(همان منبع: ۵۲).
در این بخش اجزای مدل مفروض تحقیق به ترتیب آورده می شود، اولین مدل مربوط به متغیر تمایل است، این مدل در حالت مقادیر استاندارد شده ((T-values نمایش داده شده است.
۱٫۱٫۵٫۴- تحلیل SEM متغیر تمایل