مدیریت بازاریابی، بازاریابی سازمان، انواع بازاریابی

 

در واقع می توان مدیریت بازاریابی را این گونه تعریف کرد:
“تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی، اجرا و کنترل برنامه‌های تعیین شده برای فراهم ساختن مبادلات مطلوب با بازارهای مورد نظر به منظور دستیابی به هدف‌های سازمان”
تأکید مدیریت بازاریابی، بیشتر بر تعیین محصولات سازمان بر مبنای نیازها و خواسته‌های بازار مورد نظر و نیز استفاده از قیمت گذاری، ارتباط و توزیع موثر جهت آگاهی دادن، ایجاد محرک و ارائه خدمت به بازار است.
در بازاریابی، حداقل سه وظیفه مهم بازارشناسی، بازار سازی و بازارداری وجود دارد.
بازارشناسی یعنی تحقیق بازار
بازار سازی یعنی ایجاد و افزایش سهم بازار
بازار داری یعنی حفظ بازار موجود
برای بازارداری راهی بجز متمایز شدن وجود ندارد و آن به معنای انجام کاری متفاوت از دیگران است. پس برای متمایز شدن باید خدمات مرتبط با عرضه محصول را به صورتی متفاوت ارائه نمود، به عبارت دیگر وجه تمایز کالاها و خدمات از یکدیگر می تواند تفاوت آن ها در مدیریت، نوع و چگونگی ارائه خدمات و تبلیغات باشد.
۲-۳-۲-انواع بازاریابی:
بازاریابی دارای دامنه بسیار گسترده‌ای است که تمام امور زندگی بشر را در بر می گیرد. چرا که با توجه به تعریف محصول(هر چیزی که به نحوی نیاز یا خواسته‌ای را براورده سازد) می تواند شخص، سازمان، ایده، مکان، خدمت و هر نوع کسب و کارتجاری یا غیر تجاری را محصول قلمداد نمود که هر کدام از آن ها نیاز به بازاریابی با مفهوم کامل و ابعاد گسترده آن دارد. در این قسمت به هر کدام از این موارد به طور مختصر اشاره می کنیم:
الف- بازاریابی خود(شخصی):
این نوع بازاریابی یعنی شناساندن و عرضه قابلیت ها و توانایی های خویش به افرادی که خواهان و نیازمند آن هستند. چه بسیار افرادی که دارای استعدادها، تخصص ها و ایده‌های ارزنده‌ای بوده و می توانسته‌اند پاسخگوی نیازهای فردی و اجتماعی متعددی باشند، اما به علت توانایی نداشتن در بازاریابی خود، در حوزه‌های محدودی فعال بوده یا منزوی و مأیوس گشته‌اند.(روستا ،۱۳۸۱).
ب)- بازاریابی مکان:
بازاریابی مکان یعنی تمام فعالیت های مربوط به آگاه ساختن، جلب نظر مردم و جذب آنها و تغییر طرز تلقی آن ها از مکان‌ها و امکانات موسسات، شهر، منطقه یا کشور می باشد.بازاریابی مکان به تحقیق، برنامه ریزی، آموزش، تسهیلات و امکانات گوناگون نیاز دارد. این نوع بازاریابی برای جامعه بسیار سازنده و مفید است.(داور ونوس، ۱۳۸۰).
پ)- بازاریابی ایده:
“ایده” محصولی است که نیازهای گوناگون نیازمندان را مرتفع می سازد. بازاریابی ایده، ارائه و عرضه‌ اندیشه، نظر یا ایده برای ایجاد تفاهم، تغییر رفتارها و باورهای مردم و سازمان ها میباشد.(سالاری۱۳۸۳).
ت)- بازاریابی سازمان:
سازمان نیز اغلب برای فروش محصولات خود، اقدام به بازاریابی می کنند. بازاریابی سازمان، شامل فعالیت هایی است که برای ایجاد، حفظ و یا تغییر طرز فکر یا رفتار مخاطبین نسبت به یک سازمان انجام می گیرد.(سالاری ۱۳۸۳).