مدیریت دانش در سازمان، سیستم های مدیریت دانش، مدیریت دانش و عملکرد

 

شکل (۳-۲) فرایند حلقوی مدیریت دانش در سازمان ها را نشان می دهد و بیانگر این نکته است که دانش پس از اکتساب/ خلق، توسط کارکنان به کار گرفته می شود )کسب تجربه) و با استفاده عملی از دانش، فرایند تبدیل/ انتقال دانش ضمنی به صریح انجام می پذیرد(فریجا،۲۰۰۴)
۲-۴) پیشینه تحقیقات
۲-۴-۱) مطالعات خارجی
تحقیقی در سال ۲۰۱۳ تحت عنوان « رابطه بین سرمایه اجتماعی ، تسهیم دانش و عملکرد سازمانی » انجام گرفت. نتایج تحقیق بصورت زیر است: (Taegoo etal,2013).
سرمایه اجتماعی ساختاری روی تسهیم دانش اثر مثبت می گذارد
سرمایه اجتماعی رابطه ای روی تسهیم دانش اثر مثبت می گذارد
سرمایه اجتماعی شناختی روی تسهیم دانش اثر مثبت می گذارد
سرمایه اجتماعی ساختاری روی انتقال دانش اثر مثبت می گذارد
سرمایه اجتماعی رابطه ای روی انتقال دانش اثر مثبت می گذارد
سرمایه اجتماعی شناختی روی انتقال دانش اثر مثبت می گذارد
تسهیم دانش روی عملکرد سازمانی اثر مثبت می گذارد
انتقال دانش روی عملکرد سازمانی اثر مثبت می گذارد
نورینی در سال ۲۰۱۱ نشان داد که رابطه مثبتی بین شیوه های مدیریت دانش و عملکرد استادان دانشگاه وجود دارد(Norrini,2011).
فلاویو وتیاگو در سال ۲۰۱۰ نشان داد که رابطه مثبتی بین شیوه های مدیریت دانش و عملکرد استادان دانشگاه وجود دارد(Flávio,2010& Tiago).
تحقیقی تحت عنوان « بررسی ظرفیت جذب دانش ، تعیین کننده های آن و تاثیرش بر عملکرد نوآوری در آمریکا » انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که بین ظرفیت جذب حاصل از تقاضای بازار و فشار محافل علمی تفاوت معناداری وجود دارد که این موضوع فرضیه‌ی اول این پژوهش را حمایت می‌کند. همچنین نتایج نشان می دهد که بین آموزش کارکنان و بکارگیری نوآوری در سازمان رابطه معنی داری برقرار است(Nika M & Igor,2009).
لین تحقیقی را در باره مفاهیم کلیدی تسهیم دانش وسیستم های مدیریت دانش انجام داد که جامعه تحقیق صنایع مختلف تایوان وهمچنین تحلیل آماری آزمون کای دو ومتغیر وابسته تسهیم دانش بود که یافته های ای تحقیق نشان می دهد که وجود وفاق بین کارکنان ،تعهد سازمانی وتصمیم گیری مشارکتی وبه هم وابسته بودن وظایف بر تسهیم دانش اثر مثبتی دارد.در فرضیه های فرعی نیزنتیجه می گیرد که تصمیم گیری مشارکتی وبه هم وابسته بودن وظایف در بین افرادی که از تفکر سیستمی برخوردارند موجب تسهیم دانش می شود (lin,2007).
هسو تحقیقی رادر باره مفاهیم کلیدی تسهیم دانش وسرمایه انسانی انجام داد که جامعه تحقیق ۲۵۶شرکت تایوانی وهمچنین تحلیل آماری ازمون کای در ومتغیرهای وابسته تسهیم دانش ، عملکرد سازمانی ،سرمایه سازمانی بود که این تحقیق نشان می دهد که استراتژی نوآوری در سازمان وویژگی های دانشی مدیریت ارشد بر فعالیتهای تسهیم دانش در سازمان اثر مثبت دارد .همچنین نشان میدهد فعالیتهای تسهیم دانش در سازمان موجب توسعه ورشد سرمایه انسانی می گردد .توسعه سرمایه انسانی نیز عملکرد سازمان را بهبو د می بخشد(HSU ,2007) .
آدلر و کرون در پژوهش خود نشان دادند که میان سرمایه اجتماعی و انتقال دانش، ارتباط معناداری وجود دارد (Adler & Kwon,2002)