مدیریت ریسک اعتباری، رتبه بندی اعتباری، اعطای تسهیلات

 

۱۰
۱- ۹/۰
این گروه در بدترین شرایط از لحاظ پرداخت اصل و سود تسهیلات قرار دارند و بازپرداخت اقساط آنها با احتمال قریب به یقین نکول می شود.
در حال حاضر، برای درجه بندی این گروه های از تکنیک های مختلف مانند داده کاوی استفاده خواهد شد.
۲-۴ مدیریت ریسک اعتباری ‬
مدیریت، بالاخص مدیریت نهادهای مالی هرگز وظیفه ای آسان نبوده و در سال های اخیر نیز با مشکلات بسیاری به لحاظ وجود خطرات در محیط اقتصادی مواجه بوده است. اما قسمت عمده کسب و کار نهادهای مالی همچون بانک ها، شرکت های بیمه، صندوق های بازنشستگی و شرکت های تامین مالی، اعطای وام است. به علاوه، این موسسات جهت کسب سود بیشتر، باید در بازپرداخت کامل وام خود از سوی مشتریان موفق باشند؛ یا به عبارتی ریسک اعتباری آنها کم باشد. در صورت عدم توجه به مدیریت ریسک اعتباری و کاهش آن ممکن است خطر رفتاری بروز کند (میشکین و ایکین، ۲۰۰۰).
بنابراین؛ در خصوص مدیریت ریسک اعتباری رویکردها و اقداماتی اعم از خط مشی اعتباری و فرایند اعطای تسهیلات‬ صورت پذیرفته درحوزه بانکداری به شرح ذیل می باشد :‬ ‬
الف) خط مشی اعتباری
خط مشی اعتباری بانک بر اساس مجموعه مقررات ، دستورالعملها و بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری ‬ اسلامی ایران و همچنین رویه ها و مقررات داخلی بانک و تجربه تخصیص اعتبار در سنوات قبل و همچنین با امعان نظر به استراتژی کلان بانک طی سه سال آینده تنظیم و به عنوان راهبرد محوری بانک در مورد شیوه و تخصیص ‬اعتبارات میباشد که در قالب دستورالعمل به واحدهای اجرایی بانک ابلاغ می گردد. ‬‬
ب) فرایند اعطای تسهیلات‬
تخصیص کد اعتباری‬
به منظور تمرکز تسهیلات اعطائی به هر مشتری، نزد یک شعبه از شعب بانک و جلوگیری از‬ پرداخت تسهیلات تکراری در شعب متعدد به مشتری واحد، قبلا از اعطای هرگونه تسهیلات، اعمال ‬می گردد. ‬‬
اخذ اطلاعات اعتباری‬
اطلاعات دقیق و آشنایی با وضعیت مشتریان یکی از مهمترین ابزار جهت تصمیم گیری در کلیه‬ عملیات بانکی بوده و مأمور اطلاعات چشم بینای بانک می باشد و اکثر تصمیمات اتخاذ شده در امور اعتباری به اتکای گزارش تنظیمی توسط مأمور اطلاعات صورت می پذیرد. ‬‬‬
استعلام از سامانه اعتبار سنجی (شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری مشتریان )‬
بانکها بعنوان بنگاه های اقتصادی جامعه عهده دار تخصیص مناسب منابع جذب شده بوده که تحقق‬ بهینه این مهم در گرو شناخت کامل مشتریان میباشد در این راستا و به منظور کاهش ریسکهای مترتب بر اعطای تسهیلات همچنین باستناد تصویب نامه شماره ۲۱۱۸۲۹/ت/۳۹۳۹۶/ه مورخ ۲۶/۱۲/۸۶ هیات محترم وزیران، آیین نامه نظام سنجش اعتبار تهیه و شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران به عنوان نهاد مسئول‬ اجرایی نمودن طرح مذکور موظف به طراحی و پیاده سازی سیستمی جهت دسترسی بانکها و سایر ‬ موسسات مالی به اطلاعات جامع مشتریان گردید و بانکها و موسسات اعتباری نیز موظف شدند که از ‬ گزارش های اعتباری شرکت مذکور در راستای بهبود تصمیمات اعتباری خود استفاده نمایند. ‬‬
اخذ امتیاز سیستم ارزیابی و اعتبار سنجی مشتریان بانک
یکی از مهمترین فرایندهای بانکی در سطح واحدهای اجرایی که تاثیری بارز در تحقق سودآوری ‬ داشته و موجب چرخش موثر منابع می گردد تخصیص بهینه منابع می باشد. از این رو به منظور ارزیابی کیفیت‬ تخصیص منابع و پذیرش میزان قابل قبول از ریسک اعتباری متحمل بر بانک سیستم یکپارچه ارزیابی ‬اعتباری مشتریان در بانک طراحی، نصب و راه اندازی گردیده است که به عنوان معیاری برای اعطای ‬تسهلات قرار می گیرد .‬ ‬‬