مدیریت سرمایه در گردش، متغیر مستقل و وابسته، شرکتهای پذیرفته شده

 

۱- بین نسبت حاشیه سود عملیاتی و استراتژی مدیریت سرمایه در گردش ارتباط معناداری وجود دارد.
۲- بین توان نقدینگی واحد انتفاعی و استراتژی مدیریت سرمایه در گردش ارتباط معناداری وجود دارد.
۳- بین توان پرداخت بدهی واحد انتفاعی و استراتژی مدیریت سرمایه در گردش ارتباط معناداری وجود دارد.
جامعه آماری این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بوده که در دو صنعت شیمیایی و غذایی فعالیت دارند و اطلاعات مالی مربوط به دوره ۶ ساله مورد بررسی قرار گرفتهاند. طی سالهای (۸۰-۷۵) میباشد. نتایج این تحقیق نشان میدهد که:
در مورد فرضیه اول همبستگی مثبت بین حاشیه سود عملیاتی و استراتژی مدیریت سرمایه در گردش وجود دارد یعنی هر قدر استراتژی مدیریت سرمایه در گردش جسورانهتر شود حاشیه سود عملیاتی افزایش مییابد.
در سه فرضیه مطرح شده بین دو متغیر مستقل و وابسته همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد یعنی هر قدر استراتژی مدیریت سرمایه در گردش جسورانهتر شود نسبت حاشیه سود عملیاتی– توان نقدینگی واحد انتفاعی و توان پرداخت بدهی واحد انتفاعی افزایش مییابد.
علیپور (۱۳۸۷) به تعیین ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداخت. هدف این پژوهش به شرح زیر بود :
۱- بررسی و شناسایی انواع استراتژیهای مدیریت سرمایه در گردش در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
۲- بررسی ارتباط بین انواع استراتژیهای به کار گرفته توسط مدیر در شرکت و ارتباط آن ها با سودآوری برای دستیابی به اهداف فوق ۴ فرضیه زیر مطرح شد:
۱- بین دوره وصول حسابهای دریافتنی و سودآوری رابطه معنیداری وجود دارد.
۲- بین دوره گردش موجودی کالا و سودآوری رابطه معنیداری وجود دارد.
۳- بین دوره پرداخت حسابهای پرداختنی و سودآوری رابطه معنیداری وجود دارد.
۴- بین مدیریت سرمایه در گردش موثر که معیار ارزیابی آن چرخه تبدیل وجه نقد میباشد و سودآوری رابطه معنیداری وجود دارد. در این تحقیق تمامی شرکتهای تولیدی حائز شرایط، در فاصله سالهای مالی ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ مورد بررسی قرار گرفتهاند جامعه آماری تحقیق مشتمل بر ۱۶۵۸ شرکت بوده است.
نتایج این تحقیق نشان میدهد که:
۱- بین دوره وصول حسابهای دریافتنی و سودآوری ارتباط معنادار و معکوس وجود دارد.
۲- بین دوره وصول گردش موجودی کالا و سودآوری ارتباط معنادار و معکوس وجود دارد.
۳- بین دوره پرداخت حسابهای پرداختنی و سودآوری رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد.