مدیریت منابع انسانی، مدیریت بازاریابی، شناخت صنعت بیمه

 

ﺑﻬﺮه وری ﻳﻌﻨﻲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﻛﺎرا، ورودی ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﻲﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮی ارزش اﻓﺰوده دارد، ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن از ﺑﺮآوردهﺷﺪن ﻧﻴﺎزﻫﺎ، ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎراﺗﺸﺎن اﺳﺖ(لاولاک و راﻳﺖ، ۱۹۹۹) زﻳﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی آن ﻋﺒﺎرت‌اند از:
• اﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﺳﺮﻳﻊ ﺗﻌﻬﺪات و ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ ﻣﻄﻠﻮب در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت؛
• ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدﺑﻮدن ﺷﺮﻛﺖ و ﭘﺮﺳﻨﻞ آن؛
• ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی و درک اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻮاﻃﻒ او در ﺣﻴﻦ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﭘﺲ از آن (رﺿﺎﺋﻴﺎن و رﺿﺎزاده ﺑﺮﻓﻮﺋﻲ، ۱۳۹۱).
۲-۲-۱۰ . ارتباط بین بازاریابی، عملیات و منابع انسانی در خدمات
همانگونه که در عناصر الگوی p8 نشان داده شد، بازاریابی نی تواند جدای از سایر واحدهای موظف خدماتی، موفق و سودمند باشد. الگوی مدل p8 ، سه مقوله مهم مدیریتی را در راستای خدمت به مشتریان و جلب رضایت آنها به کار می گیرد که عبارتند از: مدیریت بازاریابی، مدیریت عملیات و مدیریت منابع انسانی(لاولاک و لارن، ۱۹۹۹).
مدیریت بازاریابی مدیریت عملیات
مشتریان

مدیریت منابع انسانی
نمودار(۲-۲): وابستگی متقابل بازاریابی، عملیات و منابع انسانی در مدیریت خدمات
۲-۲-۱۱ . تاریخچه بیمه
بیمه در زبان فرانسه Assurance و در زبان انگلیسی Insurance معنا می دهد . می توان گفت که هر دو این معانی که ازریشه لاتینی secures به معنای اطمینان گرفته شده است، اما معادل آن در پارسی را می توان برگرفته از “بیم” که همان عدم اطمینان خاطر از حصول نتیجه مطلوب می باشد دانست. فعالیت بیمه گری به سال ۱۵۵۲ در شهر فلورانس ایتالیا بر می گردد، اما شرکت لویدز لندن در سده هفدهم مهمترین اجتماع بیمه گران را تشکیل می داد واز یک قهوه خانه تا یکی از بزرگترین بیمه های جهان نقش ایفاء می نماید.
۲-۲-۱۲ . شناخت صنعت بیمه
صنعت در اصطلاح به معنی بکارگیری مواد اولیه و تبدیل آنها به اشیاء دیگر برای کسب درآمد و ثروت .
با توجه به تعریف فوق چنین استنباط می شود که بیمه در تثبیت سرمایه ها و جایگزین کردن اموال و اشیایی که دستخوش آسیب دیدگی یا تلف می شوند، نقش اساسی دارد ، مؤسسات سرمایه ای و اشخاص
، مؤسسه هایی را که در کار صنعت و تولید هستند را حفظ می کند و از وقفه در تولید آنها پیشگیری می کند(نصیری،ص۸۹، ۱۳۸۹).
می دانیم که وقفه در یک واحد تولید بر فعالیت بسیاری از مؤسسات دیگر اثر می گذارد و این امر در بازار عرضه و تقاضا و قیمت کالاهای تولید شده اثر گذار است. بنابراین بیمه ابزار و وسیله ای است در خدمت اقتصاد و صنعت . بدین علت است که بیمه خود عاملی از عوامل تولید محسوب شده و نام صنعت به ان اطلاق می شود.
در توضیع عملکرد بیمه می توان چنین گفت که بیمه مکانیسم انتقال ریسک است که ازاین طریق با ریسک و زیان اقتصادی احتمالی ناشی از وقوع خسارت ، از یک شخص یا یک بنگاه اقتصادی که در معرض چنین ریسکی قرار گرفته ، به دیگری منتقل می شود که خواهان ریسک پذیری و تقبل زیان های احتمالی آن است .هزینه انتقال ریسک ، حق بیمه ای است که انتقال دهنده به پذیرنده ریسک می پردازد. بنابراین بیمه به عنوان وسیله ای برای انتقال ریسک نه تنها بی هزینه نیست بلکه هزینه بر است(کردی، ۱۳۸۵).