مراحل فرسودگی شغلی، تعریف فرسودگی شغلی، فرهنگ سازمانی

 

نمره ایی است که فرد از پرسشنامه تعهد سازمانی (آلن و مایر،۱۹۸۴) بدست می آورد. این پرسشنامه به منظور سنجش تعهد سازمانی تدوین شده است. برای اولین بار در سال ۱۳۷۲ توسط شکرکن ترجمه شد این مقیاس شامل ۲۴ گویه می باشد و هریک از مؤلفه های تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد هنجاری از ۸ گویه تشکیل شده است.
فصل دوم :
ادبیات تحقیق

مقدمه
در این فصل به بررسی ادبیات تحقیق در رابطه با شاخص های فرسودگی شغلی، فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی در راستای تعاریف،اهمیت ها و مزایا پرداخته می شود و در انتهای فصل به بررسی پیشینه داخلی و خارجی موضوع تحقیق اقدام می گردد.
الف)گستره نظری
فرسودگی شغلی :
تعریف فرسودگی شغلی
در تعریف فرسودگی باید گفت حالتی است که در آن قوای روانی در اثر تنیدگی مداوم تحلیل می‌یابد و فرسودگی شغلی در حقیقت آن نوع فرسودگی است که در اثر فشارهای روانی یا تنشهای مربوط به شغل و محیط کار به وجود می‌آید. در مجموع فرسودگی شغلی را می‌توان به عنوان یک نشانگان کاهش نیروهای عاطفی، فیزیکی و ذهنی که توأم با احساس پایین بودن عزت نفس و خودارزشمندی و ناشی از حضور تنشهای شدید است، تعریف کرد (سلطانی وروحانی، ۱۳۸۶).
مراحل فرسودگی شغلی
به عقیده خانم کریستینا مازلاک، فرسودگی شغلی دارای سه مرحله است:
مرحله اول یا خستگی عاطفی: در این مرحله شخص احساس می‌کند که از نظر عاطفی فرسوده شده و احساس ندارد، از کار افتاده است و چیزی ندارد که به دیگران بدهد.
مرحله دوم یامسخ شخصیت: در این مرحله شخص نسبت به وظایف شخصی خود اهمال‌کار و در محیط کار خود بی‌احساس است.
مرحله سوم یا عدم موفقیت فردی: شخص به این نتیجه می‌رسد که از نظر کاری ناموفق و بی‌تأثیر است و دیگر کاری برای انجام دادن ندارد (وندرسن، ۱۹۹۶).
عوامل ایجادکننده فرسودگی شغلی
مهمترین عامل ایجادکننده اختلال فرسودگی شغلی، تحمل فشار ناشی از کار به مدت زیاد است. در عین حال متغیرهای دیگری نیز در ایجاد آن تاثیرگذار است که به بررسی آنها می‌پردازیم:
علل فردی و شخصیتی
می‌توان با شناخت کیفیات شخصیتی افراد میزان و شدت این اختلال را تعیین نمود. از جمله عوامل شخصیتی موثر در این زمینه احساس شایستگی، اثربخشی و انگیزه پیشرفت زیاد است که می‌تواند زمینه را برای فرسودگی شغلی در فرد فراهم آورد (کرمی، ۱۳۸۴).