مروری بر تحقیقات خارجی، عوامل موثر بر نوآوری، نتایج تجزیه و تحلیل

 

در تحقیقی که ماکرسون (۲۰۰۱) در سازمان “تری ام” انجام داده است چنین نتیجه گرفته است که برای تشویق نوآوری در سازمان لازم است تا مدیران عالی سازمان تعهدی بلندمدت در ارتباط با کارکنان خود داشته باشند . او تاکید می‌کند که استخدام مادام‌العمر و ارتقاء از داخل از سیاست‌های سنتی در تری ام به شمار می روند . علاوه بر آن ساختار سازمان‌های نوآور معمولاً تمایل دارد به انعطاف با قوانین و مقررات کم ، شرح شغل هائی بدون جزئیات و آزادی عمل زیاد . همچنین یادآور می‌شود که سازمان‌های خلاق باید بکوشند تا ساختار سازمانی تختی را اتخاذ نمایند تا از این طریق در تمام سطوح تصمیمات مهم اخذ شود .
هاری و جکسون (۲۰۰۷) ، همبستگی بین کارایی تکنولوژیکی با نوآوری را در بین کارکنان ۸۵ کتابخانه بررسی کردند و نشان دادند که یک نظرسنجی در یک دوره زمانی متوالی گویای این است که تغییر در ساختار نظام اجتماعی باعث خلاقیت فرد در سازمان می‌گردد . اطلاعات تجربی برای جکسون نشانگر این بحث بودند که نوآوری سازمانی بر تفکیک ساخت سازمانی به صورت معناداری تخته‌مدار اصلیه است و این عامل مهم ، باعث کارایی بیشتر سازمان خواهد شد . نتایج کلی این مقاله بر این اساس است که رفتار سازمانی و ساختار سازمانی همبستگی بسیار بالایی (۸۶%) با کارایی سازمان دارند .
سن کارسیل و الیزابت مک میلان (۲۰۰۸) ، در تحقیقی با عنوان نوآوری در سازمان‌هایی با سیستم های پیچیده به ارزش والای نوآوری در توسعه و پیشرفت تاکید کرده‌اند . طبق نتایج آنان ادبیات نوآوری به معنای استراتژیکی آن از سال ۱۹۹۱ به این طرف فرق کرده است و اگر بخواهیم در یک اصطلاح کوتاه آن را توصیف کنیم آن ، یک فعالیت سازمانی منوط به فرهنگ‌سازمانی است.
۲-۴-۲- مطالعات داخلی
اعرابی و سلطان محمدی(۱۳۸۸) در نمونهای شامل شرکت‌های دولتی پذیرفته‌شده در بو رس رابطه بین بازار گرایی و عملکرد عینی و ذهنی شرکت‌ها را آزمون نمودهاند. .داده‌های میدانی در خصوص بازار گرایی و عملکرد از طریق پرسشنامه‌هایی که بین ۳۷۳ شرکت عضو سازمان بورس‌ توزیع شده است. .داده‌های عملکرد عینی از صورت‌های‌ مالی سالیانه این شرکت‌ها استخراج شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بازار گرایی بر عملکرد ذهنی، عینی و کلی تأثیر معنادار و مثبت دارد.
عبد الوند و همکاران(۱۳۸۹) با بهره گرفتن از روش تحقیق توصیفی و کاربردی نمونه‌ای از نمایندگان فروش شرکت بیمه پارسیان و نمونه‌سازی معادلات ساختاری، به بررسی اثرات بازار گرایی بر عملکرد اقتصادی این شرکت پرداختهاند . نتایج تجزیه و تحلیل داده با بهره گرفتن از نمونه معادلات ساختاری نشان میدهد که به طور کلی بین بازار گرایی و عملکرد اقتصادی رابطه معناداری وجود دارد. این پژوهش فلسفه بازار گرایی را با رابطه گرایی، کیفیت خدمات گرایی و وفاداری مشتری به عنوان محرک‌های عملکرد سازمان در یک نمونه مفهومی مورد بررسی قرار داده است.
مدهوشی و همکاران(۱۳۹۱) چگونگی تأثیر بازار گرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری را در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط شرق مازندران بررسی نمودهاند. بر اساس نتایج، ارتقای بازار گرایی هم به صورت مستقیم وهم غیرمستقیم به کمک متغیر گرایش کارآفرینانه به افزایش نوآوری میانجامد.
در تحقیقی که با موضوع “طراحی و تبیین مدلی برای نهادینه کردن نوآوری در بخش دولتی ایران” ، توسط حضوری و خداداد حسینی در دانشگاه تربیت مدرس و در سال ۱۳۸۴ انجام‌گرفته است ، تأثیر عواملی نظیر: ثبات مدیریت ، مدیریت عالی ، فرهنگ‌سازمانی ، ساختار حکومت ، ساختار سازمانی ، قوانین و مقررات ، ارتباط خارجی ، ارزیابی و پاداش کارکنان و وضعیت درآمد اختصاصی بر نوآوری مورد بررسی ، که به جزء ساختار حکومت ، ارتباط بقیه عوامل با نوآوری دارای ضریب همبستگی بالاتر از ۹۴ درصد و معنادار هستند .
حکیمی نیا ، حاتمی و آقاداود (۱۳۸۹) : در تحقیقی با عنوان “عوامل موثر بر نوآوری سازمانی در میان مدیران” در بین مدیران ارشد مخابرات استان اصفهان انجام دادند، به بررسی عواملی نظیر: تأثیر فرهنگ‌سازمانی، باور به وجود پاداش، وضعیت مالی سازمان و ساختار سازمانی بر نوآوری سازمانی پرداخته‌اند، نتایج مربوط به تحلیل عوامل نشان می‌دهد که تبادل فرهنگی میان سازمان‌ها و منعطف کردن ساختارهای موجود در سازمان ، عواملی هستند که مجموعه سازمانی را به سوی نوآوری و خلاقیت سوق می‌دهد .
۲-۴) جمعبندی:
نتایج این مطالعه در ارتباط با اثر بازار گرایی خارجی نشان میدهد که انتشار و پاسخ به اطلاعات خارجی اثر مثبت بر عملکرد غیرمالی مؤسسات مورد نظر دارد، درحالی‌که ایجاد و انتشار این اطلاعات بر عملکرد مالی موثر هست. در ارتباط با اثر بازار گرایی داخلی نتایج بیانگر این است که این بعد از بازار گرایی اثر چندانی بر عملکرد سازمانی ندارد.
به طور خلاصه در این فصل باهدف حمایت نظری از فرضیه‌ها، پیشینه نظری تحقیق در سه قسمت مورد بررسی قرار گرفت. در قسمت اول، با مروری بر نظریه‌ها و دیدگاه اندیشمندان، نظریات وتئوری های موجود در مورد بازار گرایی، نوآوری و عملکرد سازمانی و رویکردهای موجود به سنجیدن آن بیان گردید.
در قسمت دوم، با مروری بر تحقیقات خارجی گذشته به بررسی پژوهش‌های پیشین در مورد رابطه بازار گرایی بر عملکرد و نقش تعدیل‌کننده نوآوری در آن پرداخته شد. مشاهده کردیم که بازار گرایی از طریق کسب و تجزیه تحلیل اطلاعات محیط رقابتی و ضعف و قوت رقبا بر عملکرد سازمان ت
أثیرگذار است. همچنین نوآوری سازم
انی علل الخصوص در پژوهشگاه‌ها و مؤسسات دانش بنیان نقش موثری بر رابطه میان بازار گرایی و عملکرد دارد.
در قسمت سوم نیز، به بیان جایگاه موضوع مورد پژوهش در میان پژوهش‌های داخلی پرداختیم.