مروری بر منابع تحقیق، مدل معادلات ساختاری، ابزار تجزیه و تحلیل

 

این پژوهش از نوع پیمایشی است و بر پایه روشهای آماری همراه با پخش پرسشنامه های استاندارد شده مربوط به سنجش پارامترهای مرتبط در بین کارکنان انجام شده است. جامعه آماری مورد بررسی، کارکنان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر در کارخانجات داروسازی خصوصی محدوده ابتدای جاده کرج تا کیلومتر 10 آن جاده میباشد. تعداد این کارخانجات 20 عدد بوده و میزان کارشناسان این کارخانجات که جامعه آماری را تشکیل میدهند 800 نفر تخمین زده میشود. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای استفاده شده است و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 150 نفر معین شده است.
1-9 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها
روش های تحلیل عاملی تأییدی (CFA)
مربع همبستگی چندگانه (SMC)
مدل معادلات ساختاری (SEM) و آزمون T
1-10- مدل مفهومی تحقیق
پس از شناسایی سازه های تاثیر گذار بر متغیرهای مکنون تحقیق، برای پیش بینی روابط بین عوامل یافت شده به مصاحبه با خبرگان پرداختیم و با تطبیق نتایج این مصاحبه ها با ادبیات تحقیق به مدل زیر دست یافتیم.
مدل 1-1 مدل مفهومی
نتایج تحقیقات نشان میدهد، افراد با میزان خستگی پایین، از ادراک زمان سریعتری نسبت به افراد با میزان خستگی بالا برخوردارند. بعلاوه افراد با استعداد دلزدگی بالاتر در تخمین زمان دچار خطای بیشتری نسبت به افراد با استعداد دلزدگی پایینتر میشوند. (دانکرت و آلمن، 2005) لذا رابطه میان خستگی با جهت منطقی زیر صحیح میباشد.
فصل دوم:
مروری بر منابع تحقیق
2-1 تهییج طلبی
2-1-1 مفهوم کلی
اﻧﺴﺎن ﻫﺎ از ﻧﻈﺮﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻪ ی ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و واﻛﻨﺶ ﭘﺬﻳﺮی ﺷﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺮک ﻫﺎی ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷـﺪﻳﺪ، ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﻓـﺮق دارﻧﺪ. ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻪ ی ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ، ﺳﻄﺢ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ ﺑﺪون ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ و ﻣﻨﻈﻮر از واﻛﻨﺶ ﭘﺬﻳﺮی واﻛـﻨﺶ به ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﻴﺮوﻧﻲ اﺳﺖ (ریو، 2001).
اﻓﺮاد ﻫﻴﺠﺎنﺧﻮاه ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺳﻄﺢ ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻲ زﻧﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻌﺎﺷﺮت دارﻧﺪ، ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ دﻳﮕﺮان ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ (اﻧﻴﻨـﮓ و ﺗـﺎﻣﺰاک، 1991).
مقیاس هیجان خواهی زاکرمن یکی از ابزارهایی است که به منظور استفاده متخصصان و روان شناسان در زمینه ارزشیابی صفت هیجان خواهی تهیه و تدارک گردیده است. زاکرمن هیجان خواهی را به صورت صفتی تعریف کرده است که ویژگی آن، جستجوی هیجان و تجربه متنوع، تازه، پیچیده و جدید و میل پرداختن به خطرهای بدنی، اجتماعی و مالی به خاطر خود این تجربه ها است (واگنر، 2001). وی هیجان خواهی را دارای چهار بعد دانسته است (شولتز و همکاران، 1378):
1- هیجان خواهی و ماجراجویی: میل به فعالیت های بدنی که سرعت، خطر و تازگی داشته باشند.