مزایای تجارت الکترونیک

 

وانگ (2001) در تحقیقی با عنوان ویژگی های سازمانی و فردی در تصمیم برای پذیرش تجارت الکرونیک به شناسایی عوالم موثر بر تصمیم گرفتن یک شرکت برای توسعه تجارت الکترونیک پرداختند هدف از این تحقیق پاسخ به این مشکل است که چرا در سطح یک سازمان، بعضی فروشندگان نسبت به سایرین اراده قویتری برای توسعه تجارت الکترونیک بنگاه با مشتری دارند. آژانسهای مسافرتی در تایوان به عنوان جامع آماری این تحقیق می باشد. داده های مع آوری شده شامل 137 آژانس مسافرتی بوده است. در این تحقیق روابط آماری معنی دار و مثبتی بین فشار رقابتی درک شده، گرایش به تحری بازار، منابع پایه ای فن اوری اطلاعات و تصمیم به پذیرش تجارت الکترونیک بدست آمده است. در عوض ارتباط منفی ای بین گرایش به مشتری محوری و تصمیم به پذیرش تجارت الکترونیک یافت شده است. کارداراس و کاراکوستاس (2001) تحقیقی تحت عنوان یک تحقیق تجربی از شیوه های مدیرتی و توسعه تجارت الکترونیک در موریس انجام داده اند. این تحقیق به بررسی دیدگاه مدیران 3 شرکت فعال در جزیره موریس در زمینه شیوه هیا مدیریت، تلاش ها، مشکلات و وعیت فن آوری با در نظر گرفت توسعه تجارت الکترونیک در این کشور می پردازد. این تحقیق به بررسی ارزیابی وضعیف موجود و انتظارات اینده این شرکت ها از توسعه تجارت الکترونیک از سه جنبه درون سازمانی، بین سازمانی و بنگاه با مشتری (B2C ) می پردازد. نتایج حاکی از این است که بنگاهها در موریس پتانسیل های تجارت الکترونیک را درک کرده ان و آنها بینش کاملاً روشنی برای توسعه آن دارند همچنین نتایج شان نشان می دهد که کارهای بیشتری در زمینه زیر ساخت های مورد نیاز و مدیریت سیستم های اطلاعات و بنگاه باید صورت گیرد. به طوری که در زمینه زیر ساخت ها بیشترین نیاز فوری، تکمیل گسترش یک شبکه مبادله داده ها الکترونیکی بوده که شرکت های محلی را به یکدیگر اتصال کرده و به آن سوی مرزهای ملی گسترش یابد. همچنین برای بهره مندی کامل از مزایای تجارت الکترونیک در زمینه مدیریت نیاز به آموزش کارکنان و همچنین توسعه دیدگاه مشتری گریایانه توصیه شد.
خلاصه فصل دوم
این فصل با توجه به موضوع مورد تحقیق ، شامل شش بخش است. در ابتدا و در بخش مروری بر نظریه، مباحثی همچون پذیرش نوآوری، پذیرش نوآوری سازمانی، نظریه انتشار، الگوی پذیرش فن آوری و غیره مورد بررسی قرار گرفت. بخش دوم این فصل به تجارت الکترونیک اختصاص دارد که شامل مفاهی چون تجارت الکترونیک، بازار الکترونیکی، تجارت الکترونیک اینترنتی، مزایای تجارت الکترونیک، موانع توسعه تجارت الکترونیک و … است. در بخش سوم از این فصل مطالب مربوط به صادرات، تاثیر تجارت الکترونیک بر صادرات، مزایای بکارگیری تجارت الکترونیک و غیره اشاره گردید و در پایان فصل به تحقیقات انجم گرفته مرتبط با موضوع تحقیق در داخل و خارج از کشور اشاره گردید. در این فصل با بررسی تحقیقات انجام شده در زمینه پذیرش تجارت و با توجه به جداول 2-1 متغیرهای شدت رقابت، گرایش استراتژیک، ویژگی مدیران، فن آوری اطلاعات، نوآوری و پیچیدگی سازمانی به عنوان عوامل تاثیرگذار تعیین گردیدند را ادامه در فصل سوم روش پژوهش تشریح گردید.
فصل سوم
روش تحقیق
مقدمه
اعتقاد علمای معاصر بر این میباشد که توسعه و پیشرفت علوم در نیمه دوم قرن بیستم به مراتب بیشتر وجامع تر از پیشرفتی است که کلیه علوم از بدو پیدایش خود تا پایان نیمه اول قرن بیستم داشته است تصور اینکه در مدتی حدود 50 سال علوم بشری تا به این حد پیشرفت کرده باشد کمی تعجب آورو مشکل است ولی اگر توجه شود که استفاده از روش صحیح تحقیق علمی نیز قدمتش بیش از نیم قرن نیست این حقیقت را می تواند به سادگی قبول کرد که این توسعه و پیشرفت سریع علمی صرفا مرهون و مدیون به کار گیری روش های دقیق و صحیح تحیق علمی بوده است روش تحقیق هر پژوهش یکی از اساسی ترین بخش های آن پژوهش بشمار می رود چه بسا پژوهش هایی که به علت عدم استفاده از روشهای مناسب عملا کارایی خود را از دست داده وبه نتایج مطلوب نرسیده اند لذا برای اینکه بتوان نتایج درستی از یک پژوهش بدست آورد لازم است از یک روش تحقیق علمی مناسب و متناسب با موضوع استفاده شود تا با هزینه کمتر وسرعت و دقت بیشتر نتیجه مطلوب حاصل آید انتخاب روش انجام تحقیق ستگی به هدفها وماهیت موضوع پژوهش وامکانات اجرایی آن دارد.
هر تحقیق وپژوهشی با یک مسئله آغاز می گردد مسئله تحقیق موجب ایجادسوالاتی در ذهن محقق گردیده و به ارائه فرضیه منجر می شود بنابر این وظیفه اصلی و اساسی هر محقق بررسی و پژوهش جهت تائید یا رد فرضیات داده ها جمع آوری شده ورودی اساسی وپایه تحقیق می باشند که در نهایت محقق بایستی با توجع به داده های گردآوری شده در خصوص رد یا تائید فرضیه وپاسخگویی به سوالات تحقیق اقدام نماید در این فصل به منظور آشنایی با چگونگی روش تحقیقی که رسیدن به اهداف این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است مباحث رویکرد ونوع پژوهش ،جامعه آماری ،روش نمونه گیری روش گرد آوری اطلاعات ابراز گرد آوری اطلاعات ابزار گردآوری اطلاعات متغیرهای پژوهش روایی وپایایی پرسشنامه وتجزیه وتحلیل داده ها مورد بررسی قرار می گیرد.
3 – 1 – رویکرد پژوهش
از این مقوله پژوهش ها به 2 نوع تقسیم می گردند:نوع اول رویکرد کمی است که یک نگرش عینی می باشند و شامل جمع آوری وتحلیل داده های کمی واستفاده از آزمون های آماری مختلف است نوع دوم رویکرد کیفی است که یک نگرش ذهنی بوده وشاما ارزیابی وامتحان ادراکات
به منظور فهم فعالیت های اجتماعی وانسانی است .با توجه به توضیحات بالا می توان گفت که پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای کمی می باشد.
3 – 2 – نوع پژوهش
با توجه به هدف اصلی این تحقیق که تعیین عوامل تاثیر گذار بر پذیرش تجارت الکترونیک توسط مدیران شرکت ها ی منتخب صادر کننده استان سمنان می باشد نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی واز نظر گردآوری داد ه ها این تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی می باشد
3 – 3 – اهداف یا هدف پژوهش
در این تحقیق سعی بر این است که تاثیر عوامل مختلف بر پذیرش تجارت الکترونیک الویت بندی این عوامل مورد بررسی قرار گیرد با توجه به ادبیات تحقیق 6 عامل اصلی که بیشترین تاثیر را در پذیرش تجارت الکترونیک داشته اند تبیین شده ودر قالب فرضیه های پژوهش رابطه هر کدام با پذیرش تجارت الکترونیک مورد بررسی قرار گرفته است.
3 – 4 – چهار چوب پژوهش
همانطور که در شکل 3 – 1 آمده در این تحقیق متغیر وابسته پذیرش تجارت الکترونیک است که سعی بر آن است تغییر پذیری آن بوسیله شش متغیر شدت رقابت پیچیدگی سازمانی گرایش استراتژیک میزان نو آوری ویژگی های مدیران
و فن آوری اطلاعات تعیین وبررسی شود
شدت رقابت

                                                    .
این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.