مزایای شناسایی از طریق امواج رادیویی، حوزه مدیریت محوطه و بارگیری، فناوری اطلاعات

 

امروزه از جمله فاکتورهای مهم در جذب سرمایهگذاری و موقعیت در بازاریابی، کاهش ریسک، ایمنی و سرعت گردش فعالیتها است که با بهرهگیری از فنآوری اطلاعات می توان به این اهداف نائل شده و گام مهمی در نوعی از بازار و نوعی به خصوص از آن که به بازار ویروسی معروف است و حاکی از دهان به دهان گشتن امتیازات بین مشتریان است نائل گردید. در بین برخورداری از تجربه سایر بنادر پیشرو میتواند راهگشا باشد.
۲-۷-۵-حوزه امنیت
کاربردهای امنیتی وجود دارند که تگهای RFID را می توان برای مشخص کردن پرسنل و انجام کنترل های دستیابی استفاده نمود ولی در بسیاری از موارد ،کارتهای هوشمند ، برتری دارند. بازرسیهای امنیتی، بخشی از برنامه امنیتی در فرودگاه ها می باشند. مثلا، در یک فرودگاه، گروه های حراست مسئول اسکن بارکدها در مکانهای خاص پیرامون ورودی فرودگاه میباشند. به هر حال، مشخص میشود که پاسداریهای امنیتی، بارکدها را تکرار میکنند و از مکان مرکزی اسکن را انجام میدهند و سیستم تایید و شناسایی را از بین میبرند. تگهای RFID که تکثیر آنها مشکلتر از بارکدها میباشند، جایگزینی با ارزش برای بارکدها در این وضعیت می باشند(Woods,2005).
توانایی جلوگیری از جعل و خطا
همانطور که کانتینرها در کشور و دنیا حرکت میکنند، دزدی کانتینر، یک مشکل جدی و در حال رشد است. مثلا در آمریکا، تخمین زده میشود که هزینه سالانه دزدی بار و دیگر دزدیها از ۳ دلار تا ۱۰ میلیارد دلار در سال است.
تکنولوژی موجود از مهر و موم های الکترونیکی برای امنیت بار استفاده می کند. مهر و موم الکترونیکی مرکب از یک تگ فعال و مکانیسمی است که می تواند شناسایی کند که آیا در کانتینر بدون مجوز تضمین درستی بار باز شده است یا نه. همانطور که این تگها را می توان به بخش رمزی بار حتی در داخل بار چسباند، این فناوری شبکهبندی شده می تواند مشخص کند که بار در محدوده قرائتگر حرکت میکند یا نه. حتی اگر دزد، بار را از طریق سوراخ کردن در یک کانتینر بدزدد. علاوه بر این، وقتی هزاران محصول دارای برچسب شدند، پارهشدن تمام برچسبها و دزدی بار، غیر قابل قبول است (Yuan، Huang، ۲۰۰۸). وقتی کالاهای جعلی وارد زنجیره عرضه میشوند، تولیدکنندگان میتوانند آنها را بررسی و نظارت کنند. به هر حال، روش های تولیدکنندگان برای ردیابی کالاهای دزدی و جعلی، مجرمین را شناسایی میکند و کارهایی انجام میشوند تا قابلیت‌های این فناوری را برای اثرگذاری بر این مشکلات تعیین کنند.
حفظ امنیت جانی افراد
یکی از متداولترین آسیبهای امنیتی استناد شده با این فناوری این است که بعضی از افراد میتوانند خارج از یک ساختمان بنشینند و قرائتگرهای آن را با آنتن حساس برای درک توابع داخلی در آن تسهیلات نظارت کنند، به جای اینکه در محیطی که تریلر و ماشینهای سنگین مشغول به کارند کار کنند.
کاهش ریسک کانتینرها
مدیریت ریسک، یک مدیریت مهم و ضروری محسوب میشود که تصمیمگیری دقیقی را بر اساس میزان ریسک و خطر میسر میسازد و در اکثر نفاط دنیا توسط پرسنل اجرایی فناوری اطلاعات مورد بهره برداری قرار میگیرد. در بنادر خطراتی همچون دستبرد، خرابی، صدمات جانی و … وجود دارد، بنابراین با داشتن چنین فناوری میتوان از بسیاری از خطرات جلوگیری کرد که فوایدی همچون : افزایش کارایی، موثر بودن، تسهیلات و روانسازی، کاهش هزینه، سرعت عمل و کاهش زمان انجام عملیات خواهد داشت (شیراوژن ،۱۳۸۶).
افزایش امنیت اتوماسیون
تجهیزات ادارهکننده مواد و تجهیزات اتوماسیون برای سالهای زیادی از این فناوری استفاده کردند زیرا میتوانند داده هایی را بدون تجمع سیستمهای مورد نیاز در برگیرند. نصب یک قرائتگر این فناوری در برخی شرایط میتواند سادهتر از تجهیزات پیچیده بارکد باشد که می تواند در ارائه نصبها در فضای اداره و کنترل مواد، مفید باشد و سیستم امنیتی را در اتوماسیون به ارمغان بیاورد.
۲-۷-۶-حوزه مدیریت محوطه و بارگیری
به هر حال، وقتی چندین مجرا و کشتی به طور همزمان به بندر میرسند، کامیونهای زیادی برای رسیدن به آنجا در نظر گرفته شدهاند. این مسئله فشار زیادی را به کار بنادر وارد میکند و نه تنها باعث ازدحام ترافیک میشود بلکه باعث تصادفات زیادی میشود در حالی که این فناوری در محوطههای کامیون ها در ورود و خروج وسایل نقلیه استفاده میشود و این کاربردها، RFID. را با سیگنالهای الکترونیکی برای هدایت رانندگان در کل محوطه ترکیب میکنند. در برخی از محوطهها تریلرها میتوانند عوض شوند با ردیابی دقیق تر تریلرها سودمندتر است. برخی از آزمایشها از تگهای فعال این تکنولوژی در تریلرها استفاده کردهاند تا موقعیت آنها را در محوطه ردیابی کنند.
کاهش متوسط زمان پاسخگویی به مشتری
نمونه دیگری از مسئله اطمینان در دریافت محصولات در انبار است. امروزه، متصدیان انبار، اضافه کاری میکنند زیرا آنها بایدکالاهایی را که از کامیونها در ۲۴ ساعت دریافت کردهاند را شمارش و مشخص نمایند. این مسئله باعث اوج های زمانبندی میشود که با مدیریت زمانبندی رسیدن کامیونها با بهره گرفتن از این سیستم هم زمان تخلیه کشتی کوتاه میشود و هم زمان پاسخگویی به مشتری.
۲-۸-مزایای شناسایی از طریق امواج رادیویی