مزایای یادگیری سازمانی، دیدگاه مبتنی بر منابع، استراتژی رهبری هزینه

 

شکل ۴٫ ابعاد یادگیری………………………………………………………………………………………………..۱۸
شکل ۵٫ ابعاد مرتبط با عملکرد…………………………………………………………………………………….۲۶
شکل ۶٫ مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………………..۳۴
شکل ۷٫مدل نهایی تحقیق……………………………………………………………………………………………۹۱
فصل اول
کلیات تحقیق
بیان مسئله
در شرایط متحول و پیچیده امروزی بازارها داشتن حداقل یک راهبرد جهت معنی پیدا کردن فعالیت های سازمانی در حوزه رقابتی، می تواند نجات بخش باشد. حال دراین بازه می توان استراتژی های متفاوتی برای خلق این مزیت حتی در یک بازه محدود را به کار برد، که شامل ایجاد و بنیان نهادن برای ارزش مشتری، فعالیت های کسب و کار یک سازمان و سایر فعالیت های ارزش آفرینی در یک یا چند حوزه برای سازمان است. براساس دیدگاه مبتنی بر منابع که شاخص یافتن منابع برای اهمیت سازمان از یک منظر به منظر دیگر را معنی می بخشاید(Helfat&Peteraf, 2003) می توان با بیان یک دیدگاه کاربردی تر از درون آن در این بازه نوشتار که متمرکز بر فعالیت های کسب و کار و تجدید آنها می باشد، عملکردرقابتی در قالب استراتژی های رقابتی را وجاهت بخشاید (Wu, 2010)بنابراین هر شرکتی اعم از هرحوزه و منطقه ای که به گونه ای در شرایط متغیر و حال بازار در تکاپو است، باید علاوه بر داشتن دیدگاه های راهبردی و دقیق برای فعالیت های خود، استراتژی های کاملا شفافی برای معنی سازی فعالیت های خود به همراه داشته باشد. یکی از بهترین زیرشاخص های مهم و به طور فزاینده در سالیان اخیر توجه به قابلیت های سازمان و تحدیدا استراتژی های دانش محور سازمان هم جهت با تحولات داخلی و خارجی می باشد. ویجاندودیگران (۲۰۱۲)، قابلیت سازی را تحت عنوان “توانایی های محیطی” می شناسد. (Vijande et al, 2012)قابلیت های سازمانی و پویای یک سازمان، مجموعه ای از توانایی های پیچیده است که به طور منظم روش های اجرایی سازمان ها را مورد باز نگری قرار داده و منابع و مهارت های موجود در سازمان ها را در جهت به کارگیری صحیح پیش نیازهای بازار، مورد باز بینی قرار می دهند. مفهوم قابلیت های پویای یک سازمان، اشاره به جنبه های کاربردی دیدگاه منابع محور می باشد و یادآور حفظ پیش نیازهای مزیت رقابتی جهت بهبود مستمر می باشد. علاوه بر بیانات ارائه شده و براساس دیدگاه کاندمیر و هالت (۲۰۰۵)، یادگیری و قابلیت سازمانی شاید تنها معیار برای ارزش آفرینی مشتری در یک بازه سازمانی بلند مدت باشد، چراکه یادگیری و دانش زمینه لازم جهت بهبود مستمر در شرایط متغیر فعلی در بازارها به عنوان یک قابلیت پویای معنی دار و واقعی را فراهم می سازد. به طوری که بسیاری از تحقیقات و پژوهش های اخیر در مورد مزایای یادگیری سازمانی و جنبه اثر گذاری آن بر عملکرد سازمانی محوریت یافته و علاوه بر آن، بازار گرایی، بازرایابی رابطه و … را به عنوان شاه کلیدهای تحقیق خود، قرار داده اند. در نوشتار حاضر سعی کردیم جنبه کاربردی تاثیرگذار استراتژی های دانش محور بر عوامل متغیر و راهبردی، استراتژی های رقابتی و رقابت پذیری که در نهایت عملکرد سازمانی در قالب عملکرد مشتری محور و عملکرد کسب و کار یک سازمان را مدل سازی کرده و بر اساس این مدل، رابطه و میزان تاثیر گذاری متغیرها را بسنجیم. (Azadegan& Dooley, 2010) برای این کار و به دلیل ماهیت متغیرهای نوشتار و همچنین براساس پیشینه این تحقیق و از طرفی با در نظر گرفتن ویژگی های نظری نوشتار ومقایسه آنها با شرکت های کسب و کار کو چک و متوسط، این کار در حوزه شهرک های صنعتی استان گیلان به دلیل داشتن نمونه های قابل مطالعه، انجام شده است. چرا که این شرکت ها براساس مطالعات انجام شده، چه در خارج از کشور و چه در داخل کشور موضوعیت و محوریت دانش، ضرورت رقابت آنها با سایر رقبا و علاوه بر آنها معنی بخشیدن عملکرد آنها براساس عملکرد مشتری محور و عملکرد نقادانه کسب و کار، هدف مناسبی برای این کار شناسایی شده و قابلیت کاربرد این متغیرها با توجه به فرهنگ کاری حاکم بر آنها پیش بینی شده است.
شکل ۱٫مدل فرضی تحقیق ( منبع: ویجاند و همکاران، ۲۰۱۲)
قابلیت های یادگیرنده سازمانی=OL
انعطاف پذیری راهبردی=SF
استراتژی تمایزDS=
استراتژی رهبری هزینهCLS=
عملکرد مشتری محورCP=
عملکرد کسب و کار محورBP=
با توجه به مدل تحقیق، سوالات مهمی می توان برای نوشتار حاضر در نظر گرفت که عبارت اند از:
آیا قابلیت های یادگیرنده سازمانی به عنوان یک عامل تاثیر گذار بر عملکرد مشتری محور و در نهایت عملکرد کسب و کار یک سازمان می باشند؟