مزایا برای سرمایه گذار، مزایا برای کشاورزان، برنامه زمان بندی

 

این قراردادها مزایای متعددی هم برای کشاورزان و هم خریداران(سرمایه گذاران) دارند(چارلز و اندرو، ۲۰۰۱). چنین به نظر می رسد که چنین مزایایی هم برای کشاورزان وهم برای سرمایه گذاران در کشور ما نیز مترتب باشد، که البته این به میزان زیادی به نحوه اجرا ومدیریت آنها بستگی دارد.
۲-۶-۱-۳-۱- مزایا برای کشاورزان:
۱- نهاده ها و خدمات مورد نیاز توسط سرمایه گذار تأمین می شود و این می تواند به افزایش بهره وری تولید کمک کند.
۲- معمولا تأمین نهاده ها و خدمات به صورت اعتباری و از طریق پیش پرداخت توسط سرمایه گذار تأمین می شود.
۳- این قرارداد ها تکنولوژی های جدید معرفی و مهارتهای جدید را آموزش می دهند.
۴- ریسک قیمتی برای تولید کننده حذف می شود، به دلیل اینکه قیمت مبادله از قبل تعیین می شود.
۵-بازار های جدید در اختیار کشاورزان خرده مالکی نیست را در اختیار می گذارد.
۲-۶-۱-۳-۲- مزایا برای سرمایه گذار:
۱- انعقاد قراردادهای متقابل با کشاورزان خرده مالک از دیدگاه اجتماعی و سیاسی بر سایر کشاورزان مرجح است و از یک دیدگاه کلان چون بیشتر کشاورزان در کشور ما خرده مالک هستند، اجرای این قراردادها در مجموع می تواند نتایج بسیار موثری داشته باشد.
۲- قرادادهای متقابل با کشاورزان کوچک، محدودیت خرده مالکی را حل می کند و پیامدهای اقتصادی مثبت ناشی از صرفه های مقیاس را به دنبال دارد.
۳-چون ریسک تولید را بایستی کشاورز قبول کند، بنابراین ریسک سرمایه گذار کاهش می یابد و وی محصول مطمئن را در زمان برداشت در اختیار می گیرد. در این شرایط سرمایه گذار می تواند از قبل برای عرضه و فروش محصول برنامه ریزی نماید.
۴-باتوجه به اینکه بر اساس قرارداد کشاورز امکان دریافت خدمات لازم را پیدا می کند، بنابراین به یقین کیفیت محصول تولیدی افزایش می یابد.
۵-صادر کننده امکان برنامه ریزی برای بازاریابی علمی وصادرات پیدا می کند. بدین صورت که او می تواند دوباره براساس قراردادهای داخلی با شرکای تجاری خود قرارداد امضاء کند و از همه مهمتر اینکه به تعهدات خود نسبت به آنها به موقع عمل کند.
چنین قراردادهای در صورتی که با دقت وعلمی برنامه ریز ی و اجرا نشود، با مشکلاتی موجه می باشند. ازجمله موارد تهدید کننده را می توان تمایل به ایجاد انحصار از طرف سرویس دهندگان و یا عدم پایبندی به قراردادهای منعقده از هر دو طرف قرارداد دانست. البته با توجه به منافع بی شمار مترتبه، چنین مشکلاتی را نمی توان مانع و یا بهانه ای برای عدم اجرای آنها دانست و باید سعی شود تا سوء مدیریت احتمالی کاهش داده شود و بسترهای قانونی، سازمانی، مالی و اجرایی لازم فراهم گردد.
۲-۶-۱-۴- پیش شرطهای لازم برای انعقاد و اجرای موفقیت آمیز قرارداد های متقابل
برای انعقاد و موفقیت اجرایی قرارداد های کشاورزی، پیش شرطهایی لازم است که از جمله می توان به وجود بازار سود آور،شرایط مناسب محیطی و اجتماعی و بالاخره حمایتهای دولتی اشاره کرد که در زیر به طور اختصار توضیح داده می شود.
۱-بازار سودآور: منظور اینکه کشاورز می بایست نسبت به بازدهی اقتصادی فعالیت خود اطمینان داشته باشد ومطمئن باشد که در صورت اشتغال بازدهی مناسبی را نسبت به سایر موارد کسب خواهد نمود .کشاورز همچنین باید آماده پذیرش ریسک فعالیت خود باشد. ازطرف دیگر سرویس دهندگان بایستی بازار مناسبی را که دربلند مدت بتوانند محصول را در آن عرضه کند در اختیار داشته باشند.چنین به نظر می رسد که در این راستا زمینه برای چنین قراردادهایی روی محصول پسته فراهم است، بدین دلیل که تولید پسته تنها گزینه فرآوری کشاورزان در اغلب مناطق پسته کاری ایران است و از طرف دیگر زمینه برای صادرات سود آور پسته ایران از قبل فراهم می باشد.
۲- محیط فیزیکی، فرهنگی واجتماعی مناسب: منظور اینکه علاوه بر یک بازار سود آور که در بند ۱ نیز به آن اشاره شد، لازم است تا زیر بناهای فیزیکی، فرهنگی و اجتماعی نیز فراهم گردد. زیر ساختهای فیزیکی مانند شرایط مناسب تولید،راه های ارتباطی مناسب،صنایع فرآوری و بالاخره زیر ساختهایی مانند آب، برق و….. .شرایط مناسب مالکیت مانند دسترسی بلند مدت به زمین مورد نظر که از طریق مالکیت شخصی مالک ویا اجاره بلند مدت محقق میشود، نیز بسیار مهم وضروری است.منابع تامین نهاده های کشاورزی وخدمات مورد نظر باید کاملا مشخص و مطمئن باشند. از طرفی ساختار فرهنگی مناسب و مقبولیت اجتماعی نیز از مواردی است که باید با آموزشهای لازم توسعه یابند. در خصوص محصول پسته چنین به نظر می رسد که در گذشته زیر بناهای فیزیکی مناسب شکل گرفته اند و نظام مالکیت خصوصی مناسب نیز فراهم است. موانعی که در این راستا وجود دارند، یکی عدم اطمینان به سیستم تامین وتوزیع نهاده ها وخدمات کشاورزی فعلی ودیگری بستر فرهنگی واجتماعی سنتی، پیشروی هر گونه تغییردر سیستم مدیریتی مزرعه است،که البته می توان در یک برنامه هدفدار میان مدت بستر لازم را فراهم نمود.
۳ –حمایت ها ی دولتی : حمایت های دولتی از قرارددادهای کشاورزی هم از جهت تهییه قوانین مورد نیاز برای اجرا ونظارت بر حسن اجرای آنها بسیار مهم است. عدم دخالت دولت بویژه از بعد قانونگزاری و سیاستگذاری می تواند زمینه را برای گریز از مفاد قرارداد از هرطرف فراهم نموده ودرنتیجه کارایی سیستم راکاهش دهد . البته ملاک بایستی عدم دخالت درهمه امور مربوطه و پرهیز از قوانین دست و پاگیر باشد ودولت باید نقش تسهیل کننده داشته باشد. سرویس
های پایه ای که یا از عهده ب
خش خصوصی خارج بوده و یا مایلی برای ارائه آن ندارد، از قبیل تحقیقات و گاهی آموزش و ترویج یافته های علمی، می بایست توسط دولت ارائه شوند. دولت همچنین باید با آموزشهای لازم و نیز تشویق های احتمالی زمینه را برای نزدیک شدن کشاورزان و سرمایه گذاران (سرویس دهندگان) فراهم نماید. بسیار مهم است که اینگونه حمایتها فقط در ابتدا یا اجرای اینگونه قراردادها اعمال شده و سپس طی یک برنامه زمان بندی شده کاهش یابد(صداقت، ۱۳۸۵، ۱۷-۱۴).
۲-۶-۱-۵- معرفی سیستم مشارکتی فعال در بازار پسته شهرستان رفسنجان(ترمینال ضبط پسته امین):
در سیستم فرآوری و فروش مشارکتی تمام مراحل حتی فروش بصورت مشارکتی انجام می شود( البته در این سیستم در نظر است در آینده محصول فرآوری نشده از سر درخت تحویل گیری شود).
چگونگی خرید پسته در این سیستم به دو صورت :