مسئولیت اجتماعی شرکت ها، مسئولیت اجتماعی شرکت، عدم تقارن اطلاعاتی

 

2-3-2 پیشینه خارجی پژوهش
اسکات و همکاران(2010)نیز در پژوهشی تحت عنوان مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد مالی شرکت به بررسی رابطه بین عملکرد مالی و عملکرد اجتماعی شرکت پرداخته که نتایج پژوهش آنها حاکی از وجود رابطه مثبت بین عملکرد مالی و عملکرد اجتماعی شرکت بود.
چویی و همکاران(2010) پژوهشی بین 1222 شرکت از کشور کره انجام دادند که نتایج حاکی از وجود ارتباط مثبت و معنادار بین عملکرد مالی و مسئولیت اجتماعی بوده است.
بچتی و همکاران (2009) به بررسی اثرات پذیرش یا کنارگذاری رویه های عملکرد اجتماعی بر بازار سرمایه از طریق بررسی واکنش های بازار به ورود / به خروج از شاخص اجتماعی 400 دومینی بین سال های 1990 تا 2004 پرداختند.پژوهش آنها دو یافتهی اصلی را در پی داشت:1) صرف نظر از نوع رویداد (خروج از شاخص یا ورود به آن)، روند رو به رشدی در ارزش های ناشی از بازده غیر نرمال مشاهده شد، و 2)ذبعد از اطلاع رسانی رویداد توسط شاخص دومینی، اثر منفی قابل توجهی بر بازده غیر نرمال مشاهده شد که حتی بعد از کنترل عواملی از قبیل شوک های ناشی از بحران های مالی و اثرات فصلی بر بازار سرمایه نیز این اثر ادامه داشت.
کورمیر و همکاران (2009) در پژوهش خود بررسی کردند که آیا اطلاعات اجتماعی و افشای اطلاعات زیست محیطی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران جایگزین یکدیگرند یا مکمل یکدیگر.طبق نتایج پژوهش افشای اطلاعات اجتماعی و افشای اطلاعات زیست محیطی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بازار سرمایه جایگزین یکدیگر هستند.
نلینگ و وب (2008)، به بررسی ارتباط بین عملکرد مالی و مسئولیت اجتماعی پرداختند. نتایج پزوهش حاکی از وجود یک ارتباط منفی و ضعیف بین عملکرد مالی و عملکرد اجتماعی شرکت بوده است.
واندرلان و همکاران(2008 ) نیز در یک پزوهشی تحت عنوان عملکرد مالی و عملکرد اجتماعی شرکت به بررسی رابطه عملکرد مالی و عملکرد اجتماعی شرکت پرداختند که نتایج پزوهش حاکی از وجود ارتباط منفی بین عملکرد مالی و عملکرد اجتماعی شرکت بوده است.
شولتنز(2008) به بررسی تعامل بین عملکرد مالی و اجتماعی شرکت ها پرداخت.وی در پی بررسی موضوعات اجتماعی مورد توجه شرکتها بود و به این نتیجه رسید که انگیزه ی لازم برای عملکرد مناسب اجتماعی شرکت ها از عملکرد مالی آنها نشات می گیرد و عملکرد مالی مقدم است و عملکرد اجتماعی در پی آن تغییر می کند.البته به نظر وی تعامل بین عملکرد اجتماعی و مالی در بین شرکت های مختلف متفاوت است.
آئرتس و همکاران(2006) به تحلیل ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکتها، بازار مالی(به عنوان جانشین پیش بینی های تحلیلگران) و فشارهای اجتماعی (به عنوان میزان مطبوعاتی بودن شرکت) پرداختند. آنها نشان دادند که افشای گسترده تر موضوعات اجتماعی، دقت پیش بینی های تحلیلگران بازار سرمایه را افزایش میدهد.
تی سوت سورا(2004)، به بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و عملکرد مالی آنها پرداخت، نتایج پزوهش یک ارتباط مثبت و معناداری را بین عملکرد مالی و عملکرد اجتماعی شرکت نشان داد.
سیسمون و کوهر (2002)، در پزوهشی تحت عنوان ارتباط بین عملکرد مالی و عملکرد اجتماعی شرکت به بررسی رابطه بین عملکرد مالی و عملکرد اجتماعی شرکت در صنعت بانک داری کشور هلند پرداختند که نتایج پژوهش آنها حامی از آن است که بین عملکرد مالی و عملکرد اجتماعی شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه
تحقیق عبارت است از فرآیند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک وضعیت نامعین. تحقیق فرایند پویا برای حل مسائل و دستیابی به راه حل مشکلات میباشد. بشر از دیر باز به دنبال شناخت پدیدهها بودهاست و از همان زمان مباحثی پیرامون روش شناخت در ذهن وی قرار گرفته است. پایه هر تحقیق “روش شناخت یا روش تحقیق”است. روش شناسی مبحثی است که به بررسی روشهای شناخت در علوم میپردازد. روشتحقیق، مجموعهای از قواعد، ابزار و راههای معتبر (قابل اطمینان) ونظام یافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات ودستیابی به راه حل مشکلات است(سرمد ودیگران،1383 : 36).
هر تحقیق و پژوهش با یک مساله آغاز میگردد. مساله تحقیق موجب ایجاد سوالاتی در ذهن محقق گردیده و به ارائه فرضیه منجر میشود. بنابراین وظیفه اصلی واساسی هر محقق، بررسی و پژوهش جهت تائید یا رد فرضیات میباشد. جهت پاسخگویی به سوالات تحقیق و نتیجه گیری در خصوص فرضیات، دادههای جمع آوری شده در خصوص تحقیق، ورودی اساسی وپایه تحقیق میباشد و در نهایت محقق بایستی با توجه به دادههای گرد آوری شده، در خصوص رد یا تایید فرضیات وپاسخگویی به سوالات تحقیق اقدام نماید. اما همانگونه که آشکار ومشخص میباشد، دادهها اطلاعات خام و غیر قابل اتکائی میباشند که جهت تبدیل شدن به اطلاعات قابل استفاده بایستی تحلیل گردند، تا با تبدیل دادهها به اطلاعات بتوان اقدام به تصمیمگیری نمود. لذا در این فصل به بررسی چگونگی گردآوری دادهها و تحلیل آنها جهت استفاده از دادههای خام در راستای فرضیات تحقیق پرداخته میشود. همچنین تعریف وتفصیل مفاهیم اساسی همچون (جامعه آماری، نمونهگیری و…) ارائه گردیده و مفاهیم اساسی فوق برای تحقیق حاضر بررسی میگردد.
3-2.روش تحقیق
درهرتحقیق ابتدا باید نوع،ماهیت،اهداف تحقیق ودامنه آن معین گردد تابتوان بااستفاده ازقواعد وابزار وازراههای معتبربه واقعیتها دست یافت.فراید تحقیق فرایندی است که طی آن محقق میکوشد باپردازش علمی ومنظم داده ها،فرضیههای خودرابه بوته آزمایش بگذ
ارد.روش مورد استفاده درتحقیق جهت آزمون فرضیهها برپایه استدلال قیاسی استوار است که از تحلیل مطالب نظری وتجربی ناشی میشود(حافظ نیا،1381).

                                                    .
این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.