مسئولیت پزشک، خدمات درمانی، سایر مقررات

دانلود پایان نامه

 

در زمینه بهداشت محل کار نیز ماده 106 مقرر نموده است :
« در کارگاهها و اماکنی که زندانیان در آن به کار اشتغال دارند پنجره ها باید به اندازه کافی وسیع باشد تا نور و هوای آزاد به قدر کافی داخل شود و در صورت لزوم برای کار و مطالعه آنها نور مصنوعی فراهم گردد» بعلاوه موسسات صنعتی و کشاورزی و خدماتی نیز مکلفند کلیه مقررات ایمنی و حفاظتی، بهداشتی را طبق ضوابط قانونی رعایت نمایند.
آ. س. ز از همان بدو ورود زندانی به داخل زندان به مساله درمان زندانیان همانند مسائل مربوط به بهداشت شخصی و بهداشت داخلی زندان و محل کار اهمیت ویژه ای قائل شده است .
مطابق ماده 111 آ. س . ز سال 1384
« بهداری زندان موظف است از زندانی تازه وارد معاینات کامل پزشکی بعمل آورده در صورت لزوم با انجام آزمایشهای تشخیص طبی اقدام و حسب مورد نسبت به درمان یا معرفی وی به مراکز مربوطه اقدام و کلیه اقدامات پزشکی در پرونده زندانی درج گردد»
هرگاه زندانی تازه وارد نسخه یا دارویی همراه داشته باشد اخذ و در اختیار بهداری زندانی قرار می گیرد تا با تجویز پزشک به او داده شود و هرگاه دارو جنبه حیاتی برای زندانی دارد بایستی فوراً پس از معاینه و تجویز پزشک در اختیار وی قرار گیرد.
در هر زندان در صورت امکان حداقل یک نفر روانپزشک متخصص بیماریهای روانی، یک نفر پزشک عمومی و یک نفر دندانپزشک، در صورت لزوم به تعداد کافی پزشکیار و پرستار با تجهیزات و وسایل کافی و کمکهای اولیه فوری و درمانی و در زندان زنان علاوه بر افراد فوق یک نفر پزشک متخصص بیماریهای زنان باید به طور دائم یا پاره وقت ، اشتغال به کار داشته باشند . بعلاوه این که رئیس بهداری هر زندان نیز باید پزشک باشد و در مراکزی که این امکان وجود ندارد باید مطلع و کاردان و آشنا به مسائل پزشکی باشد
در خصوص بیمه خدمات درمانی زندانیان ماده 118 آ.س .ز مقرر نموده است :
« سازمان زندانها می تواند در صورت لزوم نسبت به بیمه درمانی زندانیان و یا انعقاد قرار داد با وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی اقدام نماید»
بهداری زندان نیز مکلف است حداقل ماهی یکبار نسبت به تست پزشکی کلیه زندانیان اقدام نماید. همچنین مکلف است برای پیشگیری از سرایت بیماریهای واگیردار مانند بیماریهای آمیزشی و سل و غیره اقدام و با استفاده از همکاری و کمک های مالی وزارتخانه ها و موسسات و انجمن ها، نسبت به تهیه محل و دارو برای درمان کامل بیماران و معتادین مواد مخدر و الکل اقدام نماید.
در ماده 113 آ. س .زسال 84 نیز آمده است که هر زندانی به محض احساس کسالت جریان را به مسئول امور نگهبانی زندان اطلاع داده و با اخذ معرفی نامه به بهداری زندان اعزام و دارو و دستورهای لازم پزشکی را دریافت می دارد. و از آنجائی که نگهداری دارو در آسایشگاه مطلقاً ممنوع می باشد لذا زندانی موظف است در حضور پزشک یا پزشکیار و یا سایر مسئولین داروی مورد احتیاج خود را مصرف نماید .
در خصوص تامین احتیاجات درمانی و بهداشتی زندانیان بیمار نیز مقرر شده که حتی المکان باید ترتیبی اتخاذ شود که این احتیاجات در داخل زندان تامین گردد تا به انتقال زندانی به خارج از زندان نیازی نباشد معهذا در موارد ضروری خروج زندانی از زندان برای معالجه بایستی به تایید بهداری زندان و اجازه رئیس زندان و موافقت مرجع قضایی مربوطه باشد . لیکن در موارد فوری زندانی به دستور پزشک یا بهداری زندان و اجازه رئیس زندان یاجانشین او به بیمارستان اعزام می گردد ، که در این صورت مراتب باید در اسرع وقت کتباً به مرجع قضائی مربوطه گزارش شود
بهداری زندان در صورت ضرورت ، زندانی بیمار را در بیمارستان زندان بستری خواهد کرد. این ضرورت یا عدم آن نیز با مسئولیت پزشک بهداری بایستی در پرونده پزشکی بیمار قید گردد.
زندانیان مبتلا به بیماریهای روانی و مسلولین باید در بخشهای مربوط به بیماریهای روانی و آسایشگاه و مسلولین بستری و مجزا از دیگران نگهداری و معالجه شوند.
روانپزشک و در غیاب او پزشک زندان موظف است با همکاری روانشناس تربیتی زندان نسبت به بستری کردن بیماران روانی و معالجه آنان اقدام نموده، در صورتی که عارضه بیماری آنان منجر به جنون یا اختلال مشاعر تشخیص دهد مراتب را در اسرع وقت از طریق واحد مربوطه به رئیس پزشکی قانونی جهت اعلام نظر پزشکی قانونی و اطلاع مقامات قضائی گزارش نموده ، برای انتقال و معالجه آنان در یک موسسه درمانی و تامینی تدابیر شایسته قانونی اتخاذ نماید.
مراجع قضایی و مسئولین زندان نیز موظفند که وضع زندانیان بیمار صعب العلاج یا غیر قابل علاج را رسیدگی و حسب مورد می توانند مطابق مقررات به آنها مرخصی اعطاء یا با رعایت سایر مقررات مربوطه از طریق عفو یا آزادی مشروط اسباب آزادی آنها را فراهم نمایند.
مطابق ماده 124 آ. س . ز سال84 معالجه بیماریهای دهان و دندان نیز از وظایف بهداری زندان قلمداد شده است و در خصوص هزینه درمان زندانیان بیمار نیز ماده 104 آ.س .ز مقرر نموده :
هزینه درمان عوارض و بیماریهایی که ضرورت یا فوریت درمان ندارند ویادر اثر تقصیر ، ناشی شده است بعهده زندانی ویا مقصر می باشد. لیکن در خصوص تهیه دندانهای مصنوعی جهت زندانیان بی بضاعت از کمک انجمن زندانیان استفاده می شود و عصا دست و پای مصنوعی و چهار چرخه و وسایل لازم برای مفلوجین و معلولین و عینک مخصوص این دسته از زندانیان نیز از طریق انجمن حمایت زندانیان تهیه می شود
ماده 120 ا.س.ز سال 84 نیز در خصوص چگونگی نظارت و پیگری اموال زندانیان بیمار مقرر می دارد:
« رئیس بهداری زندان موظف است همه روزه اول وقت از کلیه زندانیان بیمار که در بیمارستان زندان بستری هستند عیادت نموده و پس از پرسش از وضعیت آنها و حصول اطمینان از حسن مراقبت پزشکان و پرستاران نسبت به معالجه و تغذیه صحیح بیماران نظارت کامل و مستمری بعمل آورد

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.