مشارکت در تصمیم گیری، داده ها و اطلاعات، اسناد و مدارک

 

به منظور شناخت دقیق تر و بهتر جامعه آماری، اسناد و مدارک مختلفی راجع به آن بررسی گردید. مطالعات آرشیوی و مرور سوابق به منظور آگاهی از سابقه موضوع مورد بررسی در سازمان آموزش و پرورش بویژه اداره آموزش و پرورش شهرستان گلپایگان صورت گرفت.
۲- بررسی کتابخانه ای
بررسی کتب فارسی و لاتین، جستجو در پایگاه های اینترنتی داخلی و خارجی، مطالعه روزنامه ها و مجلات تخصصی و… محقق را در شناخت هرچه بیشتر و بهتر موضوع پژوهش یاری نمود.
۳- طراحی پرسشنامه
به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات از پرسشنامه استفاده گردیده است که با توجه به مبانی نظری تحقیق و مطالعات انجام شده، تهیه گردیده و معطوف به فرضیات تحقیق می باشد و با بهره گرفتن از آن می توان به وضعیت هریک از فرضیات تحقیق پی برد. پرسشنامه مذکور به صورت سوالات بسته (۵ گزینه ای لیکرت) طراحی شده است. و از قسمتهای کلی زیر تشکیل شده است:
۱) نامه همراه
۲) سولات پرسشنامه که خود از دو بخش تشکیل شده است:
الف- سولات عمومی که شامل اطلاعات کلی و جمعیت شناختی در رابطه با پاسخ دهندگان است.
ب- سولات تخصصی که شامل ۲۸ سوال می باشد.
در طراحی این قسمت سعی گردیده است که پرسشنامه تا حد ممکن کوتاه بوده و به آسانی قابل فهم باشد. پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت، به صورت ۵ گزینه ای (از کاملا مخالف تا کاملا موافق)و با نمره وسط (۳) طراحی شده است .
شکل کلی و امتیازبندی این طیف به صورت ذیل می باشد:
شکل کلی: کاملاً مخالف، مخالف ، نظری ندارم، موافق، کاملاً موافق.
امتیازبندی: ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
در این پرسشنامه سولات ۱الی ۸ در ارتباط با شاخص اول پژوهش(مشارکت در تصمیم گیری)، سوالات ۹ الی ۱۶ در ارتباط با شاخص دوم پژوهش(شرایط محیط کار)، سوالات ۱۷ الی ۲۲ در ارتباط با شاخص سوم پژوهش(پرورش و بهبود توانمندی ها) و در نهایت سوالات ۲۳ الی ۲۸ در ارتباط با شاخص چهارم پژوهش(ارزیابی مناسب عملکرد)، می باشد.
پرسشنامه شماره ۲:
برای بررسی میزان تعلق سازمانی افراد نمونه، از پرسشنامه استاندارد تعلق سازمانی(کیترج، ۲۰۱۰)، استفاده شده است. این پرسشنامه نیز بر اساس مقیاس لیکرت، به صورت ۵ گزینه ای (از خیلی کم تا خیلی زیاد)و با نمره وسط (۳) طراحی شده است .
شکل کلی و امتیازبندی این طیف به صورت ذیل می باشد:
شکل کلی: خیلی کم، کم ، متوسط، زیاد، خیلی زیاد.
امتیازبندی: ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۳-۷- روایی پرسشنامه
مقصود از روایی ( اعتبار) پرسشنامه آن است که وسیله اندازه گیری به واقع بتواند خصیصه مورد نظر را اندازه بگیرد و نه خصیصه دیگر را. در حقیقت به ارتباط منطقی، بین پرسش های آزمون و مطلب مورد سنجش اشاره دارد. وقتی گفته می شود آزمون روایی دارد به این معنا است پرسش های آزمون به طور دقیق آنچه را که مورد نظر می باشد می سنجد.(والتون، ۱۹۷۳)
در این پژوهش به منظور تعیین روایی پرسشنامه اقدامات زیر صورت پذیرفته است