مشخصه‌های عمومی پاسخ دهندگان، روش تجزیه و تحلیل داده، تجزیه و تحلیل دادهها

 

۳-۹- روش تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها فرایند چندمرحلهای است که طی آن داده هایی که جمعآوری شدهاند خلاصه، کدبندی، دستهبندی، و درنهایت پردازش میشوند تا امکان تحلیل و ارتباط بین این دادها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید. برای این امر باتوجه به نوع داده ها، سؤالات پژوهش، مقیاس و طیف متغیرها آمارهها و آزمونهای مناسب و مربوط برای تحلیلهای یک متغیره، دو متغیره و چند متغیره انتخاب میشوند.
در پژوهش حاضر از تجزیه و تحلیل یک متغیره برای شاخص‌های مرکزی، پراکندگی و انحراف از قرینگی محاسبه می‌شود تا تصویری کلی از جامعه مورد بررسی به‌دست آید. در تجزیه و تحلیل دو متغیره با توجه به اینکه مقیاس متغیرهای این تحقیق رتبهای از نوع چند ارزشی هستند، لذا از آزمون همبستگی رتبهای اسپیرمن استفاده میشود. درنهایت نیز برای بخش سوم و تحلیل‌های چند متغیره از تکنیک های آماری مربوط به مدل معادلات ساختاری به کمک نرم افزار Amos Graphic نسخه ۱۸ به کار گرفته خواهد شد تا روابط ساختاری میان متغیرها در مدل مفهومی تحقیق مطالعه جاری مشخص شود.
۳-۱۰- جمع بندی فصل سوم
در این فصل پس از ارائه مدل تحقیق، فرضیه های مورد آزمون معرفی شده و بیان شد که جامعه آماری این مطالعه پذیرندگان نوآوری های الکترونیکی خدمات بانکی در شهر تبریز می باشند. سپس ابزار و شیوه جمع آوری داده ها و روایی و پایایی پرسشنامه مورد بحث قرار گرفت. در ادامه نیز متغیر های پژوهش معرفی گردیده و روش تجزیه و تحلیل داده ها داده ها مورد بررسی قرار گرفت.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه
در فصل قبل با توجه به هدف تحقیق و نوع داده‌ها تلاش گردید تا روش‌شناسی تحقیق به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد و جهت دستیابی به اهداف اشاره شده پژوهش شیوه مناسبی اتخاذ شود. بعد از بیان روش‌شناسی تحقیق، این فصل به تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده از طریق به‌کارگیری روش های آماری پرداخته و تأیید یا رد فرضیات مدل بررسی می‌شود.
در این فصل، با توجه به مطالب عنوان شده در فصل سوم، ابتدا به بررسی مشخصه‌ های عمومی پاسخ دهندگان پرداخته می‌شود. سپس آزمون‌های تک‌متغیره و توصیف شرایط جامعه مورد مطالعه از نظر متغیرها، مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش بعدی به تحلیل دومتغیره داده‌ها و آزمون روابط آن‌ ها با یکدیگر خواهیم پرداخت. بعد از آن تحلیل‌های چندمتغیره را با بهره گرفتن از فنون آمار استنباطی انجام داده و در انتها نیز با توجه به مطالب بخش های قبل در خصوص فرضیه‌های پژوهش اظهار نظر خواهد شد.
۴-۲- مشخصه‌ های عمومی پاسخ دهندگان
در پژوهش حاضر پذیرندگان نوآوری های الکترونیکی خدمات بانکی در شهر تبریز به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند که در مجموع ۲۶۷ عدد پرسش نامه جمع آوری شد که نتایج داده ها در ادامه مورد بررسی قرار می گیرند.
۴-۲-۱- جنسیت
توزیع فراوانی و درصد جنسیت پاسخ دهندگان در جدول ۴-۱ آورده شده است.