مشکلات زنجیره تامین و منابع آنها، زنجیره تامین پایین دست، زنجیره تامین بالادست

 

ایده این مدل برپایه از نو پرکردن موجودی تخلیه شده به طور مداوم به وسیله کــــــارکردن به طور نزدیکی با تامین کنندگان و یا واسطه ها استوار است. بنابراین، ارتباط محکمی بین فرایند اجرای سفارش و فرایند تولیدی موردنیاز است. این مدل کاربردی ترین مدل برای محیطهایی با الگوهای تقاضای ثابت است(بنتون، ۲۰۰۵).
۲-۲-۸-۳ ساخت برای سفارش
مفهوم این مدل برپایه سفارش برای مونتاژکردن بلافاصله پس از دریافت سفارش استوار است. این مدل به مدیریت مفید موجودیهای اجزاء و تحویل تدارکات موردنیاز طی زنجیره تامین نیاز دارد. یک راه حل برای غلبه بر این نیاز استفاده چندمنظوره از دستگاه ها برای تولید کالاست. یکی از مزیتهای اصلی این نوع مدل ادراکی است که هر مشتری می تواند از محصول موردنیاز خود تجسم کند. به علاوه اینکه هر مشتری کالاهای خود را سریعاً دریافت می کند(گلدمن، ۲۰۰۶).
۲-۲-۸-۴ مونتاژ کانالی
با یک تعدیل جزئی در مدل ساخت برمبنای سفارش مونتاژ کانالی به دست میآید. در این مدل بخشهای هر محصول همان طور که در کانال توزیع حرکت می کند جمع آوری و مونتاژ می شوند. برای مثال، می توان بعضی شرکتهای رایانه ای که در زنجیره توزیع بخشهای رایانه، آنها را خریداری و مونتاژ و سپس تحویل مشتری می دهند را نام برد. بنابراین، سفارش رایانه ای مشتری تنها باید برای قرارگرفتن در یک وسیله برای تحویل جمع شوند(لی و کیم ، ۲۰۰۵).
۲-۲-۸-۵ زنجیره تامین جهانی
زنجیره تامینی که تامینکنندگان و یا مشتریان را در کشورهای دیگر درگیر خود می کند به عنوان زنجیره تامین جهانی شناخته میشود(رابینز، ۱۳۷۴). دلایل اصلی که چرا شرکتها وارد زنجیره تامین جهانی میشوند عبارتند از: قیمتهای پایین تر مواد، خدمات و نیروی انسانی؛ دسترسی به محصولات و فناوری که در داخل دردسترس نیستند؛ کیفیت بالای محصولات بـــازارهای جهانی؛ استراتژی های فروش جهانی شرکت؛ تشدید رقابت جهانـی که درنتیجه کاهش هزینه شرکت میشود؛ نیاز به توسعه حضور خارجی و بازرگانی بین المللی(حسنزاده و همکاران، ۱۳۸۴). برخی از مشکلاتی که ممکن است در زنجیره های تامین جهانی وجود داشته باشد عبارتند از مشکلات حقوقی، دستمزدها و مالیاتهای دادوستد، اختلاف فرهنگی و زبانی، تغییرات سریع در نرخهای پول های رایج تبادلی و عدم ثبات سیاسی(پالنجین ، ۲۰۱۰).
۲-۲-۹ زنجیره تامین بالادست
این بخش شامل تامینکنندگان اولیه (که خودشان می توانند مونتاژکننده و یا سازنده باشند) و تامینکنندگانشان هستندکه همه این مسیرها از مواد سرچشمه می گیرد. فعالیتهای اصلی این قسمت خرید و حمل است(احمدی، ۱۳۸۴).
۲-۲-۱۰ زنجیره تامین داخلی
این بخش شامل همه پردازشهای استفاده شده به وسیله یک سازمان در تبدیل داده های حمل شـــــده به سازمان به وسیله تامین کنندگان به خروجی هاست، از زمانی که مواد وارد سازمان می شود تا زمانی که محصول نهایی برای توزیع به خارج سازمان حرکت میکند. فعالیتها اینجا شامل حمل مواد، مدیریت موجودی، ساخت وکنترل کیفیت است(اسکوت، ۲۰۰۷).
۲-۲-۱۱ زنجیره تامین پایین دست
این بخش شامل همه فرایندهای درگیر در توزیع و تحویل محصولات به مشتریان نهایی است. خیلی زیاد مشاهده میشود که زنجیره تامین وقتی محصــول واگذار یا مصرف میگردد، پایان میپذیرد. اینجا فعالیتها شامل بستهبندی، انبار و حمل است. این فعالیتها ممکن است با بهره گرفتن از چندین توزیعکننده انجام شود مثل کل فروشان و خرده فروشان. ایـــن قسمت می تواند به سمت راست به همین ترتیب گسترش یابد(لائو و هونگ، ۲۰۰۹).
۲-۲-۱۲ مشکلات زنجیره تامین و منابع آنها
درجهان تجارت مثالهای بیشماری از شرکتهایی که قادر نیستند به سطح تقاضای آنها برسند و درنتیجه موجودیهای هزینه بر و زیادی پروژهای را متحمل می شوند وجود دارد. در این قسمت ما به تشریح این مشکلات و علل آنها میپردازیم. مشکلات طی زنجیره تامین به طورکلی از دو منبع ناشی میشوند(حسنزاده و همکاران، ۱۳۸۴).
۲-۲-۱۲-۱ عدم اطمینان
یک منبع اصلی عدم اطمینان زنجیره تامین پیش بینی تقاضا است. پیش بینی تقاضا از چندین فاکتور از قبیل رقابت، قیمتها، شرایط فعلی، توسعه تکنولوژیکی و سطح عمومی تعهد مشتریان تاثیر می پذیرد. دیگر عامل عدم اطمینان زنجیره تامین زمان های تحویل است که خود به عواملی مانند نسبت خرابی ماشین ها در فرایند تولید خطی، فشردگی ترافیکی که در حمل و نقل دخالت می کند و مشکلات کیفیت مواد که ممکن است تأخیرات تولید را ایجاد کند وابسته است(زنگهنیا، ۱۳۸۴).