مصرف کنندگان

 

۳٫ خطر پذیری :هر قدر خطر پذیری شخصی در خرید یک محصول افزایش یابد سطح درگیری مصرف کنندگان نیزافزایش می یابد. انواع خطرهایی که مصرف کنندگان با آن سرو کار دارند عبارتند از: خطر مالی، خطر اجتماعی و خطرروانی؛ خطر مالی به مورد از دست دادن ثروت یا قدرت خرید شخص اشاره دارد، زیرا خطر زیاد با خرید گران قیمت درارتباط است به همین دلیل مصرف کنندگان بسیار متمایل به درگیری با کالاها هستند، به عنوان مثال فردی که می خواهد خانه ای خریداری کند زمان و تلاش زیادی برای تصمیم گیری صحیح صرف می کند. مصرف کنندگان زمانی پذیرای خطر اجتماعی هستند که خریداری کالا بتواند بر عقیده و نظر مردم نسبت به آنها تأثیر بگذارد، به عنوان مثال، رانندگی با یک ماشین کهنه و تصادفی می تواند بر نظر مردم نسبت به شخص تأثیر داشته باشد. همچنین مصرف کنندگان زمانی متحمل خطر روانی می شوند که احساس کنند تصمیم گیری اشتباه می تواند موجب اضطراب و نگرانی شود، به عنوان مثال می توان به والدین کارمند اشاره کرد که برای نگهداری از فرزندانشان می توانند پرستار استخدام کنند یا او را به مهد بسپارند.
۴٫ موقعیت. شرایط خرید ممکن است از یک تصمیم گیری کم درگیری به تصمیم گیری پردرگیری مبدل شود، به عنوان مثال فردی برای ناهار روزانه خود ساندویچ مصرف می کند ولی زمانی که همراه با رییس خود برای صرف غذا می رود او را به یک رستوران مجلل دعوت می کند.
۵٫ قابلیت رویت پذیری اجتماعی. هر قدر قابلیت رویت پذیری اجتماعی یک محصول افزایش یابد، سطح درگیری با آن محصول نیز افزایش می یابد. محصولات اغلب نشان دهنده موقعیت اجتماعی صاحبان خود هستند، کالاهایی مانند لباس با مارک معروف، ماشین و… بیانگر موقعیت اجتماعی شخص هستند و بنابراین خطر اجتماعی با خود همراه دارند (رضایی،۱۳۸۹: ۲۷-۲۶(.
۲٫۹٫۱۹٫۱- ابعاد میزان درگیری
۱٫ شخصی : علاقه ذاتی ، ارزشها یا نیازهایی که افراد را بر می انگیزند تا به سمت موضوعی حرکت کنند.
۲٫ فیزیکی : ویژگیهایی از اهداف که موجب تمایز و افزایش علاقه می شود.
۳٫ موقعیتی :چیزهایی که به طور موقت موجب افزایش علاقه به موضوع می شود.
کاپفرر در سال ۱۹۸۵ برای اندازه گیری میزان درگیری مصرف کنندگان پنج بعد را مطرح نمود: علاقه، مطلوبیت، ارزش، اهمیت و احتمال ریسک.
علاقه : علاقه و گرایش افراد به موضوع
مطلوبیت : لذت وجاذبه احساسی یا مطلوبیتی که یک موضوع برای هدف دارد.
ارزش : ارزشی که کالا یا خدمت برای افراد دارد.
اهمیت : میزان اهمیت ادراک شده از نتیجه انجام دادن یک خرید.
احتمال ریسک : احتمال ادراک شده از انجام یک خرید بد و نادرست.
که انواع ریسک در درگیری خرید عبارتنداز:
ریسک روانی : اضطراب و نگرانی موجود در خرید و یا پشیمانی پس از خرید.
ریسک کارکردی : از پردازش شناختی از جنبه های مختلف محصول ناشی می شود و با اطلاعات مرتبط است، مثل اطلاعات از قیمت.
ریسک فیزیکی : نگرانی های ناشی از خرابی یا نقص های فیزیکی کالای خریداری شده.
ریسک اجتماعی : نگرانی های ناشی از بد به نظر رسیدن و نامطلوب بودن نظر دیگران درباره کالای خریداری شده.