مطالعه بک استروم و جوهانسون، مطالعه ایمانی و احمدی، مطلوبیت فضای داخلی

 

کاظمی وانعامی (1387) به بررسی تأثیر برخی از این ویژگی‌ها مثلاً فضای مغازه بر برخی رفتارهای مصرف کننده پرداختند. نتیجه پژوهش آن‌ها نشان می‌دهد که مطلوبیت فضای داخلی مغازه می‌تواند منجر به شکل گیری رفتارهایی هم چون افزایش مدت زمان سپری شده در مغازه و بازدید ​​مجدد از آن شود.
2-8-3- مطالعه ایمانی و احمدی
براساس مطالعه این پژوهشگران ویژگی‌های فروشگاه به چهار دسته اصلی شامل فروشنده، فضای فروشگاه، قیمت و خدمات تقسیم می‌شود که همگی بر رفتار مصرف کننده اثر گذارند.
2-8-4- مطالعه یو، پارک و مکلینز
براساس مطالعه یو، پارک و مکلینز (1998) طبقه بندی دیگری از ویژگی‌های محیط خرده فروشی شناسایی شدند و تأثیر آن‌ها بر احساسات مشتریان و در نهایت بر نگرش آنان نسبت به خرده فروشی مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش توصیف می‌کند که چگونه عوامل (ویژگی‌های) محیط خرده فروشی بر پاسخ‌های احساسی مصرف کننده در هنگام خرید اثر می‌گذارد و این احساس‌ها چگونه بر نگرش مصرف کننده نسبت به مغازه اثر گذار است. آن‌ها ویژگی‌های مغازه را به هفت دسته تقسیم کردند که به شرح زیر است :
طبقه بندی و دسته بندی اجناس شامل : دسترسی به اجناس تازه و جدید، تنوع اجناس، تنوع مارک، اجناس روزانه و مورد استفاده عموم.
ارزش / قیمت شامل: کیفیت اجناس، قیمت مناسب، نسبت کیفیت به قیمت.
خدمات فروشنده شامل: دانش، رفتار، صداقت، اقتدار عمل.
خدمات پس از فروش شامل: سیاست پس گرفتن، تعمیر، ارسال، نصب، تعویض.
موقعیت شامل: مکان، دسترسی عمومی، پارکینگ.
امکانات شامل: امکانات عمومی، اندازه، فضای استراحت، امکان ارائه اطلاعات جدید، نظم اجناس.
فضا (جو) شامل: طراحی، نورپزدازی، هوای مطبوع، دکوراسیون داخلی، موسیقی.
2-8-5- مطالعه جونز
براساس مطالعه جونز (1999) عواملی هم چون قیمت، حق انتخاب، محیط مغازه و فروشنده به عنوان نمونه‌هایی از عوامل خرده فروشان شناسایی شد. جونز در پژوهش خود به این نتیجه رسید که در فضای مغازه عواملی وجود دارد که می‌توانند منجر به تجربیات خوشایند خرید، رضایت مشتریان از خرید و در نهایت وفاداری آنان شود.
2-8-6- مطالعه بک استروم و جوهانسون
براساس مطالعه بک استروم و جوهانسون (2006) تعدادی متغیر به عنوان عوامل خرده فروش که بر تجربیات دورن مغازه مشتری اثر گذارند طبق جدول 3 شناسایی شدند.

جدول 2-2- عوامل خرده فروش
عوامل خرده فروش
کارکنان : رفتار کارکنان با مشتری