معرفی ابزارهای جمع آوری اطلاعات

 

توسام و جنکینز (۱۹۹۶) ، در تحقیقات خود عنوان کرده اند که می توان با اتخاذ سیاست های توزیع امکانات توریستی در سطح کشور به نحوی که با ایجاد جاذبه های متنوع برای جهانگردان از تراکم بی رویه و هجوم به نقاط مشخص توریستی جلوگیری به عمل آورد. هم چنین برنامه ریزی های متمرکز در سطح ملی در خصوص توریسم نمی تواند به طور کارا و موثری عمل کند و بهتر است از نظام غیرمتمرکز استفاده شود (Tosum & Jenkins, 1996).
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
۳-۱ مقدمه
هدف از تحقیق دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش های تحقیق است. دستیابی به هدف های تحقیق (یعنی نظریه سازی) میسر نخواهد بود مگر زمانی که جستجوی شناخت یا روش شناسی درست صورت پذیرد (خاکی، ۱۳۸۹: ۱۹۳). روش تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزار و راه های معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است (خاکی، ۱۳۸۹: ۲۰۱). انتخاب روش تحقیق مناسب به هدف ها، ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد.
در این فصل ابتدا به بررسی روش تحقیق، تعیین جامعه آماری و حجم نمونه مورد تحقیق، معرفی ابزارهای جمع آوری اطلاعات که شامل دو پرسش نامه فرهنگ و توسعه گردشگری می باشد، پرداخته می شود. سپس چگونگی بررسی پایایی و روایی پرسش نامه ها عنوان شده و در نهایت به معرفی آزمون های آماری مورد استفاده به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات، پرداخته خواهد شد.
۳-۲ روش تحقیق
به طور کلی روش‌های تحقیق در علوم رفتاری را می‌توان با توجه به دو ملاک تقسیم کرد:
الف) هدف تحقیق
ب) نحوه گردآوری داده‌ها
تحقیق حاضر، جستجوی نظام‌مند داده و اطّلاعات حول محور تحلیل و بررسی تاثیر ابعاد فرهنگی بر توسعه و تقویت گردشگری در استان ایلام است. پژوهش حاضر، براساس هدف کاربردی است. این تحقیقات با بهره گرفتن از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که توسط تحقیقات بنیادی فرآهم شده برای رفع نیازمندی ‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند(سکاران، ۱۳۸۵). از سویی دیگر، از نظر ماهیت و روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی است. در این تحقیق، پژوهشگر ماهیت مسأله تحقیق که همان بررسی بررسی تاثیر فرهنگ با ابعاد (زبان، آداب و رسوم و اعیاد، ادبیات و شخصیت های اسطوره ای، معماری، تنوع قومی، و ادیان و آیین ها) در قالب متغیر مستقل بر توسعه و تقویت گردشگری در قالب متغیر وابسته را توصیف می کند. از آنجایی که این پژوهش به چگونگی تاثیر فرهنگ بر توسعه و تقویت گردشگری می پردازد، از نظر ماهیت و روش تحقیق، توصیفی (غیر آزمایشی) است. این تحقیق از آن جهت غیر آزمایشی است که متغیر های تحقیق در آن دستکاری نمی شوند. تحقیق حاضر از نظر مکانی، دارای خصوصیات کتابخانه‌ای و میدانی است. انجام این تحقیق مستلزم نظر سنجی از گردشگران استان ایلام است و از این جهت روش پیمایشی (زمینه یابی) است. به منظور بررسی ادبیات موضوعی و پیشینه‌ تحقیق، مطالعات کتابخانه‌ای صورت گرفته است. در مرحله میدانی، اجرایی و عملیاتی، به قصد جمع‌ آوری داده‌های موردنیاز، پرسشنامه محقق ساخته توزیع گردید. به عبارتی، پژوهش حاضر، براساس هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش جمع آوری داده در طبقه توصیفی (غیر آزمایشی) و از نوع پیمایشی به روش مقطعی طبقه بندی می شود زیرا گرد آوری داده ها در باره یک یا چند صفت در مقطع زمانی ۱۳۹۲ از طریق نمونه گیری از جامعه انجام شده است.
۳-۳ جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه‌ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. صفت مشترک صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد (آذر، مومنی، ۱۳۸۳).
جامعه آماری در این پژوهش گردشگران استان ایلام می باشد.
۳-۴ نمونه و روش نمونه گیری
نمونه، یک مجموعه فرعی از جامعه آماری است که با مطالعه آن محقق قادر است نتیجه را به کل جامعه آماری تعمیم دهد یا به عبارت دیگر، تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگیهای اصلی جامعه باشد را نمونه گویند (عادل آذرومنصورمومنی ،۱۳۸۰).
جدول ۳-۱) تعداد پرسش نامه
کل آزمودنیها
پرسشنامه مورد نیاز