معیارهای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین، معیارهای ارزیابی عملکرد، مدیریت عملکرد سازمانی

 

مدیریت جریان ساخت
مدیریت روابط تامین کننده
توسعه محصول و تجاری کردن
مدیریت برگشت Tan,1998)).
6-2- معیارهای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین
یکی از عوامل مهم در بهبود عملکرد زنجیره تامین،توسعه و بکارگیری سنجه های عملکرد مناسب است Tan,1998)).
معیارهای زنجیره تامین باید کنترل و مدیریت عملکرد سازمانی در واحدهای داخلی سازمان و ارائه خدمات به تامین کنندگان و مشتریان را در بر داشته باشند.این معیار ها باید ابعاد مالی،عملیاتی،رضایت مشتری و کل زنجیره تامین را به سنجد.
بطور کلی معیار های عملکرد به دو دسته طبقه بندی می شوند : معیارهای عملکرد کیفی و معیارهای عملکرد کمی. معیارهای عملکرد کیفی ، معیارهایی هستند که سنجش عددی مستقیمی برای آنها وجود ندارد،اگر چه برخی از ابعاد آنها ممکن است که کمی شود. برخی از آنها در زیر آورده شده است:
رضایت مشتری: میزان رضایت مشتری از محصول/خدمت دریافتی که می تواند در مورد مشتریان داخلی و خارجی بکار رود (Nucleus, 2003).
انعطاف پذیری: میزان پاسخگوئی زنجیره تامین به تغییرات تصادفی در تقاضا،اطلاعات و یکپارچگی جریان مواد بر می گردد. .
مدیریت موثر ریسک: همه روابط درون زنجیره تامین،ذاتا دارای ریسک هستند.مدیریت موثر ریسک ،میزان کمینه شدن این ریسک را توصیف می کند.
عملکرد تامین کننده: معیارایست که برای توصیف چگونگی تحویل به موقع و مناسب مواد خام به تسهیلات تولید بکار می رود
معیارهای عملکرد کمی: معیارهای عملکردی هستند که ممکن است سنجش عددی مستقیمی برای آنها وجود داشته باشد. سنجش عملکرد زنجیره تامین ممکن است با توجه به اهدافی که بر اساس هزینه یا سود،سنجش پاسخگوئی مشتری و بهره وری است،طبقه بندی شوند. از آنجا که معیارهای کمی به راحتی می توانند توصیف و اجرا شوند، در زیر برخی از معیارهای عملکرد کمی آورده شده است.
سنجش بر اساس هزینه :کمینه کردن هزینه: هزینه برای کل زنجیره تامین کمینه می شود مانند کمینه کردن هزینه حمل و نقل
بیشینه کردن فروش: میزان فروش بیشینه می گردد
بیشینه کردن سود: سود زنجیره بیشینه می گردد.
کمینه کردن سرمایه گذاری در موجودی: کمینه کردن هزینه های موجودی بطوریکه سطح موجودی پائینی مورد نیاز باشد
بیشنه کردن برگشت سرمایه : بیشینه کردن نرخ سود خالص به سرمایه که برای ایجاد سود بکار رفته است.
سنجش بر اساس پاسخگوئی مشتری