مفاهیم پایه ای در تحلیل پوششی داده ها، روش های اندازه گیری کارایی، محدودیت ها و مشکلات تحقیق

 

ارائه راهکارهایی برای بهبود عملکرد واحدهای ناکارا
رتبه بندی نمایندگی های فروش با بهره گرفتن از تکنیک TOPSIS-DEA
مقایسه نتایج مدل TOPSIS-DEA با نتایج مدل های اندرسون پیترسون و AHP-DEA
1-5- ابعاد و حدود مسئله
دامنه زمانی اجرای پژوهش: در این مطالعه داده های مربوط به سال ۱۳۹۲ جمع آوری خواهد شد.
جامعه آماری این پ‍‍‍‍‍ژوهش شامل کلیه نمایندگی های فروش شرکت کاشی ستاره میبد می باشد.
۱-۶- محدودیت ها و مشکلات تحقیق
محرمانه بودن اطلاعات مالی نمایندگی ها و محدودیت برخی از واحدها در ارائه اطلاعات و انتشار آنها.
نبود یک نرم افزار تخصصی مرتبط با مدل های TOPSIS-DEA و AHP-DEA.
فصل دوم
ادبیات موضوع و سابقه تحقیق

در این فصل به بررسی ادبیات موضوعی در ارتباط با تحقیق پرداخته خواهد شد. این فصل مشتمل بر سه بخش است. در بخش نخست؛ به بررسی ادبیات نظری در مورد ارزیابی عملکرد،کارایی و روش های اندازه گیری کارایی پرداخته خواهد شد. در بخش دوم؛ مفاهیم پایه ای در تحلیل پوششی داده ها مورد بحث قرار خواهد گرفت و در بخش سوم، مروری بر پیشینه تحقیق خواهیم داشت.
بخش اول: ارزیابی عملکرد
۲-۱-۱- مقدمه
در دنیای پیچیده و رقابتی کنونی؛ تنها سازمان هایی قادر به بقا و رقابت هستند که به طور مداوم در حال ارزیابی و بهبود بوده و با توجه به استاندارد های صنعت؛ در زمان مناسب سطح قابل قبولی از عملکرد را داشته باشند. ارزیابی عملکرد در سطوح مختلف اعم از سازمانی، بخشی و فردی، پاسخی به نیازهای اطلاعاتی مدیران در عصر کنونی است تا آنها بتوانند با این اطلاعات نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی و در جهت ارتقاء نقاط قوت و رفع نقاط ضعف خود گام بردارند و در نهایت از نتایج ارزیابی؛ برای الگو برداری از بهترین ها در محیط داخلی و خارجی استفاده نموده و وضعیت سازمان را بهبود دهند. در چند دهه گذشته؛ از روش ها ی گوناگو نی بر ای طرح ر یزی محتوای برنامه های ارزیابی عملکرد و اجر ای آنها استفاده شده است. مطالعات وسیعی نیز در زمینه اثر بخشی هر یک از روش ها انجام شده و اصلاحات لازم نسبت به آنها به عمل آمده است. از جمله مهترین مسائل در طراحی سیستم های ارزیابی عملکرد، تعیین معیارهای صحیح ارزیابی می باشد.بررسی های صورت گرفته بر روی سازمان های مختلف در دهه اخیر نشان می دهد که ارزیابی عملکرد به عنوان یک عامل حیاتی موفقیت به شمار می رود، با این حال بسیاری از سازمان ها فرایندهای رسمی برای ارزیابی عملکرد خود ایجاد نکرده و به کار نگرفته اند.
۲-۱-۲- عملکرد
عملکرد به معنی نتایج و رفتارهاست. رفتارها از ایفاکننده نشات می گیرند و عملکرد را از مجرد به فعل تبدیل می کنند. رفتارها نه تنها وسیله ای برای دستیابی به نتایج، بلکه به نوبه خود نتیجه (خروجی) می باشند و می توانند جدا از نتایج؛ مورد قضاوت قرار گیرند. تعریف عملکرد؛ این نتیجه را می رساند که برای ارزیابی، هم ورودی ها (رفتارها) و هم خروجی ها (نتایج) باید مورد توجه قرار گیرند (ایمانی پور، ۱۳۸۵).
عملکرد سازمانی همیشه اثرات قابل توجهی را بر فعالیتهای شرکتها داشته است. در نتیجه، راه ها و ابزارهای اندازه گیری صحیح این عملکرد، زمینه مهم و رو به رشدی را در تحقیقات سازمانی و آکادمیک، به خود اختصاص داده است. در چند دهه گذشته از روش های گوناگونی برای طرحریزی محتوای برنامه های ارزیابی عملکرد و اجرای آنها استفاده شده است. مطالعات وسیعی نیز در زمینه اثربخشی هر یک از روش ها به عمل آمده و اصلاحات لازم نسبت به آنها انجام شده است. از جمله مهمترین مسائل در طراحی سیستم های ارزیابی عملکرد تعیین معیارهای صحیح ارزیابی میباشد.
از سوی دیگر یکی از مهمترین دلایل عدم موفقیت برنامه های ارزیابی، به روش های اندازه گیری و سنجش ارزیابی و استفاده از شیوه های ذهنی ارزیابی کننده گان بازمی گردد. این امر تحت تاثیر جهت گیری های یک جانبه گرایشات نظری دخیل در طراحی نظام ارزیابی عملکرد بوده است. در این بین فنون ریاضی روش هایی هستند که اثرات ذهنی را کاسته و به شیوه های عینی متوسل می شوند و در اندازه گیری و سنجش، توانایی تجمیع گرایشات مختلف نظری را دارند. تحلیل پوششی داده ها یکی از فنون ریاضی ارزیابی عملکرد است که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است (زارعشاهی، ۱۳۸۸).