مفهوم اعتیاد به کار

 

در این پژوهش سعی بر آن شده است ارتباط بین اعتیاد به کار و فرسودگی شغلی مورد بررسی قرار گیرد و ارتباط بین نمرات آزمون اعتیاد به کار و هر یک ازمولفه های فرسودگی شغلی بررسی شود، دستیابی به این اهداف درک صحیح از مفهوم اعتیاد به کار و فرسودگی شغل می باشد که در این تحقیق سعی شده، به طور جامع این عوامل احصاء و طبقه بندی گردند.از همین رو مسئله اصلی تحقیق حاضر «بررسی رابطه بین اعتیاد به کار و فرسودگی شغلی در اداره کل شیلات استان گلستان می باشد». که مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای مناسب در این زمینه بیان و تحلیل شده است.
۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش
نیروی انسانی شاغل در سازمان با قابلیت ها و توانمندیهای بالقوه خود چنانچه به خوبی مورد توجه قرار گیرد ،نقش مهم و حساسی را در راستای نیل به رشد و توسعه سلامت سازمان ایفا خواهد نمود . در این مسیر استفاده از تکنیک ها و روش های مختلف جلوگیری از فرسودگی شغلی می تواند مفید واقع شود.استفاده از تکنیک ها و روش های مختلف جلوگیری از فرسودگی شغلی هنگامی با موفقیت توام است که با شناخت دقیق همراه باشد و بتوان عملا آنها را مورد استفاده قرار داد و در عرصه سازمان ار آنها بهره جست .
فرسودگی در مشاغل خدماتی و یاری رسان به مردم بیشتر از سایر حرفه ها دیده می شود . پرسنل شاغل در سازمان ها نیز به علت مواجهه با عوامل استرس زای متعدد شامل فشارهای روانی ، هیجانی ، فیزیکی ،مدیریتی و بین فردی میزانی از فرسودگی شغلی را تجربه می کنند .با توجه به اثرات منفی فرسودگی شغلی بر عملکرد فرد که به صورت کاهش درآمد و موثر بودن در محل کار ، غیبت از محل کار ،کاهش رضایت مراجعان ،ترک حرفه ، مشکلات خانوادگی و زناشویی ،استفاده از الکل و مواد مخدر افسردگی و حتی خود کشی باشد ، شناخت فرسودگی شغلی و عوامل موثر در ایجاد آن و در نهایت پیشگیری از وقوع فرسودگی شغلی از اهمیت خاصی برخوردار می گردد . (رحیمی ،۱۳۸۳،ص۱۲)
یکی دیگر از دلایل اهمیت فرسودگی شغلی از این جهت است که نیروهای انسانی ، کمیاب ترین و گران ترین سرمایه های هر نوع سازمان محسوب می شود و سعادت و سلامت هر سازمان منوط به تلاش و کوشش نیروهای انسانی آن سازمان می باشد . دلیل دیگر اهمیت فرسودگی شغلی از آن جهت است که عدم توجه دقیق و کافی به فرسودگی شغلی و سلامت سازمان ، باعث هدر رفتن سرمایه و تلف شدن وقت و انرژی زیادی در کشور خواهد شد . در هر سازمانی انگیزه کاری بالا برای جذب و حفظ کارکنان اساسی است .(لیز و کرن ،۲۰۰۵). در یک جمع بندی کلی دست کم به دو دلیل دیگر دلیل فرسودگی شغلی باید برای سازمانها اهمیت داشته باشد و مورد مطالعه قرار گیرد . ۱- عدم فرسودگی شغلی ، سطح بالایی از تعهد متقابل بین افراد و سازمان بوجود می آورد . به این معنا که افراد به اهداف سازمان و توسعه آن و سازمان نیز به نیازهای افراد و بالیدگی آنها متعهد باشد .۲- فرسودگی شغلی پدیده ای است که امروز از مرز سازمان و شرکت فراتر می رود و اثرات آن در زندگی خصوصی فرد و خارج از سازمان نیز قابل مشاده است و می تواند بر کیفیت زندگی شخصی ، خانوادگی و حرفه ای بر جای بگذارد به صورت یک مساله جدی مد نظر قرار گرفته است .(هلسوی و همکاران ، ۲۰۰۰،ص۲۳۴)
با وجود این که اعتیاد به کار و رابطه آن با فرسودگی شغلی حائز اهمیت زیادی است ، و در این زمینه تحقیقی جتمع و کامل انجام نگرفته است ، بنابراین لازم است در مورد اعتیاد به کار و رابطه آن با فرسودگی شغلی کارکنان در وهله اول آگاهی کافی کسب گردد و بر اساس اطلاعات حاصله اقدامات لازم صورت گیرد به همین دلیل این پژوهش در صدد است تا وضعیت اعتیاد به کار در اداره کل شیلات استان گلستان را بررسی نموده و رابطه آن را با فرسودگی شغلی کارکنان سازمان مورد بررسی قرار دهد .
بنابر این با توجه به نکات مطرح شده بررسی رابطه اعتیاد به کار با فرسودگی شغلی کارکنان اداره کل شیلات استان گلستان ضرورت پیدا می کند .
۱-۴-اهداف پژوهش
– هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین اعتیاد به کار و فرسودگی شغلی در اداره کل شیلات استان گلستان می باشد.
– بررسی بین اعتیاد به کار و شاخص های هیجانی کارکنان اداره کل شیلات گلستان
– بررسی بین اعتیاد به کار و شاخص های نگرشی کارکنان اداره کل شیلات گلستان
– بررسی بین اعتیاد به کار و شاخص های رفتاری کارکنان اداره کل شیلات گلستان
– بررسی بین اعتیاد به کار و شاخص های روانشناختی کارکنان اداره کل شیلات گلستان
– بررسی بین اعتیاد به کار و شاخص های سازمانی کارکنان اداره کل شیلات گلستان
– بررسی وضعیت اعتیاد به کار و فرسودگی شغلی کارکنان اداره کل شیلات گلستان
۱-۵- مدل مفهومی پژوهش
اعتیاد به کار
فرسودگی شغلی
شاخصهای هیجانی