مفهوم مشارکت و مدیریت مشارکتی

 

منظور از عملکرد فردی در این پژوهش نمره حاصل از اجرای پرسشنامه ۱۵ سوالی پاترسون می باشد.
تصمیم گیری : عبارت است از انتخاب یک راه از میان راه های مختلف ( الوانی ،۱۳۸۶ :۱۹۹ )
منظور از تصمیم گیری نمره حاصل از اجرای پرسشنامه ۷ سوالی اسکات و بروس می باشد
ارتباطات : انتقال و تبادل اطلاعات ، معانی و مفاهیم و احساس ها بین افراد در سازمان با واسطه یا بدون واسطه (الوانی, ۱۳۸۶ : ۱۷۴)
منظور از ارتباطات در این تحقیق اجرای پرسشنامه ۶ سوالی برگرفته از پایان نامه خانم نقشبندی کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران می باشد
رهبری : اثری که یه فرد بر گروهی از افراد برای دستیابی به هدف مشترک عمومی می گذارد (افجه ،۱۳۸۵: ۳۶۸)
منظور از رهبری در این تحقیق نمره حاصل از اجرای پرسشنامه ۱۴ سوالی باس و اولیو (۱۹۹۸)
ساختار : چار چوبی است که مدیران برای تقسیم و هماهنگی فعالیت های اعضای سازمان آن را ایجاد می کنند (وی ریچ و کونتز ،۲۰۰۵ : ۲۷۴ )
منظور از ساختار اجرای پرسشنامه رابینز است که دارای مولفه های رسمیت , تمرکز , پیچیدگی است که با ۹ سوال سنجیده شده است.
نظارت : فرایندی است برای حصول اطمینان از اینکه فعالیت های انجام شه با فعالیت های برنامه ریزی شده مطابقت دارد (فیضی ، ۱۳۸۹ : ۲۵۱)
منظور از نظارت در این تحقیق نمره حاصل از اجرای پرسشنامه ۵ سوالی بر گرفته از کتاب مبانی سازمان و مدیریت طاهره فیضی است.
فصل دوم
ادبیات پژوهش
.مقدمه :
در زمینه مدیریت و تصمیم گیر مشارکتی در متون و ادبیات تحقیق سخن بسیار گفته شده است اما علیرغم تمام نظریه ها در این مورد ، تصمیم گیری مشارکتی همچون نوجوانی است که در آغاز راه زندگی است واز عمرآن بیش از چند دهه نمیگذرد ویا همچون نهالی است که در حال تنومند شدن است .
سازمان ها مجموعه ای از عوامل انسانی ،تکنولوژی،فنی ، ساختاری ،فرهنگی ودیگر عناصر محیطی هستند که درراستای تحقیق مجموعه هدف های از پیش تعیین شده و مشترک در تعاملند در میان این عوامل بنابر نظر متخصصان علوم انسانی و مدیریت ، عوامل انسانی نقشی بی بدیل ، قابل توجه وتعیین کننده را دارند،تا آنجا که امروزه نظریه های مدیریتی پیشرفته،منابع انسانی را از عوامل زیر بنائی فرایند توسعه می شناسند و هرگونه توفیق در فرایند توسعه پایدار را مشروط ومنوط به توفیق در توسعه منابع انسانی می دانند. از این رو اهمیت وضرورت توجه به نظام های مدیریتی توسعه دهنده منابع انسانی مشخص می شود .مدیریت مشارکتی یکی از سیستم های مدیریتی است که می کوشد از طریق ایجاد همفکری ، مشارکت وارج نهادن به کارهای گروهی موجب می شود تا امور به بهترین شکل ممکن انجام شود .
مفهوم مشارکت و مدیریت مشارکتی :
مشارکت یک مفهوم قدیمی است که ریشه در اداره امور عمومی و افکار مذهبی دارد و از دیر باز که گروه ها و سازمان های انسانی به وجود آمدند،مورد توجه بوده و به عنوان یک پدیده نوین در مدیریت تلقی نمیگردد بلکه در طول تاریخ از این اصل کما بیش پیروی شده است و برخی مکاتب تاکید خاصی برآن داشته اند . ولی بررسی علمی این پدیده انسانی بعد از انقلاب صنعتی مورد توجه جدی قرار گرفت . مشارکت از جنبه ها و ابعاد گوناگون توسط دانشمندان و نویسندگان مدیریت تعریف شده است که چند مورد از آن به صورت زیر است
مشارکت عبارت است از فرایند درگیری کارکنان در تصمیم گیری استراتژیک / تاکتیکی سازمان ،که به صورت رسمی / غیررسمی در فرم مستقیم / غیر مستقیم وبا درجه سطح و حدود مشخصی اتفاق می افتد (رهنورد ، ۱۳۸۵).