مقررات بین المللی، اسناد بین المللی، اسناد بین الملل

دانلود پایان نامه

 

این ماده در ادامه می افزاید و در هنگام خروج زندانی از زندان، اموال، اوراق و وجوهی بدفتر زندان امانت سپرده است، باید عیناً به او مسترد گردد.
بنابراین طبق مقررات بین المللی در مواردی که آئین نامه به زندان شخصاً اجازه نگهداری پول و اشیاء بهادار و البسه و سایر اموال متعلق به وی را نمی دهد.
این اموال باید از طرف مؤسسه زندان در محل مطمئنی نگهداری شده تا زمان آزادی از زندان به وی مسترد گردد. ضمن اینکه این حق را برای زندانی قائل شده اند که به منظور حفظ و نگهداری اموال خود آنها را به خارج از زندان نزد اقوام و نزدیکان خود بفرستد.
بند 3 – حقوق ایران
طبق مقررات ایران – مسئول شعبه اموال و انبار که صاحب جمع اموال زندان شناخته می شود مکلف است بر طبق مقررات در حفظ و نگهداری لوازم و اشیاء و اسناد متعلق به زندانیان مراقبت و اهتمام شایسته به عمل آورد بدین منظور نامبرده باید لباس و لوازم شخصی هر زندان را به محض ورود او به زندانی تنظیف و ضدعفونی نموده – در البسه مخصوص با ذکر شماره در برگ صورت مجلس تنظیمی تحویل و تحول – که یک نسخه آن با قبض انبار به زندانی تسلیم می شود – لفاف نماید. همچنین باید البسه و لوازم شخصی و اسناد عادی و قیمتی زندانیان و هر چیزی که زندانی موقع ورود به زندان همراه خود دارد در دفاتر مربوطه ثبت و کیسه های محتوی لباس و اشیاء زندانیان را به ترتیب شماره ردیف تفکیک و نگهداری نماید.
علاوه بر اینکه مسئولین زندانها مکلف به حفاظت و نگهداری اشیاء و لوازمی هستند که زندانی در بدو ورود به زندان نزد آنها به امانت می گذارد و در بالا بدان اشاره گردید.
هر زندانی می تواند در صورتیکه منع قانونی وجود نداشته باشد در اسرع وقت به وسایل ممکن به یکی از نزدیکان مورد اطمینان خود اطلاع دهد که در زندان حضور یافته نسبت به تحویل اشیاء و لوازم شخصی او با حضور خود زندانی اقدام نماید و بدین ترتیب در هر اقدام صورت مجلس تحویل و تحول بایستی در دفاتر نگهبانی و انبار زندان یا بازداشتگاه و پرونده زندانی ثبت شود.
هر گاه زندانی کتباً تقاضا نماید که اشیاء و لوازم شخصی خود را بوسیله پست سفارشی یا بوسیله مطمئن دیگر برای یکی از بستگان خویش ارسال دارد نسبت به بسته بندی و لاک مهر آن با تنظیم صورتمجلس به امضای خود زندانی و مسئول محترم امور نگهبانی و انبارداری حاوی مشخصات و جزئیات و تعداد محتویات بسته اقدام می گردد که در اینصورت هزینه بسته بندی و حمل آن را باید زندانی شخصاً بپردازد.
اما در صورتیکه زندانی نتواند شخص مطمئن را برای تحویل دادن اسناد و اشیاء و لوازم شخصی و قیمتی خود معرفی نماید، مقنن این حق را برای زندانی قائل گردیده تا کتباً تعیین تکلیف و محل و نحوه سپردن و نگهداری آن در محلی غیر از زندان از قبیل صندوق امانات پستی یا یکی از بانکها و غیره را تقاضانماید . در این صورت نیز هزینه نگهداری بعهده زندانی خواهد بود .
در خصوص نگهداری وجود نقدی در داخل زندان نیز ماده 87 آ. س. ز سال 84 مقرر نموده :
« زندانیان مجاز به نگهداری و همراه داشتن پول در زندان نمی باشند و جهت رفع نیازمندیها و احتیاجاتشان مسولین زندان با در اختیار قرار دادن دفتر چه داخلی، زندانیان را مجاز می نمایند تا در پرداخت هایشان به میزانی که در حساب آنها منظور شده است از آن استفاده نمایند لذا در صورت کشف وجوه نقدی چنانچه استفاده های نامشروع از آن بعمل نیامده باشد ضمن طرح موضوع در شورای انضباطی ، وجوه مزبور تا پایان مدت حبس بعنوان امانت نگهداری می شود همچنین در صورت کشف اشیاء ممنوعه نیز چنانچه صرف نگهداری آنها جرم نباشد تا پایان مدت حبس اشیاء مذکور ضبط و نگهداری و یا طی صورتجلسه تحویل خانواده زندانی می شود
در خاتمه لازم به ذکر است که در آ. س.ز به تعیین تکلیف اشیاء و اموال زندانی به هنگام انتقال به زندان دیگر و در نهایت در زمان آزادی نیز اشاره شده است مطابق ماده 59ائین نامه مذکور:
« هنگام انتقال زندانی به زندان دیگر باید تشریفات تحویل و تحول و بسته بندی لوازم و اشیاء دیگر او با تنظیم صورتمجلس و ثبت مراتب در دفاتر نگهبانی و انبار کاملاً انجام شده و یک نسخه از صورتمجلس به همراه زندانی به زندان مقصد ارسال شود »
ماده 245 آ. س . ز نیز مقرر می دارد : « زندانی موقع آزادی مکلف است . با تسلیم رسید مربوط به وجوه نقدی و اسناد و اشیاء قیمتی و البسه و لوازم شخصی و دفترچه های بانکی خود این اسناد و دفاتر و لوازم را به هنگام خروج از زندان دریافت نماید»
د:آگاهی از مقررات زندان :
زندگی در اجتماع زندان نیز مانند هر جامعه دیگر ، بر مبنای مقرراتی است که افراد زیر مجموعه آن باید آن ها را رعایت کنند و از آنجائی که فرد با ورود به زندان با یک مجموعه جدید و ناآشنا – جدای از آنچه که در بیرون زندان وجود دارد – مواجه می گردد لذا شرط رعایت و احترام به مقررات ، آگاهی زندانیان تازه وارد از مقررات داخلی زندان می باشد . روی همین اصل باید این حق را برای زندانی قائل شد که در بدو ورود مقررات محیط و اجتماع جدید آگاهی یابد.
بند 1- فقه اسلام
آیه الله حسینی شیرازی در مقام بیان اعطای این حق به زندانی می فرمایند:
« مقررات زندان باید به هر زندانی آموزش داده شود ، بدین ترتیب که برای آن دسته از زندانیانی که خواندن می دانند از طریق نوشته مکتوب و آن دسته از زندانیانی که سواد خواندن ندارند . از طریق نوار »
بند 2 – اسناد بین المللی

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.